PRECIZĂRI din 3 martie 2011privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011  Prezentele precizări reglementează modul de întocmire şi actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului.Ministerul Finanţelor Publice are atribuţii în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului.1. Sunt cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile prevăzute de art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte acte normative, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege şi care sunt puse la dispoziţia serviciilor civile sau militare ale statului şi ale instituţiilor sale publice în vederea asigurării funcţionării serviciului public de care sunt responsabile.Administratorii bunurilor din domeniul public al statului, în calitate de unici deţinători ai tuturor informaţiilor juridice şi economice cu privire la bunurile în cauză, au obligaţia înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului numai a acelor bunuri care îndeplinesc condiţiile legale.Pentru bunurile care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a aparţine domeniului public al statului, instituţiile publice, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiază hotărâri ale Guvernului pentru schimbarea regimului juridic al acestor bunuri şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.2. Au dreptul să iniţieze acte normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.Pentru bunurile din domeniul public al statului date în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, iniţierea actelor normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.La iniţierea actelor normative privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de natura imobilelor, datele de identificare ale acestora prevăzute în proiectele de acte normative trebuie să corespundă cu cele din cartea funciară a imobilelor respective.Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului sunt însoţite de o anexă care cuprinde obligatoriu următoarele date:- administratorii bunurilor respective şi codul unic de identificare al acestora (CUI);- numărul de identificare MFP al bunului;- codul de clasificaţie şi elementele-cadru de descriere tehnică, conform anexei nr. 3.Instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.3. Au dreptul să iniţieze/valideze cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului instituţiile prevăzute în anexa nr. 1. Instituţiile şi operatorii economici prevăzuţi în anexa nr. 2 pot iniţia cereri online de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu condiţia validării acestor iniţializări de către instituţiile în subordinea cărora funcţionează.Operaţiunea de validare a cererilor de actualizare constă în verificarea concordanţei datelor din cererile de actualizare cu cele din actele normative de modificare a inventarului.În cazul transferului dreptului de administrare a unui bun ce aparţine domeniului public al statului, iniţiativa emiterii cererii de actualizare online a inventarului o are administratorul care cedează bunul respectiv. Acceptul sau refuzul cererii de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face online de către administratorul care primeşte bunul respectiv, în maximum 24 de ore de la depunerea cererii de actualizare.În cazul transferului dreptului de administrare, actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după semnarea protocolului de predare-primire de către părţile interesate.Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului revine persoanelor care iniţiază aceste cereri.4. Iniţierea cererii de actualizare a inventarului se face online de personalul de specialitate din cadrul instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 şi din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici din subordinea instituţiilor prevăzute în anexa nr. 2, personal agreat de Ministerul Finanţelor Publice.Agrearea personalului de specialitate de către Ministerul Finanţelor Publice are ca scop instruirea şi testarea cunoştinţelor acestui personal în domeniul informaticii, în domeniul regimului juridic al proprietăţii publice a statului şi în domeniul financiar-contabil.Instruirea acestui personal se face anual de Ministerul Finanţelor Publice.Vizualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în intranet, se face de către persoane autorizate de Ministerul Finanţelor Publice.Lista cu personalul care poate opera în sistemul intranet sau care poate vizualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se actualizează semestrial de Ministerul Finanţelor Publice.Identificatorul personal şi parola necesare accesului la aplicaţia informatică şi la baza de date, pentru fiecare utilizator, se acordă la sediul Ministerului Finanţelor Publice.Periodic, la fiecare 3 luni, utilizatorul are obligaţia schimbării parolei de acces; utilizatorul schimbă parola folosind aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest scop.În cazul schimbării atribuţiilor de serviciu privitoare la administrarea patrimoniului sau în cazul încetării relaţiilor de serviciu cu instituţia angajatoare, utilizatorul/instituţia implicată are obligaţia anunţării Ministerului Finanţelor Publice despre aceasta şi a anulării drepturilor de acces la aplicaţia informatică şi baza de date.Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice asigură accesul la aceste date numai persoanelor autorizate.5. Verificarea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către personalul de specialitate al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele precizări.  +  Anexa 1 la precizăriINSTITUŢIILEcare iniţiază/validează cereri online de actualizare ainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiconform prevederilor art. 2 alin. (2) din HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioareDenumirea instituţiei:1. Administraţia Prezidenţială2. Senatul3. Camera Deputaţilor4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie5. Curtea Constituţională6. Consiliul Legislativ7. Curtea de Conturi8. Consiliul Concurenţei9. Avocatul Poporului10. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii11. Consiliul Naţional al Audiovizualului12. Secretariatul General al Guvernului13. Ministerul Afacerilor Externe14. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului15. Ministerul Finanţelor Publice16. Ministerul Justiţiei17. Ministerul Apărării Naţionale18. Ministerul Administraţiei şi Internelor19. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale20. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale21. Ministerul Mediului şi Pădurilor22. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii23. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului24. Ministerul Sănătăţii25. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional26. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale27. Ministerul Public28. Agenţia Naţională de Integritate29. Serviciul Român de Informaţii30. Serviciul de Informaţii Externe31. Serviciul de Protecţie şi Pază32. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale33. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri34. Academia Română35. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor36. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 198937. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor38. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat39. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării40. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES41. Institutul Cultural Român42. Societatea Română de Radiodifuziune43. Societatea Română de Televiziune44. Consiliul Superior al Magistraturii45. Autoritatea Electorală Permanentă46. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal47. Consiliul Economic şi Social48. Academia Oamenilor de Ştiinţă din România49. Banca Naţională a României50. Autorităţile administraţiei publice locale  +  Anexa 2 la precizăriINSTITUŢIILE/OPERATORII ECONOMICIcare au dreptul să iniţieze cereri online deactualizare a inventarului centralizat al bunurilordin domeniul public al statului
  *Font 9*
  Instituţia/Operatorul economic Instituţia care validează cererea:
  01. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Secretariatul General al Guvernului
  02. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Secretariatul General al Guvernului
  03. Institutul Naţional de Statistică Secretariatul General al Guvernului
  04. Departamentul Naţional Anticorupţie Ministerul Public
  05. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  06. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  07. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  08. Administraţia Naţională "Apele Române" Ministerul Mediului şi Pădurilor
  09. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Ministerul Mediului şi Pădurilor
  10. Centrul Naţional al Cinematografiei Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  11. Administraţia Naţională a Penitenciarelor Ministerul Justiţiei
  12. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  13. Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  14. Biroul Român de Metrologie Legală Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  15. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  16. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  17. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
  18. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
  19. Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Secretariatul General al Guvernului
  20. Autoritatea Naţională a Vămilor Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne
  21. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
  22. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul Sănătăţii
  23. Autoritatea Navală Română Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  24. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  25. Autoritatea Naţională pentru Tineret Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  26. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Infrastructură Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
   +  Anexa 3 la precizăriCLASIFICAŢIAbunurilor din domeniul public al statuluiCLASA: 8 Bunuri publice de stat
    GRUPA: 8.01Bogăţiile de orice natură declarate proprietate publică a statului prin lege:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.01.01Resurse de petrol  
