HOTĂRÂRE nr. 351 din 6 aprilie 2011privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava, a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Terenul prevăzut la art. 1 se transmite fără plată în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi Mănăstirea Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuSecretariatul de Stat pentru Culte,Adrian Lemeni,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 aprilie 2011.Nr. 351.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa terenului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte,fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, dincadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denu- mirea bunu- lui care face obi- ectul actu- lui norma tiv Adresa terenului Descrierea tehnică Ordonatorul/ Administrato- rul actual al bunului Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  152133 8.29.06 Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult Teren Comuna Gălăneşti, judeţul Suceava Suprafaţă: 14,40 ha Parcele: A 429/1 - 1,61 ha şi A 429/2 - 12,79 ha Secretariatul de Stat pentru Culte Mănăstirea Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
  -------