HOTĂRÂRE nr. 250 din 17 martie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.20."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2.1-2.20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 2.18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2.19 şi 2.20, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Barna Tanczos,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 martie 2011.Nr. 250.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)LISTAstandardelor de cost*Font 9* ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Elaboratorul │ Denumirea standardului │ Indicativul │ ├──┬───────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │1.│Sală de sport şcolară nivel competiţional │SCOST-01/MDRT │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │2.│Centru cultural │SCOST-02/MDRT │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │3.│Bloc de locuinţe pentru tineri │SCOST-03/MDRT │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │4.│Reabilitare termică anvelopă bloc de │SCOST-04/MDRT │ │ │ │ │locuinţe │ │ │1.│ Ministerul Dezvoltării├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Regionale şi Turismului│5.│Modernizare drum comunal clasa tehnică V │SCOST-05/MDRT │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │6.│Reabilitare drum judeţean clasa tehnică │SCOST-06/MDRT │ │ │ │ │III \'f7 V │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │7.│Modernizare drum judeţean clasa tehnică │SCOST-07/MDRT │ │ │ │ │III \'f7 V │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │8.│Sistem centralizat de alimentare cu apă în│SCOST-08/MDRT │ │ │ │ │mediul rural │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │9.│Modernizare drum comunal clasa tehnică IV │SCOST-09/MDRT │ ├──┼───────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │1.│Reabilitare drum forestier principal │SCOST-01/MMP │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │2.│ Ministerul Mediului │2.│Reabilitare drum forestier secundar │SCOST-02/MMP │ │ │ şi Pădurilor ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │3.│Reabilitare drum forestier magistral │SCOST-03/MMP │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │4.│Drum forestier secundar │SCOST-04/MMP │ ├──┼───────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │1.│Şcoală cu 8 săli de clasă │SCOST-01/MEdCTS│ │3.│ Ministerul Educaţiei, ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Cercetării, Tineretului│2.│Grădiniţă cu 4 săli de grupă │SCOST-02/MEdCTS│ │ │ şi Sportului ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │3.│Cămin studenţesc │SCOST-03/MEdCTS│ ├──┼───────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │1.│Spital regional de urgenţă │SCOST-01/MS │ │4.│ Ministerul Sănătăţii ├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │2.│Spital judeţean de urgenţă │SCOST-02/MS │ ├──┼───────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │1.│Canale de irigaţii impermeabilizare │SCOST-01/MADR │ │5.│Ministerul Agriculturii├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │ şi Dezvoltării Rurale │2.│Modernizare drum de exploatare agricolă - │SCOST-02/MADR │ │ │ │ │categoria I - îmbrăcăminte asfaltică │ │ └──┴───────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2.19 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010) ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ │MODERNIZARE DRUM COMUNAL │ │ │ MINISTERUL DEZVOLTĂRII │ CLASA TEHNICĂ IV │ Indicativ: │ │ REGIONALE ŞI TURISMULUI ├─────────────────────────┤ SCOST-09/MDRT │ │ │ STANDARD DE COST │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală: "Modernizarea unui kilometru de drum comunal de clasa tehnică IV"Scop:- asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană;- asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante.III.2. Date tehniceTraseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate.Situaţia proiectată urmăreşte:● îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;● aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;● realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;● suprapunerea traseului peste traseul existent;● asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h;● încadrarea drumului în clasa tehnică IV, categoria de importanţă C;● clasa de trafic mediu: nivel de trafic de 0,1-0,3 m.o.s. (milioane osii standard 11,5 tone)Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe.Pentru drumuri de clasă tehnică IV vor fi asigurate:● lăţime platformă: 8,0 m;● lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;● lăţime acostamente: 2 x 1,0 m, compuse din:- 2 x 0,25 m benzi de încadrare; şi- 2 x 0,75 m umplutură balast;● panta transversală carosabil: 2,5%● panta transversală acostament: 4%Sistem rutier propus:● 4 cm uzură din BA16;● 5 cm strat de legătură BAD 25;● 15 cm piatră spartă;● 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);● acostamente amenajate (balastate)● şanţuri secţiune naturală 80% şi secţiune pereată 20% din lungime, pe ambele părţi ale drumului.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Caracteristica macroseismică a amplasamen- │a(g) = = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.│ │tului P100-1/2006 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Clasa tehnică │ IV │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Categoria de importanţă │ "C" - normală │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Zona climatică │ III │ │STAS 1709/1-90 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Tipul de pământ │ P3 │ │STAS 1709/1 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Adâncimea de îngheţ │ 80-90 cm │ │STAS 6054-77 │ │ └─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală_________NOTĂ (CTCE)Secţiunea transversală se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2011, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitar                                             Tabel IV.1 (valori de referinţă) ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ COST UNITAR │ │ Nr. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) │ │ crt. │ ├─────────┬─────────┤ │ │ │ lei/km │euro*)/km│ ├──────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤ │4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: │ ├──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤ │ 4.1. │Construcţii şi instalaţii │ 812.725 │ 193.506 │ │ │Lucrări de drumuri │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.1.│Sistemul rutier │ 720.085 │ 171.449 │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.2.│Şanţuri │ 92.640 │ 22.057 │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale │ - │ - │ │ │cu montaj │ │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport │ - │ - │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.5. │Dotări │ - │ - │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4.6. │Active necorporale │ - │ - │ ├──────┴─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │Investiţie de bază - cost unitar │ 812.725 │ 193.506 │ └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘________ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Precizare---------La stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale - 25 km;● transport pământ - 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5. - Alte cheltuieli;- cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.  +  Anexa 3 (Anexa nr. 2.20 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)I. Preambul ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐ │ │MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE│ │ │ MINISTERUL DEZVOLTĂRII │ AGRICOLĂ - CATEGORIA I - │ Indicativ: │ │ ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │ ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ │ SCOST-02/MADR │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ STANDARD DE COST │ │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┘Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.Tipurile de drumuri clasificate în funcţie de categoria drumului şi a tipurilor de structuri rutiere sunt prezentate în cap. V "Tabel informativ".II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală: "Modernizarea unui kilometru de drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică" - zonă de şesScop:- asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri comunale, judeţene sau naţionale;- asigurarea accesibilităţii în zone în care se desfăşoară activităţi agricole;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante.NOTĂ:Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă.Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte.III.2. Date tehniceTraseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate.Situaţia proiectată urmăreşte:- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare;- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;- suprapunerea traseului peste traseul existent;- asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h;- încadrarea drumului în categoria I de drumuri agricole, categoria de importanţă C.Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe.Pentru drumuri de categoria I vor fi asigurate:- lăţime platformă: 7,0 m;- lăţime parte carosabilă: 2 x 2,75 m = 5,50 m;- lăţime acostamente: 2 x 0,75 m;- panta transversală carosabil: 2,5%;- panta transversală acostament: 4%.Sistem rutier propus:- 4 cm uzură din BA16;- 5 cm strat de legătură BAD 25;- 15 cm piatră spartă;- 15 cm balast;- acostamente amenajate (balastate);- asigurarea scurgerii apelor: rigole şi/sau şanţuri trapezoidale.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Caracteristica macroseismică a amplasamen- │a(g) = = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.│ │tului P100-1/2006 │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Categoria drumului │ I │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Categoria de importanţă │ "C" - normală │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Zona climatică STAS 1709/1-90 │ III │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Tipul de pământ STAS 1709/1 │ P3 │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77 │ 80-90 cm │ └─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice_________NOTĂ (CTCE)Imaginea Planurilor şi secţiunilor caracteristice se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2011, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).IV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitar                                             Tabel IV.1 (valori de referinţă) ┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ │ │ COST UNITAR │ │ Nr. │ Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli │ (exclusiv TVA) │ │ crt. │ ├──────────┬──────────┤ │ │ │ lei/km │euro*)/km │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ 4.1. │Construcţii şi instalaţii │ 545.475 │ 129.875 │ │ │Lucrări de drumuri │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │4.1.1.│Sistemul rutier │ 530.955 │ 126.418 │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │4.1.2.│Şanţuri │ 14.520 │ 3.457 │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ 4.2. │Montaj utilaje tehnologice │ - │ - │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ 4.3. │Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale│ - │ - │ │ │cu montaj │ │ │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ 4.4. │Utilaje fără montaj şi echipamente de transport│ - │ - │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │ 4.5. │Dotări │ - │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ 4.6. │Active necorporale │ - │ - │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤ │Investiţie de bază - Cost unitar │545.475**)│129.875**)│ └──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘__________ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Notă **) Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă.Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte.Precizare----------La stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;● pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;● pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale - 25 km;● transport pământ - 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5. - Alte cheltuieli;- cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei;V. Tabel informativDrumuri de exploatare agricolă ┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ │ │ Categoria drumului*) │ │ │ ├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ I │ II │ III │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ Carosabil (m) │ 5,50 │ 4,00 │ 2,75 │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ Date tehnice │ Acostament (m) │ 2x0,75│ 2x0,50│2x0,375│ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ Lăţime totală (m) │ 7,00 │ 5,00 │ 3,50 │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┤ │ Relief │ Tipuri de structuri rutiere │ COSTURI PE 1 KM │ │ │ │ lei/euro │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┤ │ │ │ X**) │ X │ - │ │ │ Asfaltare ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ X │ X │ - │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ Şes │ Pietruire ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ │ │ Teren stabilizat ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ X │ X │ - │ │ │ Asfaltare ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ X │ X │ - │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ Deal │ Pietruire ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ │ │ Teren stabilizat ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ ├──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ X │ X │ - │ │ │ Asfaltare ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ X │ X │ - │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ Munte │ Pietruire ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ X │ X │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ │ │ Teren stabilizat ├───────┼───────┼───────┤ │ │ │ - │ - │ X │ └──────────────┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘________ Notă *) Categoriile de drumuri sunt în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole. Notă **) Valorile poziţiilor notate cu X din tabelul informativ se regăsesc în standardele de cost în curs de elaborare pentru fiecare tip de drum agricol. Notă ----