    8.01.02Resurse de gaze naturale  
    8.01.03Resurse minerale  
    8.01.04Resurse naturale ale apelor interioare şi cu potenţial energetic valorificabil  
    8.01.05Resurse naturale ale zonei economice şi ale platoului continental
    GRUPA: 8.02Spaţiul aerian:3
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
        coordonate
    GRUPA: 8.03Sistemul naţional al apelor, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.03.01Apele de suprafaţă cu albii minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 km2Lungime, suprafaţă albie, codul hidrografic, CF
    8.03.02Insule, braţe şi ostroave aferente apelor de suprafaţăSuprafaţă, lungime, codul  hidrografic al cursului de apă, CF
    8.03.03Lacurile naturale, malurile şi cuvetele aferenteSuprafaţă cuvetă lac, CF
    8.03.04Apele subterane; corpurile de apă subteranăResursa teoretică,  adâncimea
    8.03.05Apele maritime interioareSuprafeţe
    8.03.06Marea teritorialăLăţime, suprafaţă
    8.03.07Fundul apelor maritime (inclusiv platoul continental)Suprafaţă
    8.03.08Faleza şi plaja maritimăLăţime, suprafaţă, CF
    8.03.09Lucrări de regularizare a cursurilor de apă  şi terenul aferentLungime, suprafaţă  regularizată, codul hidrografic al cursului de apă, CF
    8.03.10Derivaţii, conducte, canale de aducţiune  şi distribuţie cu instalaţiile aferente şi terenul aferentLungime, tip, suprafaţă, CF
    8.03.11Reţeaua de monitorizare cantitativă  şi calitativă a apelor subteraneNr. foraje, suprafaţă ocupată de foraje, CF
    8.03.12Alte lucrări hidrotehnice aferente activităţii de gospodărire a apelor şi terenul aferentSuprafaţă, dimensiuni, scop, CF
    8.03.13Zona de protecţie aferentă lucrărilor hidrotehnice de apărare din administrare conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioareSuprafaţă, CF
    8.03.14Suprafeţe de teren obţinute prin lucrări de regularizare a cursurilor de apă (cu excepţia celor cu destinaţie agricolă)Suprafaţă, CF
    GRUPA: 8.04Sistemul naţional al pădurilor, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.04.01Pădurile şi terenurile destinate împăduririiSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.04.02Terenuri care servesc nevoilor de cultură, de producţie şi administraţie silvicăSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.04.03Iazurile şi albiile pâraielor din amenajamentele silviceSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.04.04Drumuri şi căi ferate forestiereLungime, Suprafeţe şi CF
    8.04.05Terenuri neproductive incluse în amenajamente silviceSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.04.06Terenuri silvice destinate cercetăriiSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.04.07Terenuri forestiere aferente fâşiilor de frontierăSuprafeţe, CF, date cadastrale
    GRUPA: 8.05Terenuri agricole, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.05.01Terenuri agricoleSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.05.02Terenuri agricole obţinute din îndiguiri, desecări sau lucrări de combatere a eroziunii soluluiSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.05.03Terenuri agricole destinate cercetării ştiinţifice, producerii de seminţe şi material săditor din categorii biologice superioare şi creşterii animalelor de rasăSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.05.04Terenuri agricole necesare desfăşurării activităţii de învăţământSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.05.05Amenajări piscicoleSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.05.06Terenuri agricole aferente fâşiilor de frontierăSuprafeţe, CF, date cadastrale
    GRUPA: 8.06Parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţiile biosferei:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.06.01Parcuri naţionaleSuprafeţe, CF
    8.06.02Parcuri naturaleSuprafeţe, CF
    8.06.03Rezervaţiile biosfereiSuprafeţe, CF
    8.06.04Situri Natura 2000Suprafeţe, CF
    GRUPA: 8.07Rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale şi monumente ale naturii:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.07.01Rezervaţiile ştiinţificeSuprafeţe, CF
    8.07.02Rezervaţiile naturaleSuprafeţe, CF
    8.07.03Monumente ale naturiiSuprafeţe, CF
    GRUPA: 8.08Patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării":
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.08.01Lacuri, ghioluri, laguneSuprafeţe, CF
    8.08.02Terenuri cu păduri şi floră protejateSuprafeţe, CF
    8.08.03Complexe lacustre protejateSuprafeţe, CF
    8.08.04Grinduri, nisipuri, zone fosile şi geologiceSuprafeţe, CF
    8.08.05Canale, diguri, platforme, barajeSuprafeţe, CF
    8.08.06Alte areale protejateSuprafeţe, CF
    GRUPA: 8.09Bunurile patrimoniului geologic şi speologic:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.09.01PeşteriDimensiuni, caracteristici
    8.09.02Alte bunuri ale patrimoniului geologic şi speologicDescriere
    GRUPA: 8.10Infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.10.01Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviareLungime, CF
