HOTĂRÎRE nr. 1144 din 26 octombrie 1990privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea produselor - LAREX
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 2 noiembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX, cu sediul în municipiul Bucureşti, unitate cu personalitate juridică, în subordinea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, prin comasarea actualului Laborator central pentru încercări şi expertize fizico-chimice LAREX din subordinea comisiei, cu Secţia de studii şi cercetări pentru ambalare şi manipulare care funcţionează în subordinea Ministerului Resurselor şi Industriei.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX îl reprezintă: a) executarea, în calitate de organ neutru, de încercări, expertize şi analize fizico-chimice în vederea omologării şi certificării produselor fabricate în ţara sau importate, precum şi în cazul reclamatiilor privind nerespectarea condiţiilor de calitate prevăzute în contracte, confirmind, prin certificate sau buletine de analiza, parametrii calitativi reali; b) verificarea, la cererea producătorilor ori a beneficiarilor interni sau externi, a calităţii produselor ce urmează să fie livrate sau aprovizionate; c) efectuarea de studii şi cercetări privind ambalarea şi manipularea, elaborind prescripţii care să asigure conservarea calităţii produselor; proiectarea de sisteme, tehnologii şi mijloace de ambalare, manipulare, transport şi depozitare a produselor, precum şi de dispozitive, standuri şi aparate pentru încercarea produselor; d) efectuarea de cercetări privind metode de încercare şi verificare a calităţii; acordarea de asistenţa tehnica unităţilor producătoare pentru organizarea laboratoarelor proprii de încercări şi de analize fizico-chimice, precum şi pentru implementarea metodelor moderne de conducere a controlului calităţii produselor; elaborarea de standarde, proceduri şi metode de încercare a produselor; e) efectuarea, din împuternicirea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, a autorizării sau acreditării laboratoarelor de încercări şi analize fizico-chimice din unităţile producătoare sau prestatoare de servicii, precum şi a certificării de conformitate; f) organizarea de cursuri pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din laboratoarele de încercări şi analize fizico-chimice aparţinînd unităţilor producătoare sau prestatoare de servicii.  +  Articolul 3Activul şi pasivul Laboratorului central pentru încercări şi expertize fizico-chimice şi ale Secţiei de studii şi cercetări pentru ambalare şi manipulare trec la Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.  +  Articolul 4Personalul care trece de la Laboratorul central pentru încercări şi expertize fizico-chimice şi de la Secţia de studii şi cercetări pentru ambalare şi manipulare la Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 5Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX se încadrează în grupa a III-a de ramuri, gradul special de organizare.Şefii de laboratoare se asimilează cu funcţiile de şef serviciu sau şef birou, în funcţie de numărul de personal din care este constituit laboratorul.Structura organizatorică a Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX se aproba de Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 6Numărul de personal al Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor este de 170 persoane.  +  Articolul 7Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate este imputernicita sa aprobe înfiinţarea şi organizarea de laboratoare teritoriale ale Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX.  +  Articolul 8Lucrările şi serviciile comandate de unităţile de stat, mixte, cooperatiste sau particulare se executa de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX, contra cost, pe bază de tarife sau devize. Tarifele pentru lucrările şi serviciile executate de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX se aproba de preşedintele Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate cu acordul Departamentului pentru prognoza, urmărirea şi liberalizarea preţurilor din cadrul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 9Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX este autorizat sa încheie contracte şi cu firme din alte tari pentru executarea de lucrări şi prestarea de servicii din profilul sau de activitate şi sa dispună de o parte din valuta încasată, potrivit legii. Sumele în valută rămase la dispoziţie se păstrează într-un cont special deschis la Banca Naţionala de Comerţ Exterior.  +  Articolul 10Producătorii ale căror produse sînt verificate de Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX şi pentru care primesc certificate de conformitate de la acesta au dreptul sa înscrie pe ambalajul sau eticheta mărfii respective sigla "LAREX".  +  Articolul 11Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate poate autoriza Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX sa încheie acorduri de recunoaştere reciprocă a încercărilor şi expertizelor cu laboratoarele de profil din alte tari.  +  Articolul 12Activitatea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor - LAREX se organizează pe principiul autofinantarii, urmînd ca cheltuielile ce depăşesc veniturile proprii să se suporte din bugetul Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, fără a depăşi data de 31 decembrie 1990.  +  Articolul 13Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-----------------------------------