HOTĂRÂRE nr. 431 din 27 aprilie 2011privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, prevăzute în anexa nr. I. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/10.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. (2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/2 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. (3) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/3-II/10 se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi nr. II/1-II/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) poziţia 41 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/41 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Acumulare nepermanentă Poiana, judeţul Bihor" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare; b) poziţia 1 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/1 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Regularizare râu Amaradia în zona localităţii Melineşti - confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009; c) poziţiile 7, 15 şi 17 din anexa nr. I, precum şi anexele nr. II/7, II/15 şi II/17 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", "Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor" şi "Punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara" la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004; d) poziţia 3 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/3 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judeţul Constanţa" la Hotărârea Guvernului nr. 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 aprilie 2011.Nr. 431.  +  Anexa I LISTAobiectivelor de investiţii prioritare din infrastructurade mediu şi gospodărirea apelor
  Nr. crt. Denumirea
  1. Acumulare Poiana, judeţul Bihor
  2. Regularizare râu Câlnău în dreptul localităţilor Poşta Câlnău, Zărneşti, Racoviţeni, judeţul Buzău
  3. Acumulare valea Şoimuş, judeţul Bihor
  4. Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor
  5. Amenajare valea Tărcăiţa, judeţul Bihor
  6. Amenajare valea Briheni, judeţul Bihor
  7. Punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara
  8. Regularizare râu Amaradia în zona localităţii Melineşti - confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj
  9. Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre - sector Eforie Sud 1, judeţul Constanţa
  10. Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea
   +  Anexa II/1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Acumulare Poiana, judeţul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Crişuri - Oradea    Amplasament: Acumularea Poiana este amplasată pe râul Crişul Negru,                 imediat în amonte de localitatea Poiana, judeţul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 13.152*)    (în preţuri valabile la data de 1 ianuarie 2011;     1 euro = 4,2848 lei),    din care:    - de finanţat - rest de executat, mii lei 11.454    din aceasta:    - construcţii-montaj mii lei 9.647    Eşalonarea investiţiei - rest de executat    Anul I INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul II INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul III INV mii lei 3.000                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.500    Anul IV INV mii lei 2.454                                                 ──── ──────── ──────                                                 C+M mii lei 2.147    Capacităţi:    - acumulare [V(total)] mii mc 650,00    - deviere drum km 1,200    Durata de realizare a investiţiei luni 48------------ Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/2 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Regularizare râu Câlnău îndreptul localităţilor Poşta Câlnău, Zărneşti, Racoviţeni,judeţul Buzău"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa    Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Câlnău, în zona localităţilor                 Poşta Câlnău, Zărneşti şi Racoviţeni, judeţul Buzău    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 52.257*)    (în preţuri valabile la data de 1 ianuarie 2011;    1 euro = 4,2848 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 42.188    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 15.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 12.600    Anul II INV mii lei 18.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 14.700    Anul III INV mii lei 18.257                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 14.888    Capacităţi:    - reprofilare km 13,750    - consolidări de maluri km 6,745    Durata de realizare a investiţiei luni 36--------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/3 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Acumulare valea Şoimuş,judeţul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Crişuri - Oradea    Amplasament: pe cursul pârâului valea Şoimuş, afluent de dreapta al                 pârâului Sohodol, în amonte de localitatea Lazuri,                 judeţul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 77.053*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;     1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 43.622    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 20.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 5.900    Anul II INV mii lei 35.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 27.600    Anul III INV mii lei 20.653                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 10.122    Capacităţi:    - acumulare nepermanentă milioane mc 0,54    - recalibrare albie km 1,400    - consolidare de mal km 0,400    Durata de realizare a investiţiei luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/4 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţăa acumulării Leşu, judeţul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" -                Administraţia Bazinală de Apă Crişuri - Oradea    Amplasament: Acumularea Leşu este situată pe râul Iad, afluent al               Crişului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeţi    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 55.947*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 29.107    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 18.600                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.700    Anul II INV mii lei 18.600                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.700    Anul III INV mii lei 18.747                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.707    Capacităţi:    Punerea în siguranţă a acumulării Leşu    - acumulare Leşu milioane mc 27,00    Durata de realizare a investiţiei luni 36-----------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/5 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Amenajare valeaTărcăiţa, judeţul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Crişuri - Oradea    Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crişul Negru, cod cadastral                 III-1.42, pe cursul văii Tărcăiţa (cod cadastral III-1.42.10),                 în zona localităţilor Tărcaia şi Tărcăiţa, judeţul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 40.781*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 24.367    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 13.