NORME METODOLOGICE din 10 martie 2011de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011     +  Articolul 1Bursele de merit olimpic internaţional sunt atribuite elevilor care la olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul dintre primele 3 locuri, echivalent cu obţinerea medaliei de aur, a medaliei de argint, a medaliei de bronz, respectiv cu obţinerea premiului I, premiului al II-lea sau premiului al III-lea.  +  Articolul 2Bursele de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional este diferenţiat în funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel: a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia; b) pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia; c) pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Bursele elevilor care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 1 la olimpiadele şcolare internaţionale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.  +  Articolul 6 (1) Lista olimpiadelor internaţionale pentru care se acordă bursele prevăzute la art. 1 se aprobă de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar şi se publică pe site-ul MECTS, la începutul anului şcolar. (2) Lista menţionată la alin. (1) cuprinde olimpiadele internaţionale la care România este reprezentată de o echipă formată din elevii calificaţi în urma participării la probele prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, în vigoare, organizate de MECTS, considerate probe de evaluare şi selecţie pentru etapa internaţională a olimpiadei.  +  Articolul 7Bursele de merit olimpic internaţional se acordă elevilor participanţi la olimpiada internaţională care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 1, în calitate de membri ai lotului naţional al României - câte o bursă pentru fiecare medalie obţinută/premiu obţinut.  +  Articolul 8Bursele de merit olimpic internaţional se acordă şi studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 9Listele elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţiile prevăzute la art. 1 sunt întocmite de MECTS - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 10 (1) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar care au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 se acordă prin inspectoratele şcolare şi se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MECTS. (2) Bursele studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 se acordă prin instituţiile de învăţământ superior şi se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MECTS. (3) Bursele elevilor şi studenţilor din anul I care au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 şi care studiază în străinătate sau care, ulterior obţinerii distincţiei, şi-au întrerupt studiile sunt virate de MECTS în conturile lor personale. (4) Beneficiarii bursei de merit olimpic internaţional prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a comunică MECTS conturile lor bancare, în termen de 10 zile de la publicarea pe site a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de aprobare a listelor elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţiile prevăzute la art. 1 şi care beneficiază de bursa de merit olimpic internaţional. De operaţiile de virare a banilor în contul elevilor/studenţilor răspunde Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane.--------