METODOLOGIE din 18 aprilie 2011pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011   +  Articolul 1În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea clasificarea în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Cererea prevăzută la art. 1 este însoţită de fişa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cererea prevăzută la art. 1, precum şi fişa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorităţii ierarhic superioare.  +  Articolul 3Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare prevăzută la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Ca urmare a analizei fişei de autoevaluare, direcţia de sănătate publică judeţeană din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului Bucureşti, supune aprobării ministrului sănătăţii categoria în care spitalul este clasificat în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.  +  Articolul 5În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2011, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.  +  Articolul 6Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3.  +  Articolul 7Dacă spitalul îndeplineşte criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată, direcţia de sănătate publică avizează favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobării ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8Managerii spitalelor au obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza clasificării în condiţiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 şi 7.  +  Anexa 1 la metodologie- model -Domnule director,Subsemnatul, ......................., manager al spitalului ......................., cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ....., telefon: fix/mobil.............., fax ................ e-mail ................., solicit clasificarea în funcţie de competenţă a spitalului pe care îl reprezint în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.Anexez la prezenta cerere fişa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare anexată la prezenta cerere.Mă oblig să anunţ direcţia de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condiţiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor legale în vigoare.Data ....... Semnătura .......Domnului director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului ..../a Municipiului Bucureşti ..............  +  Anexa 2 la metodologie- model -FIŞA DE AUTOEVALUAREnr. ............/...............Spitalul ....................Localitatea .............../judeţul ................
  *Font 9*
  Criteriul (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă) Criteriul minim obligatoriu Îndeplinit/Neîndeplinit
  a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii a) anestezie şi terapie intensivă; b) boli infecţioase; c) cardiologie; d) dermatovenerologie; e) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; f) endocrinologie; g) gastroenterologie; h) hematologie; i) medicină de urgenţă; j) medicină internă; k) nefrologie; l) neonatologie; m) neurologie; n) oncologie medicală; o) pediatrie; p) pneumologie; q) psihiatrie; r) recuperare, medicină fizică şi balneologie; s) reumatologie; t) chirurgie cardiovasculară; u) chirurgie generală; v) chirurgie orală şi maxilo- facială; w) chirurgie pediatrică; x) chirurgie plastică - micro- chirurgie reconstructivă; y) chirurgie toracică; z) chirurgie vasculară; aa) neurochirurgie; bb) obstetrică-ginecologie (Se va menţiona nivelul struc- turii, organizate în conformi- tate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.); cc) oftalmologie; dd) ortopedie şi traumatologie; ee) otorinolaringologie; ff) urologie; gg) anatomie patologică; hh) medicină de laborator; îi) radiologie - imagistică medicală; jj) serviciul/compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale. Se vor menţiona DA/NU şi tipul de structură (secţie, laborator, serviciu de diagnostic şi tratament, compartiment, structură care acordă servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi şi servi- cii paraclinice) în dreptul fiecărei structuri, după caz
  b) tipul serviciilor medicale furnizate la ordin conform prevederilor anexei nr. 2 Se vor menţiona punctual specialităţile în care spitalul furnizează servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformi- tate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii,după caz, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  c) personalul de speciali- tate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
  d) continuitatea asistenţei medicale conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
  e) dotarea cu echipamente şi aparatură medicală conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin Se vor menţiona punctual tipurile de echipamente şi aparatura medicală prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  f) activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
  g) activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifico- medicală, precum şi de educaţie medicală continuă conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin DA/NU
  h) proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe ≥ 40% ≥ 20% ≥ 5% Se va menţiona DA/NU în dreptul valorii corespunză- toare, după caz.
  i) proporţia bolnavilor externaţi care se reinter- nează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară ≤ 0,5% ≤ 0,6% ≤ 1% ≤ 1,5% ≤ 5% Se va menţiona DA/NU în dreptul valorii corespunză- toare, după caz.
  j) proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 72 de ore de la internare ≤ 0,02% ≤ 0,03% ≤ 0,06% ≤ 0,1% ≤ 0,5% Se va menţiona DA/NU în dreptul valorii corespunză- toare, după caz.
  Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în prezenta fişă de evaluare.Manager,.....................(numele în clar, semnătura şi ştampila unităţii sanitare)-------