HOTĂRÂRE nr. 308 din 23 martie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş în domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş în domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Ibăneşti are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Ibăneşti, în conformitate cu destinaţia acestora. În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Ibăneşti va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Ibăneşti şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Comunei Ibăneşti, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 martie 2011.Nr. 308.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniulpublic al statului şi din administrareaMinisterului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - AutoritateaNaţională pentru Sport şi Tineret - DirecţiaJudeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş îndomeniul public al comunei Ibăneşti şi înadministrarea Consiliului Local al Comunei IbăneştiCentrul de agrement "Lăpuşna"
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea imobilu- lui Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracte- risticile tehnice ale imo- bilului
  36847 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 192.654 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în adminis- trarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Clădire II, dormi- toare - lemn + cărămidă, 3 camere
  36848 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 282.396 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Clădirea cantinei - sală de mese, bucătărie, dependinţe
  36849 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 383.867 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Căsuţe camping - beton, 5-6 locuri 9 buc.
  36850 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 77.312 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Clădirea principală - parter + 1 etaj, lemn
  36851 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 23 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în admi- nistrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Căsuţe camping 6 - beton, 3-4 locuri 28 buc.
  36852 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 100.573 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Căsuţă cu şindrilă - lemn, 4 locuri
  36853 8.29.06 Judeţul Mureş, satul Lăpuşna 8 Tabăra Lăpuşna Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş În domeniul public al comunei Ibăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibăneşti Şopron de lemn
  -----