REGULAMENT din 1 aprilie 2011de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 15 aprilie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare Consiliul, este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii, denumit în continuare MDRT, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Consiliul realizează activităţi de specialitate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale actelor normative subsecvente emise în temeiul sau în aplicarea acesteia. (2) Activităţile de specialitate prevăzute la alin. (1) se realizează de către specialişti în domeniu care activează în: a) comisii tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii; b) comisii de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări şi a organismelor de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice armonizate; c) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii; d) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii; e) grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice şi proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcţii; f) grupuri de lectură pentru verificarea şi avizarea versiunilor române ale specificaţiilor tehnice naţionale ale altor state membre din domeniul produselor pentru construcţii. (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) se nominalizează, prin decizie a secretarului de stat coordonator al domeniului produselor pentru construcţii din cadrul MDRT, dintre specialiştii propuşi de către universităţi tehnice şi institute de cercetare de profil acreditate, asociaţii profesionale şi patronale din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor aferente/produselor pentru construcţii, organisme notificate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, organisme autorizate să elaboreze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, precum şi organisme abilitate să elaboreze agremente tehnice în construcţii.  +  Capitolul II Consiliul1. Structura  +  Articolul 3Consiliul este compus din preşedinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al domeniului produselor pentru construcţii din cadrul MDRT, şi membri, după cum urmează: a) 2 reprezentanţi desemnaţi de MDRT; b) un reprezentant desemnat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; c) un reprezentant desemnat de Ministerul Mediului şi Pădurilor; d) un reprezentant desemnat de Ministerul Sănătăţii; e) un reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii; f) un reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; g) un reprezentant desemnat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; h) un reprezentant desemnat de Asociaţia de Standardizare din România; i) un reprezentant desemnat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR; j) un reprezentant desemnat de organismele notificate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii; k) un reprezentant desemnat de organismele abilitate să elaboreze agremente tehnice în construcţii.  +  Articolul 4Componenţa Consiliului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în baza desemnărilor transmise, la cererea MDRT, de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea MDRT, denumit în continuare URBANINCERC, şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia şi independent de celelalte departamente tehnice ale institutului, conform prevederilor art. 3 alin. (1^2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Atribuţii  +  Articolul 6Consiliul are, în principal, atribuţii privind: a) transpunerea şi, după caz, punerea în aplicare a actelor normative comunitare din domeniul produselor pentru construcţii; b) organizarea şi conducerea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii; c) evaluarea, în vederea desemnării şi notificării la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, a laboratoarelor de încercări şi organismelor naţionale acreditate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii pentru care există specificaţii tehnice armonizate, precum şi supravegherea organismelor notificate; d) evaluarea, în vederea autorizării şi notificării la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii şi monitorizarea acestor organisme ulterior notificării; e) evaluarea, în vederea abilitării, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, şi monitorizarea acestor organisme ulterior abilitării; f) elaborarea/actualizarea de documente tehnice şi proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcţii, la solicitarea autorităţii competente în domeniu; g) gestionarea sistemului naţional de informare privind produsele pentru construcţii.3. Funcţionarea Consiliului  +  Articolul 7Consiliul se întruneşte în şedinţe organizate, de regulă, trimestrial, precum şi ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 8Şedinţele Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul MDRT.  +  Articolul 9Şedinţele se convoacă prin grija secretariatului tehnic, prin poşta electronică, cu cel puţin 5 zile înaintea datei la care au loc acestea; odată cu convocarea se comunică şi ordinea de zi a şedinţei şi, după caz, documentele-suport.  +  Articolul 10La şedinţe pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi patronale în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi al produselor pentru construcţii.  +  Articolul 11Şedinţele Consiliului sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.  +  Articolul 12 (1) Hotărârile se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul în care nu se ajunge la consens, hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de membrii Consiliului, în care trebuie să se regăsească voturile reprezentanţilor MDRT şi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. (2) Membrii Consiliului care din motive obiective nu participă la şedinţă pot transmite în scris, anterior datei şedinţei, la secretariatul tehnic al Consiliului poziţia faţă de temele supuse votului şi anunţate prin ordinea de zi. (3) Hotărârile adoptate se transpun în decizii/avize tehnice ale Consiliului, aprobate de preşedintele Consiliului.  +  Articolul 13Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului se întocmesc de către secretariatul tehnic şi se semnează de către participanţi.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Consiliului în cadrul şedinţelor, precum şi între şedinţe; b) convoacă, aprobă agenda şi prezidează şedinţele Consiliului; c) aprobă convocarea şi agenda şedinţelor comisiilor tehnice pentru avizarea agrementelor tehnice, la propunerea secretariatului tehnic şi cu avizul prealabil al direcţiei cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT; d) numeşte prin decizie preşedinţii şi membrii comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii; e) constituie şi numeşte prin decizie preşedinţii şi membrii în comisiile de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări şi organismelor de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice armonizate, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, precum şi a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii; f) constituie şi numeşte prin decizie preşedinţii şi membrii grupurilor de lucru; g) constituie şi numeşte prin decizie membrii grupurilor de lectură; h) stabileşte prin decizie grupele specializate din cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii; i) aprobă programele de lucru ale comisiilor de evaluare/supraveghere, precum şi rapoartele de evaluare şi de supraveghere emise de acestea; j) coordonează din punct de vedere metodologic activitatea secretariatului tehnic al Consiliului; k) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin prevederile legale în vigoare. (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) lit. d)-g) se redactează de către direcţia cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).  +  Articolul 15Atribuţiile preşedintelui se pot delega unuia dintre reprezentanţii MDRT în Consiliu.  +  Articolul 16Membrii Consiliului, în funcţie de ordinea de zi comunicată, prezintă în cadrul şedinţelor punctul de vedere al instituţiilor care i-au desemnat şi contribuie la adoptarea celor mai bune soluţii, aducându-şi aportul la bunul mers al activităţii Consiliului.  +  Articolul 17La solicitarea prealabilă a preşedintelui Consiliului formulată cu privire la ordinea de zi, membrii Consiliului prezintă, în cadrul şedinţelor, puncte de vedere şi/sau informări în scris.  +  Articolul 18Secretariatul tehnic al Consiliului: a) asigură logistica şi activităţile administrative necesare funcţionării Consiliului; b) gestionează sistemul naţional de informare privind produsele pentru construcţii, inclusiv pagina de internet a Consiliului; c) asigură secretariatul comisiilor tehnice de avizare a agrementelor tehnice în construcţii, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 47 lit. c) şi e); d) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări şi organismelor de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice armonizate, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. a); e) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. g); f) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. d); g) întocmeşte pontajul specialiştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (2) pentru realizarea serviciilor prestate conform convenţiilor încheiate de aceştia cu URBAN-INCERC în baza deciziilor de numire emise de preşedintele Consiliului; h) redactează şi răspunde pentru exactitatea informaţiilor înscrise în procesele-verbale ale şedinţelor şi avizelor tehnice, precum şi în oricare document prevăzut în responsabilitatea sa prin actul normativ specific prevăzut la art. 47; i) păstrează toate documentele elaborate de Consiliu, precum şi documentele care au stat la baza elaborării acestora; j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin decizie a preşedintelui Consiliului.  +  Articolul 19Secretariatul tehnic al Consiliului se subordonează din punct de vedere metodologic preşedintelui Consiliului.  +  Articolul 20Personalul care face parte din secretariatul tehnic al Consiliului nu are drept de opinie şi decizie în stabilirea hotărârilor care se iau de către Consiliu în îndeplinirea atribuţiilor sale.  +  Articolul 21Membrii secretariatului tehnic al Consiliului îşi desfăşoară activitatea la sediul URBAN-INCERC şi la sediul autorităţii competente în domeniul produselor pentru construcţii, după caz.  +  Articolul 22Personalul secretariatului tehnic al Consiliului răspunde pentru realitatea şi exactitatea documentelor întocmite în exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru integritatea tuturor documentelor elaborate de Consiliu şi a documentelor care au stat la baza elaborării acestora, păstrate la sediul URBAN-INCERC.  +  Capitolul III Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii  +  Articolul 23Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), denumite în continuare comisii tehnice, se compun din 7-20 membri, dintre care unul are şi calitatea de preşedinte, şi asigură: a) analizarea şi avizarea ghidurilor de agrement tehnic în construcţii; b) analizarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, inclusiv a prelungirii valabilităţii, extinderii sau modificării acestora, precum şi analizarea şi avizarea prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice aflate în perioada de valabilitate, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 47 lit. c) şi e); c) analizarea şi avizarea versiunilor oficiale în limba română ale agrementelor tehnice emise în alt stat membru al Spaţiului Economic European, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 47 lit. b).  +  Articolul 24Comisiile tehnice se constituie prin decizie a preşedintelui Consiliului şi se organizează pe categorii de produse şi procedee pentru construcţii, după cum urmează: a) Comisia tehnică nr. 1 - elemente structurale şi fundaţii; elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori; finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli; b) Comisia tehnică nr. 2 - produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor, pentru: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii; produse, procedee şi echipamente pentru irigaţii, drenaje, foraje, alimentări apă, recuperări; baraje şi acumulări de apă; lucrări gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, staţii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate; c) Comisia tehnică nr. 3 - drumuri, poduri rutiere, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate, lucrări de artă şi materiale de cale.  +  Articolul 25Secretariatele comisiilor tehnice sunt asigurate de secretariatul tehnic al Consiliului.  +  Articolul 26Comisiile tehnice îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de avizare, convocate lunar sau ori de câte ori este necesar, la propunerea direcţiei cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT şi cu aprobarea preşedintelui Consiliului.  +  Articolul 27Şedinţele se convoacă, prin grija secretariatului tehnic, prin transmiterea către membri, prin poşta electronică, a invitaţiei, a ordinei de zi şi a documentaţiei ce face obiectul şedinţei, cu cel puţin 7 zile înainte de data la care are loc aceasta.  +  Articolul 28Şedinţele sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri din comisia tehnică, specialişti în domeniul tratat de proiectul de agrement tehnic/ghidul de agrement tehnic în discuţie.  +  Articolul 29 (1) Adoptarea hotărârilor în cadrul şedinţelor se face prin consens. (2) Membrii comisiei tehnice care au participat la elaborarea agrementului tehnic supus votului nu au drept de vot.  +  Articolul 30Procesele-verbale ale şedinţelor se întocmesc de secretariatul tehnic şi se semnează de participanţi.  +  Articolul 31 (1) Membrii comisiilor tehnice beneficiază de o remuneraţie pe oră pentru activitatea prestată în comisia tehnică, în baza pontajului lunar întocmit de secretariatul tehnic al Consiliului. (2) Membrii comisiilor tehnice răspund solidar cu elaboratorii agrementelor tehnice pentru oportunitatea, exactitatea şi corectitudinea agrementelor tehnice pe care le-au avizat favorabil.  +  Capitolul IV Comisiile de evaluare/supraveghere  +  Articolul 32Comisiile de evaluare/supraveghere prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), c) şi d), denumite în continuare comisii de evaluare, asigură: a) evaluarea laboratoarelor de încercări şi organismelor acreditate în prealabil pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii acoperite de specificaţii tehnice armonizate, în vederea desemnării şi notificării la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, şi monitorizarea acestora, ulterior notificării, cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 47 lit. a); b) evaluarea, în vederea autorizării şi notificării la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, şi monitorizarea, ulterior notificării, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 47 lit. g); c) evaluarea, în vederea abilitării, şi monitorizarea, ulterior abilitării, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 47 lit. d).  +  Articolul 33 (1) Comisiile de evaluare se constituie prin decizie a preşedintelui Consiliului pentru fiecare organism de evaluat/monitorizat, la propunerea direcţiei cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT. (2) Comisiile se compun din 3-5 membri, dintre care unul are şi calitatea de preşedinte. (3) Secretariatul comisiilor se asigură de secretariatul tehnic al Consiliului.  +  Articolul 34 (1) Comisiile de evaluare emit, ca urmare a îndeplinirii sarcinilor ce le revin, rapoarte de evaluare şi rapoarte de supraveghere, după caz. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit la direcţia cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT, prin grija secretariatului tehnic al Consiliului.  +  Articolul 35 (1) Membrii comisiilor de evaluare beneficiază de o remuneraţie pe oră pentru activitatea prestată în comisia de evaluare, în baza pontajului lunar întocmit de secretariatul tehnic al Consiliului. (2) Membrii comisiilor de evaluare răspund pentru realitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în rapoartele de evaluare/supraveghere pe care le emit.  +  Capitolul V Grupurile de lucru  +  Articolul 36 (1) Grupurile de lucru prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) elaborează/actualizează documente tehnice şi acte normative în domeniul produselor pentru construcţii şi analizează, formulează şi prezintă Consiliului puncte de vedere fundamentate cu privire la problematicile pentru care au fost constituite. (2) Grupurile de lucru constituite pentru elaborarea versiunilor române ale specificaţiilor tehnice naţionale ale altor state membre, din domeniul produselor pentru construcţii, procedează conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 47 lit. b).  +  Articolul 37Grupurile de lucru se constituie pentru fiecare obiect de activitate prin decizie a preşedintelui Consiliului şi au următoarea structură: coordonatorul grupului de lucru şi minimum 2 membri.  +  Articolul 38Activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice şi acte normative este coordonată de directorul direcţiei cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul MDRT.  +  Articolul 39Membrii grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea versiunilor române ale agrementelor tehnice europene elaborate în alte limbi beneficiază de remuneraţie pentru activitatea prestată în grupul de lucru, conform convenţiei încheiate cu URBAN-INCERC.  +  Capitolul VI Grupurile de lectură  +  Articolul 40Grupurile de lectură prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) verifică şi avizează versiunile române ale specificaţiilor tehnice naţionale ale altor state membre, din domeniul produselor pentru construcţii, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 47 lit. b).  +  Articolul 41Grupurile de lectură se constituie pentru fiecare recunoaştere de specificaţie tehnică, prin decizie a preşedintelui Consiliului, şi sunt formate din 3 membri.  +  Articolul 42 (1) Şedinţele grupurilor de lectură se convoacă, prin grija secretariatului tehnic al Consiliului, în termen de maximum 10 zile de la primirea de către membrii grupului de lectură a versiunii române a specificaţiei tehnice naţionale de analizat şi avizat. (2) Discuţiile şi concluziile şedinţelor prevăzute la alin. (1) se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.  +  Articolul 43 (1) Membrii grupurilor de lectură constituite pentru verificarea şi avizarea versiunilor în limba română ale agrementelor tehnice europene elaborate în alte limbi beneficiază de remuneraţie pentru activitatea prestată în grupul de lucru, conform convenţiei încheiate cu URBAN-INCERC. (2) Membrii grupurilor de lectură răspund pentru corectitudinea versiunilor române ale specificaţiilor tehnice pe care le-au avizat favorabil.  +  Capitolul VII Finanţarea activităţilor  +  Articolul 44Următoarele activităţi de specialitate se prestează pe bază de tarife încasate de la factorii interesaţi de către URBAN-INCERC care, potrivit legii, asigură secretariatul tehnic al Consiliului, după cum urmează: a) pentru serviciile de evaluare şi supraveghere a laboratoarelor de încercări şi organismelor de atestare a conformităţii produselor pentru construcţii cu specificaţii tehnice armonizate, a organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, precum şi a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi a grupelor specializate din cadrul acestora, de la aceste organisme; b) pentru serviciile de analizare şi avizare a agrementelor tehnice în construcţii, inclusiv pentru prelungirea valabilităţii, extinderii sau modificării acestora, precum şi pentru serviciile de analizare şi avizare a prelungirii avizelor tehnice aferente agrementelor tehnice în valabilitate, de la titularii acestor agremente; c) pentru serviciile de analizare şi avizare a versiunilor oficiale în limba română ale agrementelor tehnice emise în alt stat membru al Spaţiului Economic European, de către operatorul economic responsabil de punerea la dispoziţie pe piaţa din România a produsului care face obiectul agrementului tehnic; d) pentru serviciile de culegere şi înscriere în baza de date a sistemului naţional de informare privind produsele pentru construcţii a datelor şi informaţiilor cuprinse în certificatele de conformitate, rapoartele de încercări şi agrementele tehnice, de la organismele emitente; e) pentru serviciile de furnizare de date şi informaţii cuprinse în baza de date prevăzută la lit. d), de la solicitanţi, alţii decât autoritatea naţională în domeniul produselor pentru construcţii şi autorităţile de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii.  +  Articolul 45Tarifele pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 44 se fundamentează de către secretariatul tehnic al Consiliului şi se aprobă de URBAN-INCERC, în condiţiile legii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", cu modificările ulterioare.  +  Articolul 46 (1) Din sumele încasate conform prevederilor de la art. 44 se asigură: a) cheltuielile de personal, cheltuielile materiale, de servicii şi de capital necesare funcţionării secretariatului; b) plata remuneraţiei membrilor comisiilor tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice, comisiilor de evaluare/supraveghere, grupurilor de lucru şi grupurilor de lectură, alţii decât membrii secretariatului tehnic şi personalul MDRT, care participă la prestarea serviciilor respective, în baza pontajului, după caz, şi a convenţiilor încheiate de aceştia cu URBAN-INCERC în temeiul deciziilor de numire emise de preşedintele Consiliului; c) cheltuielile pentru asigurarea logisticii necesare funcţionării Consiliului. (2) Remuneraţia brută orară a membrilor prevăzuţi la lit. b) se aprobă, în condiţiile legii, prin decizie a directorului general al URBAN-INCERC.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 47În realizarea atribuţiilor sale, Consiliul va avea în vedere următoarele acte normative: a) Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare; b) Procedura de recunoaştere a specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 271/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005; c) Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - P.A.T. 1-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004; d) Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii - P.A.T. 2-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004; e) Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii - P.A.T. 3-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004; f) Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005; g) Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 270/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005.  +  Articolul 48Deciziile Consiliului, avizele tehnice ale agrementelor tehnice, lista organismelor notificate şi organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, precum şi legislaţia aferentă domeniului produselor pentru construcţii se publică pe pagina de internet www.ctpc.ro a Consiliului, gestionată de secretariatul tehnic.  +  Articolul 49URBAN-INCERC asigură spaţiile adecvate şi logistica necesară desfăşurării activităţii secretariatului tehnic al Consiliului.  +  Articolul 50URBAN-INCERC evidenţiază în documentele contabile activitatea secretariatului tehnic al Consiliului.----