HOTĂRÂRE nr. 374 din 6 aprilie 2011privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Arad"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile - construcţii şi terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Arad". (2) Suprafaţa de teren dată în administrare potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.  +  Articolul 2Construcţiile prevăzute în anexă trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuPreşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 374.  +  Anexa DATE DE IDENTIFICAREale imobilelor - construcţii şi terenuri, care se dauîn administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, aflate în domeniul public al statului,din administrarea Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - DirecţiaSanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad,în vederea finalizării de către Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aobiectivului de investiţie "Varianta de ocolire amunicipiului Arad"
  Locul unde este situat imobilul care se dă în administrare Persoana juridică de la care se dă în administrare imobilul Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Nr. de identificare M.F.P. Caracteris- ticile tehnice ale imobilului*)
  Municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 22, judeţul Arad Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 27.325 Suprafaţa curţii (parţial) = 6.378 mý Construcţii: Suprafaţa construită - 325 mý; p+1 Suprafaţa desfăşurată - 650 mý Categoria de folosinţă: Cc Nr. cadastral: 13.100
  Municipiul Arad, Calea Bodrogului nr. 22, judeţul Arad Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 27.326 Construcţii: - laborator cu anexe Suprafaţa construită - 110 mý; D=P=1 Suprafaţa desfăşurată - 320 mý
  ----- Notă *) Astfel cum este prevăzut în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare).-----