ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 17 martie 2011privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 martie 2011    Reţinându-se că fondurile structurale şi de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de investiţii în infrastructura României şi de susţinere a eforturilor la nivel naţional pentru ieşirea din recesiunea economică,luându-se în considerare faptul că gradul redus de absorbţie al fondurilor structurale şi de coeziune impune cu necesitate coordonarea acestui proces la nivelul conducerii Guvernului, în scopul accelerării susţinute a acestui proces şi al înlăturării oricăror disfuncţionalităţi,având în vedere că absorbţia accelerată a fondurilor structurale şi de coeziune reprezintă unul dintre obiectivele viitorului acord stand-by cu Fondul Monetar Internaţional, precum şi faptul că derularea acordurilor anterioare cu organismele financiare internaţionale a avut un rol determinant în stabilizarea şi în ieşirea din zona de risc a economiei României,constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă ar avea consecinţe grave asupra realizării procesului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi asupra proiectelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii, ceea ce ar întârzia revenirea pe creştere a economiei naţionale,având în vedere necesitatea stabilirii unor măsuri organizatorice la nivelul conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea asigurării aplicării Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,ţinând cont de blocajul financiar cu care se confruntă operatorii economici, datorat neachitării obligaţiilor de plată de către instituţiile publice beneficiare ale unor servicii sau lucrări, în vederea relansării economice a acestora şi a eliminării arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale,în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, direcţie generală în structura Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare ACIS, se organizează ca departament fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în subordinea primului-ministru, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) ACIS este condusă de un şef de departament, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 2 (1) ACIS exercită următoarele funcţii: a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, în sensul prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; b) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi privind structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare acordate României prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de coeziune şi mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului; c) de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, în sensul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008; d) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană; e) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene; f) de punct naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; g) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009. (2) În îndeplinirea funcţiilor prevăzute la alin. (1), ACIS are în principal următoarele atribuţii: a) prevăzute la art. 8 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008; b) aferente coordonatorului naţional al asistenţei, prevăzute în memorandumurile de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie; c) aferente coordonării participării României la proiectele de twinning în calitate de punct naţional de contact; d) aferente punctului naţional de contact pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, conform anexei A, secţiunea 2.1 "Administrarea - Selecţia proiectelor - Monitorizarea" din Memorandumul de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României, publicat în temeiul Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008; e) aferente punctului naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, conform Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă, publicat în temeiul Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.165/2007 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008; f) aferente participării la coordonarea politicii în domeniul polilor de creştere.  +  Articolul 3 (1) În tot cuprinsul actelor normative, în cazul prevederilor care reglementează funcţiile şi atribuţiile principale ale ACIS, potrivit prevederilor art. 2, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale". (2) În cadrul art. 4 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale".  +  Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, personalul aferent, cu menţinerea veniturilor salariale, prevederile bugetare aferente activităţii fostei ACIS pe anul 2011, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, bunurile mobile aflate în utilizarea personalului, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să vireze la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Secretariatul General al Guvernului, pentru anul 2011. (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului de stat şi cheltuielile de personal ale Secretariatului General al Guvernului, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor şi cheltuielilor Ministerului Finanţelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010.  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru aprobă, prin decizie, regulamentul de organizare şi funcţionare a ACIS.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea celor 2 ordonatori principali de credite, respectiv secretarul general al Guvernului şi ministrul finanţelor publice, pe baza protocolului de predare-preluare. (2) Modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează pe baza protocolului de predare-preluare şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un post de secretar de stat din structura aparatului de lucru al Guvernului se transferă, împreună cu finanţarea aferentă, în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la dispoziţiile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, până la sfârşitul anului 2011, prin hotărâre a Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 17 martie 2011.Nr. 26.-----