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.100    Anul II INV mii lei 13.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.100    Anul III INV mii lei 13.781                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 8.167    Capacităţi:    - acumulare Tărcăiţa milioane mc 2,500    - reprofilare albie km 2,400    Durata de realizare a investiţiei luni 36---------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/6 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Amenajare valea Briheni,judeţul Bihor"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Crişuri - Oradea    Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crişul Negru, cod                 cadastral III-1.42, pe cursul văii Briheni (cod cadastral                 III-1.42.3), în zona localităţilor Briheni şi Şuştiu,                 judeţul Bihor    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 34.013*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 20.545    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 11.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.800    Anul II INV mii lei 11.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.800    Anul III INV mii lei 11.413                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.945    Capacităţi:    - acumulare Briheni milioane mc 3,500    - reprofilare albie km 2,650    - consolidări de mal km 0,800    Durata de realizare a investiţiei luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/7 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţăa barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Jiu    Amplasament: Barajul Valea de Peşti este amplasat în judeţul Hunedoara,                 pe pârâul Valea de Peşti, cod cadastral VII-1.5, la 500 m                 în amonte de confluenţa acestuia cu râul Jiul de Vest,                 judeţul Hunedoara    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 35.626*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;     1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 16.312    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 20.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.900    Anul II INV mii lei 15.126                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 6.412    Capacităţi:    - punerea în siguranţă a barajului Valea de Peşti    - acumulare Valea de Peşti milioane mc 4,5    Durata de realizare a investiţiei luni 18------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/8 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Regularizare râu Amaradiaîn zona localităţii Melineşti - confluenţa râu Jiu, judeţul Dolj"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Jiu    Amplasament: pe râul Amaradia, între localitatea Melineşti şi până                 la confluenţă cu râul Jiu, judeţul Dolj    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 58.958*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 35.172    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 18.800                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 11.700    Anul II INV mii lei 20.700                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 12.800    Anul III INV mii lei 19.458                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 10.672    Capacităţi:    - apărări de mal km 6,160    - recalibrare albie km 4,00    - rectificare albie km 0,625    - praguri de fund buc. 17    Durata de realizare a investiţiei luni 36------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/9 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitareapărţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre -sector Eforie Sud 1, judeţul Constanţa"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral    Amplasament: la sud de portul Constanţa, în localitatea Eforie Sud,                 între tabăra internaţională şi zona Casino, pe o                 lungime de circa 1,8 km, judeţul Constanţa    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 270.084*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 163.120    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 22.700    Anul II INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 44.000    Anul III INV mii lei 67.500                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 54.600    Anul IV INV mii lei 67.584                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 41.820    Capacităţi:    - diguri submerse km 1,645    - prelungire dig emers km 0,405    - refacere secţiuni diguri existente km 0,5454    - înnisipare plajă km 1,810    Durata de realizare a investiţiei luni 48------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.  +  Anexa II/10 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Apărarea împotriva inundaţiilora localităţii Babadag, judeţul Tulcea"    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia                Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral    Amplasament: pe pârâul Tabana şi afluenţii acestuia, în intravilanul                 oraşului Babadag, judeţul Tulcea    Indicatori tehnico-economici:    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 91.415*)    (în preţuri valabile la data de 28 februarie 2011;    1 euro = 4,2139 lei),    din care:    - construcţii-montaj mii lei 53.670    Eşalonarea investiţiei    Anul I INV mii lei 16.600                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 9.700    Anul II INV mii lei 23.900                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 14.000    Anul III INV mii lei 27.300                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 16.000    Anul IV INV mii lei 23.615                                                 ──── ──────── ───────                                                 C+M mii lei 13.970    Capacităţi:    - amenajare pârâu Tabana km 5,30    - amenajarea afluenţilor km 7,00    - refacere poduri pe DN 22 buc. 2    - reparaţii poduri pe DN 22 şi străzi buc. 3    Durata de realizare a investiţiei luni 48-------------    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.-------------