ORDIN nr. 3.890 din 10 martie 2011privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,în baza prevederilor Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ superior, echivalare şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 10 martie 2011.Nr. 3.890.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordareaburselor de merit olimpic internaţional elevilorpremiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale  +  Articolul 1Bursele de merit olimpic internaţional sunt atribuite elevilor care la olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul dintre primele 3 locuri, echivalent cu obţinerea medaliei de aur, a medaliei de argint, a medaliei de bronz, respectiv cu obţinerea premiului I, premiului al II-lea sau premiului al III-lea.  +  Articolul 2Bursele de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional este diferenţiat în funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel: a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia; b) pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia; c) pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Bursele elevilor care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 1 la olimpiadele şcolare internaţionale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.  +  Articolul 6 (1) Lista olimpiadelor internaţionale pentru care se acordă bursele prevăzute la art. 1 se aprobă de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar şi se publică pe site-ul MECTS, la începutul anului şcolar. (2) Lista menţionată la alin. (1) cuprinde olimpiadele internaţionale la care România este reprezentată de o echipă formată din elevii calificaţi în urma participării la probele prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, în vigoare, organizate de MECTS, considerate probe de evaluare şi selecţie pentru etapa internaţională a olimpiadei.  +  Articolul 7Bursele de merit olimpic internaţional se acordă elevilor participanţi la olimpiada internaţională care au obţinut distincţiile prevăzute la art. 1, în calitate de membri ai lotului naţional al României - câte o bursă pentru fiecare medalie obţinută/premiu obţinut.  +  Articolul 8Bursele de merit olimpic internaţional se acordă şi studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Articolul 9Listele elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţiile prevăzute la art. 1 sunt întocmite de MECTS - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 10 (1) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar care au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 se acordă prin inspectoratele şcolare şi se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MECTS. (2) Bursele studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 se acordă prin instituţiile de învăţământ superior şi se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MECTS. (3) Bursele elevilor şi studenţilor din anul I care au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 şi 7 şi care studiază în străinătate sau care, ulterior obţinerii distincţiei, şi-au întrerupt studiile sunt virate de MECTS în conturile lor personale. (4) Beneficiarii bursei de merit olimpic internaţional prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia de a comunică MECTS conturile lor bancare, în termen de 10 zile de la publicarea pe site a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de aprobare a listelor elevilor/studenţilor din anul I care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţiile prevăzute la art. 1 şi care beneficiază de bursa de merit olimpic internaţional. De operaţiile de virare a banilor în contul elevilor/studenţilor răspunde Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane.--------