HOTĂRÂRE nr. 309 din 23 martie 2011privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0260 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 4 aprilie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în localitatea Săftica, şos. Bucureşti-Ploieşti, km 24, judeţul Ilfov, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0260 Bucureşti, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 309.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0260 Bucureşticare se transmite din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Valoarea contabilă - lei - Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
    Localitatea Săftica, şos. Bucureşti- Ploieşti, km 24, judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0260 Bucureşti Pavilion 45-108-10 "maternitate purcei" Suprafaţa construită = 64,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 64,00 mý 12.819,00 101.022 (parţial)
    ----