HOTĂRÂRE nr. 339 din 30 martie 2011privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foştilor proprietari, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 12 aprilie 2011  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 35.344 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 35.344, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării acesteia foştilor proprietari, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 339.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului a cărui valoare de inventar se actualizează,ca urmare a reevaluării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1 42-01 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" 174.418.987,19 lei 35.344
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii din imobilul care se scade din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare aretrocedării acesteia foştilor proprietari
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului care se scade Valoarea contabilă a părţii de imobil retrocedate Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Imobil 42-01 Suprafaţa terenului = 28.800 mý Nr. de construcţii = 1 Suprafaţa construită = 286,58 mý 3.985.767,71 lei 35.344 (parţial)
  -----------