HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 martie 2011privind înființarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se înființează Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice, ca organism interinstituțional consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliu.(2) Infrastructura comună de comunicații electronice a statului român este infrastructura integrată de comunicații electronice pentru schimbul de date, informații și documente în format electronic în interiorul și între autoritățile publice și instituțiile statului, precum și pentru companiile naționale, regiile autonome și societățile comerciale aflate sub autoritatea entităților publice, în schimbul de date, informații și documente în format electronic cu autoritățile publice, denumită în continuare infrastructură comună.(3) Centrele de servicii informatice sunt instituții publice cu atribuții în implementarea și operarea sistemelor informatice ce furnizează servicii destinate guvernării electronice.  +  Articolul 2Consiliul este format din câte un reprezentant din cadrul următoarelor autorități ale administrației publice centrale:a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale - președinte;b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - vicepreședinte;c) secretarul general al Ministerului Administrației și Internelor - vicepreședinte;d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - membru;f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice - membru;g) secretar de stat în Ministerul Justiției - membru;h) consilier al primului-ministru - membru;i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații - membru.  +  Articolul 3Consiliul are următoarele atribuții principale:a) propune, prin intermediul autorităților competente, spre aprobare actele normative privind înființarea, destinația, componența, rolul și beneficiarii infrastructurii comune;b) coordonează politicile și strategiile privind funcționarea, operarea și dezvoltarea infrastructurii comune;c) prezintă autorităților competente, în vederea aprobării, politica, strategia și programele privind evoluția și dezvoltarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice;d) analizează necesitățile de servicii ale beneficiarilor infrastructurii comune și stabilește prin plan de măsuri termenele, activitățile și competențele fiecărei entități implicate;e) coordonează activitățile centrelor de servicii informatice privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;f) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor entităților implicate în funcționarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice, conform cerințelor naționale și europene în domeniu;g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică, dinamica serviciilor și alte documente cu caracter tehnic, financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;h) aprobă politicile de interconectare și securitate specifice pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor informatice gestionate de autorități și instituții publice, companii naționale și regii autonome;i) colaborează cu ministerele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul securității naționale în scopul identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi utilizate pentru constituirea rețelelor de comunicații de date ale acestora;j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative pentru și în legătură cu infrastructura comună și centrele de servicii informatice;k) elaborează cadrul general de reglementare privind condițiile și modalitățile de utilizare a infrastructurii comune de către beneficiari;l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.  +  Articolul 4Consiliul își exercită mandatul pe bază de hotărâri luate în majoritate.  +  Articolul 5Consiliul funcționează conform regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6(1) Se înființează Secretariatul tehnic ca organism permanent de lucru al Consiliului.(2) Secretariatul tehnic este asigurat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar fondurile necesare funcționării acestuia, precum și numărul de posturi se vor asigura din bugetul ministerului.(3) Structura, atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu care va fi aprobat de către Consiliu.  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera l) va avea următorul cuprins:l) Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice.2. La anexa nr. 1 "Consilii interministeriale permanente. Componență și conducere", punctul XII va avea următorul cuprins:
  "XII. Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunică- ții electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale - președinte b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - vicepreședinte c) secretarul general al Minis- terului Administrației și Internelor - vicepreședinte d) secretar de stat în Minis- terul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru e) secretar de stat în Minis- terul Transporturilor și Infra- structurii - membru f) secretar de stat în Minis- terul Finanțelor Publice -membru g) secretar de stat în Minis- terul Justiției - membru h) consilier al primului- ministru - membru i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații- membru a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale - președinte b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - vicepreședinte c) secretarul general al Minis- terului Administrației și Internelor - vicepreședinte"
   +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2009 privind înființarea Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Valerian Vreme
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  George-Cristian Maior