    8.10.02Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestoraLungime, CF, suprafeţe
    8.10.03Tunelele, precum şi terenurile aferente acestoraLungime, CF, suprafeţe
    8.10.04Viaductele şi alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestoraCF, suprafeţe
    8.10.05Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestoraCF, suprafeţe
    8.10.06Terenurile aferente plantaţiilor de protecţie a liniilor ferateCF, suprafeţe, date cadastrale
    8.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviareNumăr de elemente
    8.10.08Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestoraCF, suprafeţe
    8.10.09Gările, inclusiv terenurile aferente acestoraSuprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, CF
    8.10.10Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestoraSuprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, CF
    GRUPA: 8.11Tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalaţiile aferente acestora:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.11.01Terenuri, accese, prizeSuprafaţa în m2 pentru terenuri, suprafaţa construită, CF
    8.11.02Tunele şi galerii de metrouSuprafaţa construită în m2 şi lungimea - metri liniari
    8.11.03Staţii de metrou şi acceseSuprafaţă construită, regim de înălţime, suprafaţă desfăşurată
    8.11.04Construcţii de protecţie civilăSuprafaţă construită, regim de înălţime, suprafaţă desfăşurată, suprafaţa terenului şi CF
    8.11.05Cale de rulareLungimea - metri liniari
    8.11.06Instalaţii electriceNumăr de elemente
    8.11.07Instalaţii de automatizareNumăr de elemente
    8.11.08Instalaţii de telecomunicaţiiNumăr de elemente
    8.11.09Instalaţii generaleNumăr de elemente
    GRUPA: 8.12Drumuri auto:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.12.01Autostrăzi:  
    8.12.01.01Suprafaţa şi infrastructura autostrăzii situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acesteiaSuprafaţa, CF
    8.12.01.02Suprafeţele de teren care formează zonele de siguranţă a autostrăziiSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.12.01.03Terenul aferent plantaţiilor de protecţieSuprafaţa, CF, date cadastrale
    8.12.01.04Tunelele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.01.05Viaductele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.01.06Pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.01.07Locuri de parcare, oprire şi staţionare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.01.08Lucrări de consolidare, de protecţie şi de apărare, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
     
    8.12.02Drumuri expres  
    8.12.02.01Suprafaţa şi infrastructura drumurilor expres situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţa, CF
    8.12.02.02Suprafeţele de teren care formează zonele de siguranţă ale drumurilor expresSuprafaţa, CF, date cadastrale
    8.12.02.03Terenul aferent plantaţiilor de protecţieSuprafaţa, CF
    8.12.02.04Tunelele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.02.05Viaductele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.02.06Pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestoraSuprafaţa, CF
    8.12.02.07Locuri de parcare, oprire şi staţionare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.02.08Lucrări de consolidare, de protecţie şi de apărare, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
     
    8.12.03Drumuri naţionale europene (E):  
    8.12.03.01Suprafaţa şi infrastructura drumurilor naţionale europene situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.03.02Suprafeţele de teren care formează zonele de siguranţă ale drumurilor naţionale europeneSuprafeţe, CF, date cadastrale
    8.12.03.03Terenul aferent plantaţiilor rutiereSuprafaţa, CF, date cadastrale
    8.12.03.04Tunelele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.03.05Viaductele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.03.06Pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.03.07Locuri de parcare, oprire şi staţionare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.03.08Lucrări de consolidare, de protecţie şi de apărare, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
     
    8.12.04Drumuri naţionale principale:  
    8.12.04.01Suprafaţa şi infrastructura drumurilor naţionale principale situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.04.02Suprafeţele de teren care formează zonele de siguranţă ale drumurilor naţionale principaleSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.04.03Terenul aferent plantaţiilor de protecţieSuprafaţa, CF, date cadastrale
    8.12.04.04Tunelele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.04.05Viaductele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.04.06Pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.04.07Locuri de parcare, oprire şi staţionare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.04.08Lucrări de consolidare, de protecţie şi de apărare, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
     
    8.12.05Drumuri naţionale secundare:  
