HOTĂRÎRE nr. 1105 din 16 octombrie 1990privind stabilirea condiţiilor de acordare a sprijinului material pentru urmaşii membrilor Academiei Române
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 21 noiembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se autoriza Academia Română sa stabilească sprijinul material lunar care se acordă, potrivit legii, văduvelor şi copiilor minori ai membrilor Academiei Române, la următoarele procente din indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 5/1990:- 65% din indemnizaţia membrilor titulari;- 85% din indemnizaţia membrilor corespondenti. (2) Sprijinul material împreună cu pensia de urmaş acordată, potrivit legii, vaduvei şi copiilor minori, sau cu pensia proprie a vaduvei, nu poate depăşi plafoanele lunare, în raport cu numărul beneficiarilor de sprijin, arătate în tabelul următor:
           
    Calitatea susţinătorului decedatPlafoane lunare - lei -
    pentru un beneficiarpentru doi beneficiaripentru trei sau mai mulţi beneficiari
    Membru titular5.0006.0007.000
    Membru corespondent4.0005.0006.000
  (3) Academia Română poate actualiza aceste plafoane, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Văduvele beneficiază de prevederile alin. (2), dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   +  Articolul 2Urmaşii membrilor Academiei Române cărora li se acordă sprijin material, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, beneficiază de toate drepturile la asistenţa medicală gratuita în spitale şi ambulatoriu, întreţinere şi medicamente pe timpul internării, trimitere la tratament sau odihna în staţiunile balneoclimaterice, precum şi celelalte înlesniri şi facilităţi conferite de lege pensionarilor în cadrul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarilor de sprijin material li se suspenda plata acestui sprijin pe timpul cît realizează venituri din prestarea unei activităţi salarizate, în calitate de membru al unei cooperative meşteşugăreşti, ori dintr-o activitate pe cont propriu. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele în cauza au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la începerea activităţii, sa comunice Academiei Române noua situaţie, pentru suspendarea plăţii sprijinului.  +  Articolul 4Pentru văduvele membrilor Academiei Române decedati înainte de 10 februarie 1990, care - deşi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat - au optat, înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pentru sprijinul material acordat de Academia Română, renunţînd la stabilirea pensiei de urmaş cuvenite, cererile de pensii vor fi soluţionate începînd cu data de 1 octombrie 1990.  +  Articolul 5Ministerul Resurselor şi Industriei şi Ministerul Finanţelor vor introduce în bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărîri, pe baza propunerilor Academiei Române şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 6Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 octombrie 1990 şi se va aplica pînă la adoptarea reglementărilor referitoare la noile condiţii de stabilire a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------