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 23 martie 2011.Nr. 319.  +  AnexaREGULAMENTde organizare și funcționare a Consiliului de coordonareinterministerial pentru coordonarea infrastructurii comunede comunicații electronice a statuluiromân și a centrelor de servicii informatice  +  Articolul 1Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare Consiliu, se organizează și funcționează ca organism consultativ, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2Consiliul are următoarea componență:a) ministrul comunicațiilor și societății informaționale - președinte;b) directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - vicepreședinte;c) secretarul general al Ministerului Administrației și Internelor - vicepreședinte;d) secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;e) secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - membru;f) secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice - membru;g) secretar de stat în Ministerul Justiției - membru;h) consilier al primului-ministru - membru;i) adjunct al directorului Serviciului Român de Informații - membru.  +  Articolul 3Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) propune, prin intermediul autorităților competente, spre aprobare actele normative privind înființarea, destinația, componența, rolul și beneficiarii infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român, denumită în continuare infrastructura comună;b) coordonează politicile și strategiile privind funcționarea, operarea și dezvoltarea infrastructurii comune;c) prezintă autorităților competente, în vederea aprobării, politica, strategia și programele privind evoluția și dezvoltarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice;d) analizează necesitățile de servicii ale beneficiarilor infrastructurii comune și stabilește prin plan de măsuri termenele, activitățile și competențele fiecărei entități implicate;e) coordonează activitățile centrelor de servicii informatice privind dezvoltarea serviciilor specifice guvernării electronice;f) coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor entităților implicate în funcționarea infrastructurii comune și a centrelor de servicii informatice, conform cerințelor naționale și europene în domeniu;g) avizează rapoartele periodice cu privire la starea tehnică, dinamica serviciilor și alte documente cu caracter tehnic, financiar sau organizatoric cu privire la infrastructura comună;h) aprobă politicile de interconectare și securitate specifice pentru conectarea la infrastructura comună a sistemelor informatice gestionate de autorități și instituții publice, companii naționale și regii autonome;i) colaborează cu ministerele și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul securității naționale în scopul identificării resurselor din infrastructura comună care pot fi utilizate pentru constituirea rețelelor de comunicații de date ale acestora;j) formulează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative pentru și în legătură cu infrastructura comună și centrele de servicii informatice;k) elaborează cadrul general de reglementare privind condițiile și modalitățile de utilizare a infrastructurii comune de către beneficiari;l) coordonează activitatea Secretariatului tehnic.  +  Articolul 4Președintele Consiliului îndeplinește următoarele atribuții principale:a) convoacă și conduce ședințele Consiliului;b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanților la ședință, lista invitaților, precum și proiectul ordinii de zi a ședinței;c) aprobă, după caz, publicarea, pe pagina de web dedicată Consiliului/Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a documentelor adoptate în cadrul Consiliului;d) semnează corespondența, deciziile Consiliului și procesele-verbale ale ședințelor.  +  Articolul 5(1) Consiliul își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor convocate ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui, a vicepreședintelui sau a oricăruia dintre membrii titulari.(2) La lucrările Consiliului va participa și un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene în cazul în care sunt analizate proiecte care se referă la implementarea directivelor Uniunii Europene.(3) La invitația președintelui, pot participa și alte persoane la întrunirile Consiliului.  +  Articolul 6(1) Convocarea membrilor și transmiterea invitațiilor acestora la ședințele Consiliului se fac în scris prin Secretariatul tehnic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.(2) Invitațiile la ședințele Consiliului cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfășurării și proiectul ordinii de zi, precum și adresa site-ului care conține informații și documente privind ședința respectivă.(3) Ordinea de zi a ședinței Consiliului și materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participanților cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.(4) La începutul fiecărei ședințe se adoptă ordinea de zi a ședinței respective.(5) La ședințele Consiliului pot participa numai membrii titulari, precum și persoanele invitate de președintele Consiliului.  +  Articolul 7La cererea membrilor Consiliului, ordinea de zi poate fi completată și cu alte teme decât cele comunicate inițial, cu condiția transmiterii documentelor respective, în scris, Secretariatului tehnic al Consiliului cu o zi lucrătoare înaintea datei ședinței. Decizia asupra completării ordinii de zi revine președintelui Consiliului.  +  Articolul 8(1) Ședințele Consiliului se pot desfășura în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor.(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), ședința se amână, urmând să fie convocată o nouă ședință în termen de 5 zile. Ședința convocată în urma unei amânări se desfășoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).(3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți.(4) În cazul în care președintele Consiliului propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului își vor exprima votul în scris sau prin mijloace electronice în termen de maximum 3 zile de la solicitare. În situația în care opțiunea de vot nu se transmite în termenul stipulat, în scris, decizia supusă votului se consideră valabil adoptată prin acceptare tacită.  +  Articolul 9În funcție de problematica supusă dezbaterii Consiliului, la ședințe pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul adoptă decizii.(2) Deciziile adoptate se semnează de către președintele Consiliului.(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică, de drept, membrilor Consiliului.(4) Procesele-verbale și deciziile Consiliului se publică pe site-ul dedicat Consiliului/Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.----