HOTĂRÂRE nr. 224 din 9 martie 2011privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în oraşul Solca, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 24 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava, înregistrat cu nr. MFP 121138, reevaluat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava în proprietatea publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Solca.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava, a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Solca nr. 42 din 31 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 224.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului a cărui valoare de inventar se modifică în urma reevaluării
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. şi codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată - lei -
  Nr. M.F.P. 121138 Cod de clasificare 8.29.10 48-278 Oraşul Solca, Str. Republicii nr. 4, judeţul Suceava Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspecto- ratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava Valoarea totală 331.494,87 Valoarea părţii care rămâne - 91.222,17 Valoarea părţii care se transmite - 240.272,7
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii dintr-un imobil care se transmite din proprietatea publică a statuluişi din administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina"al Judeţului Suceava în proprietatea publică a oraşului Solca, judeţul Suceava,şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Solca
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul a cărui parte se transmite Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil Persoana juridică la care se transmite partea din imobil Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil Numărul de identificare a bunurilor din inventarul domeniului public
  Oraşul Solca, Str. Republicii nr. 4, judeţul Suceava Din proprietatea publică a statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava Proprietatea publică a oraşului Solca şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Solca, judeţul Suceava Clădire P+1 Suprafaţa construită la sol - 325 mý Suprafaţa utilă - 416,85 mý Suprafaţa desfăşurată 416,85 mý Grup sanitar exterior Suprafaţa construită la sol - 6 mý Suprafaţa utilă - 4,24 mý Suprafaţa desfăşurată 4,24 mý Terenul aferent - 1.565 mý Valoarea de inventar- 240.272,7 lei 121138 parţial
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, aflat în proprietatea publică astatului, care se transmite din administrarea Consiliului Localal Oraşului Solca, judeţul Suceava, în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de inventar M.F.P.
  Oraşul Solca, Str. Muncii, f.n., judeţul Suceava Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Solca, judeţul Suceava În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava Clădire administrativă, cantină de ajutor social P (parter) şi parţial P1 Suprafaţa construită la sol - 312 mý Suprafaţa utilă - 368,56 mý Suprafaţa totală - 368,56 mý Terenul aferent - 1.565 mý Valoarea de inventar - 261.750 lei Va fi atribuit de Ministerul Finanţelor Publice.
  ---------