HOTĂRÂRE nr. 135 din 15 februarie 2011pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, convenţia-cadru, precum şi regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora. (2) Convenţia-cadru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Clauzele cuprinse în convenţia-cadru privesc capacităţile energetice realizate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi pentru realizarea cărora sunt afectate terenuri aflate în proprietatea privată a terţilor, precum şi exercitarea efectivă a drepturilor de uz şi servitute în vederea executării lucrărilor de retehnologizare, întreţinere, reparaţii, revizii, intervenţii în caz de avarii şi alte intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice amplasate pe terenuri aflate în proprietatea privată a terţilor.  +  Articolul 3 (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor necesare realizării de capacităţi energetice după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot solicita titularilor de licenţe şi autorizaţii încheierea convenţiei-cadru prevăzute în anexă. (2) Convenţia-cadru se va încheia pentru durata de timp necesară realizării viitoarei capacităţi energetice. (3) Cuantumul indemnizaţiei se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către administraţia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv ocupată pentru realizarea viitoarei capacităţi energetice.  +  Articolul 4 (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pe care au fost realizate capacităţi energetice după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, de asemenea, titularilor de licenţe şi autorizaţii încheierea convenţiei-cadru, pentru exercitarea efectivă a drepturilor de uz şi servitute ulterior realizării capacităţii energetice. (2) Convenţia-cadru se va încheia pentru durata de timp necesară executării lucrărilor de retehnologizare, întreţinere, reparaţii, revizii, intervenţii în caz de avarii, precum şi alte intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice. (3) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute prin convenţia-cadru se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către administraţia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv afectată de exercitarea drepturilor de uz şi servitute pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 5 (1) În situaţia în care la nivelul administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află terenul nu există stabilit un nivel al chiriei minime pe metru pătrat pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie, nefiind astfel posibilă determinarea cuantumului indemnizaţiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv ale art. 4 alin. (3), întinderea acesteia va fi determinată de către un evaluator autorizat în condiţiile legii, ales de comun acord de către părţi. (2) Costurile evaluării cuantumului indemnizaţiei, în situaţia prevăzută la alin. (1), vor fi suportate de titularii de licenţe şi autorizaţii, beneficiari ai drepturilor de uz şi servitute.  +  Articolul 6Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea de către titularii de licenţe şi autorizaţii a drepturilor de uz şi servitute vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Proprietarii terenurilor afectate de capacităţi energetice realizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care au încheiate convenţii privind exercitarea drepturilor de uz şi servitute cu titularii de autorizaţii şi licenţe la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot formula cereri în vederea încheierii convenţiei-cadru în forma aprobată prin prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 135.  +  AnexăCONVENŢIE - CADRUîncheiată azi .................la ................între:I. Părţile convenţiei a) ............................................, domiciliat(ă) în ......................................., născut(ă) la data de ................. în ...................., fiul (fiica) lui ..................... şi al (a) ....................., posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ........ nr. ................., eliberat(ă) de ........................ la data de ................., CNP .............................., în calitate de proprietar al terenului ............................... în baza Actului de proprietate autentificat sub numărul .........................., denumit în continuare proprietar, pe de o parte, şi b) Compania Naţională/Societatea Comercială ............................................, cu sediul social în .............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................. sub nr. ........... din ............., având codul de identificare fiscală ................., reprezentată de ......................, director general/director, şi ......................., director economic, denumită în continuare societate, pe de altă parte.II. Obiectul convenţieiExercitarea de către societate a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului proprietarului afectat de capacităţile energetice realizate după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului, respectiv exercitarea efectivă a drepturilor de uz şi servitute în vederea efectuării lucrărilor de retehnologizare, întreţinere, reparaţii-servicii, intervenţii în caz de avarii şi alte intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, după caz.III. Obligaţiile părţilor3.1. Obligaţiile proprietarului a) Proprietarul se obligă să pună la dispoziţia societăţii terenul în suprafaţă de ............... mý, având următoarele limite şi vecinătăţi: ................................, necesar efectuării lucrării ......................., în perioada ........................., reprezentând ........ zile. b) Proprietarul declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de ......................... mý teren/tip cultură .........................., necesară efectuării lucrării ................................ . c) Proprietarul garantează societatea împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale, în conformitate cu prevederile legale. d) Proprietarul este obligat să plătească taxele şi impozitele legale datorate, aferente terenului proprietatea sa, inclusiv cele aferente terenului ce face obiectul prezentei convenţii.3.2. Obligaţiile societăţii a) Societatea se obligă să plătească proprietarului indemnizaţia în cuantum de ................................. lei (.................. lei/zi), determinată prin negociere cel mult la nivelul minim al chiriei pe metru pătrat de teren stabilite pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către administraţia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul.Indemnizaţia se calculează numai pentru suprafaţa de teren afectată în fapt de exercitarea efectivă a dreptului de uz şi servitute şi numai pentru perioada de timp necesară efectuării lucrărilor ce fac obiectul prezentei convenţii. b) Plata indemnizaţiei se va face în/prin ........................, în termen de .......... zile de la data încheierii prezentei convenţii. c) Societatea se obligă să folosească suprafeţele de teren afectate de capacităţile energetice şi cele afectate de exercitarea dreptului de uz şi servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezenta convenţie. d) Societatea se obligă să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia iniţială la sfârşitul perioadei prevăzute în prezenta convenţie.3.3. Îmbunătăţirile care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, rămân la expirarea prezentei convenţii în deplina proprietate a proprietarului.3.4. Societatea se obligă să nu cesioneze sau să subînchirieze, parţial sau total, terenul ce face obiectul prezentei convenţii.IV. Drepturile părţilor4.1. Drepturile proprietarului: a) să încaseze indemnizaţia determinată conform art. 3.2 lit. a), în termenul prevăzut la art. 3.2 lit. b); b) să beneficieze de degajarea terenului la sfârşitul perioadei prevăzute de art. 3.1 lit. a) şi de repunerea acestuia în situaţia anterioară, dacă este cazul; c) să obţină dreptul de proprietate asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de societate în perioada de derulare a prezentei convenţii şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului, la expirarea prezentei convenţii; d) să fie despăgubit pentru pagubele materiale cauzate cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a).4.2. Drepturile societăţii: a) să beneficieze de punerea la dispoziţie a terenului prevăzut la art. 3.1 lit. a) în perioada precizată în acelaşi articol; b) să ocupe temporar şi să folosească suprafaţa de teren pusă la dispoziţie de proprietar în scopul pentru care a fost încheiată prezenta convenţie; c) să exercite liber şi deplin drepturile de uz şi servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei convenţii; d) să beneficieze de garanţia proprietarului împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale.V. Durata convenţiei5.1. Părţile convin să încheie prezenta convenţie pentru terenul pe care se exercită drepturile de uz şi servitute ce fac obiectul convenţiei în perioada prevăzută la art. 3.1 lit. a), necesară efectuării lucrărilor de retehnologizare, întreţinere, reparaţii, revizii, întreţineri în caz de avarii şi alte intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, menţionate la art. 3.1, după caz.5.2. Permiterea accesului în teren va avea loc la data de ..............., dată la care începe executarea prezentei convenţii, iar degajarea acestuia şi repunerea în situaţia iniţială a terenului va avea loc la data de ................, dată la care va înceta prezenta convenţie.5.3. Părţile pot conveni modificarea perioadei de execuţie a prezentei convenţii, prevăzută la art. 3.1 lit. a), prin act adiţional.5.4. Prezenta convenţie poate să înceteze înainte de termen, în următoarele cazuri:- prin înţelegerea părţilor, fiind exclusă denunţarea unilaterală;- rezilierea pentru motiv de neexecutare;- desfiinţarea titlului proprietarului.În caz de moarte a proprietarului (persoană fizică) sau încetare a persoanei juridice (societatea), drepturile şi obligaţiile trec la succesorii lor.VI. Cuantumul şi plata despăgubirilor6.1. Dacă, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a), se produc pagube materiale proprietarului, societatea va plăti acestuia despăgubirile calculate, având în vedere următoarele criterii:- suprafaţa de teren cultivată, afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;- tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;- activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.6.2. În vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile materiale aduse terenului proprietarului, părţile vor întocmi un breviar de calcul, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.6.3. Societatea va plăti despăgubirile stabilite prin breviarul de calcul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în/prin ................, în termen de .......... zile de la data semnării breviarului de calcul.VII. Clauze finale7.1. Modificarea prezentei convenţii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile acesteia.7.2. Documentele anexate prezentei convenţii sunt:- titlul de proprietate, în copie, asupra terenului aparţinând proprietarului;- procesul-verbal de negociere a cuantumului indemnizaţiei;- raportul de evaluare a cuantumului indemnizaţiei, dacă este cazul;- breviarul de calcul al despăgubirilor, dacă este cazul.7.3. Prezenta convenţie, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.7.4. Prezenta convenţie a fost încheiată într-un număr de ........ exemplare originale, dintre care ................. pentru fiecare parte, astăzi .............. .Semnături:Proprietar,                    Societate,............                      ............  +  Anexăla convenţia-cadruBREVIAR DE CALCULÎn vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor ce se cuvin proprietarului prevăzut la pct. I lit. a) al terenului afectat de execuţia lucrărilor convenţiei-cadru nr. ........................., în conformitate cu prevederile pct. V. al acesteia,Suprafaţa de teren afectată de lucrările prevăzute în convenţia-cadru:....................................................................................................................................................Tipuri de culturi şi plantaţii existente pe suprafaţa de teren afectată la data încheierii convenţiei-cadru:....................................................................................................................................................- producţie medie la hectar/cultură:....................................................................................................................................................- valoarea producţiei afectate de lucrări:....................................................................................................................................................Amenajări ale proprietarului afectate de lucrările prevăzute de convenţia-cadru:....................................................................................................................................................Activităţi ale proprietarului restrânse de lucrările prevăzute de convenţia-cadru:....................................................................................................................................................Din prezentul breviar de calcul rezultă că proprietarului îi revine suma totală de ................... lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii materiale cauzate de societate prin realizarea obiectului convenţiei-cadru nr. ..................Semnat azi, la data de .................Semnături:Proprietar,                 Societate,............                        ...........----