    8.12.05.01Suprafaţa şi infrastructura drumurilor naţionale secundare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.05.02Suprafeţele de teren care formează zonele de siguranţă ale drumurilor naţionale secundareSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.05.03Terenul aferent plantaţiilor de protecţieSuprafaţa, CF, date cadastrale
    8.12.05.04Tunelele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.05.05Viaductele, cu terenurile aferente acestoraLungime, CF
    8.12.05.06Pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.12.05.07Locuri de parcare, oprire şi staţionare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă, CF, date cadastrale
    8.12.05.08Lucrări de consolidare, de protecţie şi de apărare, cu terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
           
    GRUPA: 8.13Sistemul naţional al canalelor navigabile, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.13.01Cale navigabilă - Dunărea şi braţele secundare navigabileLungime, CF
    8.13.02Construcţii hidrotehnice şi terenurile aferente căii navigabile Dunărea şi braţele secundare navigabileSuprafaţă construită, regim înălţime, CF
    8.13.03Canale navigabileLungime, CF
    8.13.04Cuvetele şi terenurile aferente acestor construcţiiSuprafaţă, CF
    8.13.05Zona maritimă şi zona navigabilă interioară, zone de siguranţă, drumurile tehnologice în lungul canalelor navigabile, drumuri de acces la obiectivele canalelor, podurile şi canalele pe care sunt situate acesteaSuprafaţă, CF, lungime
    8.13.06Imobile cu destinaţia de sedii ce servesc sistemul naţional al canalelor navigabile şi terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, CF
    8.13.07Imobile şi construcţii cu destinaţie specială ce servesc sistemul naţional al canalelor navigabile şi terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, CF
    GRUPA: 8.14Reţelele de transport:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.14.01Reţele de transport ale energiei electrice, inclusiv terenul aferent acestoraElemente componente/ Dotări aferente
    8.14.02Sistemul naţional de transport al gazelor naturaleElemente componente/ Dotări aferente
    8.14.03Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanuluiElemente componente/ dotări aferente
    8.14.04Terminalul petrolierElemente componente/ Dotări aferente
    GRUPA: 8.15Sistemul naţional de telecomunicaţii, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.15.01Spectrul de frecvenţe radioValoarea frecvenţei
    8.15.02Reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţiiLungime, suprafaţă, CF
    8.15.03Resurse de numerotaţieTotalitatea resurselor de numerotaţie incluse în planul naţional de numerotaţie
    8.15.04Poziţii prin care un satelit gestionar poate acoperi suprafaţa României cu adresa "ţara România"
    GRUPA: 8.16Sistemul naţional al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.16.01Lucrări de captare a apei, puţuri forate cu construcţiile hidrotehnice aferente şi terenul aferentNr. foraje, suprafaţă, CF, date cadastrale
    8.16.02Canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie pentru irigaţii cu construcţii hidrotehnice aferente şi terenul aferentLungime, CF, date cadastrale
    8.16.03Canale de desecare şi construcţiile aferenteLungime, CF, date cadastrale
    8.16.04Drenuri absorbante şi colectoare cu construcţiile hidrotehnice aferente şi terenul aferentSuprafaţa, CF
    8.16.05Construcţiile hidrotehnice aferente lucrărilor de combatere a eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime, cu terenul aferentSuprafaţa construită, suprafaţa desfăşurată, regim înălţime, CF
    8.16.06Lucrări de regularizare a cursurilor de apăSuprafaţe, CF
    8.16.07Lucrări de îndiguire, construcţiile aferente şi terenul ocupat de ampriză sau platformeLungime, suprafaţă ampriză, codul hidrografic al cursului de apă, amplasare, CF
    8.16.08Bornele axului cadastral de referinţă al cursurilor de apăLungime, codul hidrografic al cursului de apă, nr. bucăţi
    8.16.09Alte lucrări de îmbunătăţiri funciareCF
    GRUPA: 8.17Sistemul naţional al lacurilor de acumulare, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.17.01Lacurile de acumulare şi barajele acestora, având ca folosinţă producerea de energie electrică pentru sistemul energetic naţional şi terenul aferentSuprafaţă la NNR, suprafaţă la nivelul coronamentului, suprafaţă expropriată, CF
    8.17.02Baraje şi lacuri de acumulare cu folosinţă complexă şi terenul aferentSuprafaţă la NNR, suprafaţă la nivelul coronamentului, suprafaţă expropriată, CF
    8.17.03Baraje şi lacuri pentru atenuarea undelor de viitură şi terenul aferentSuprafaţă expropriată, suprafaţă la nivelul coronamentului, CF
    8.17.04Zona de protecţie aferentă lacurilor de acumulare conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioareSuprafaţă, CF
    GRUPA: 8.18Sistemul naţional al porturilor, din care:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.18.01Terenurile aferente porturilor maritime, fluviale sau situate pe căi navigabile interioare, destinate activităţii civileSuprafaţă, CF
    8.18.02Construcţii hidrotehnice aferente porturilor: - diguri, epiuri, cheiuri, peree, construcţii destinate acostării navelor; - apărări, protecţii şi consolidări de maluri şi de taluzuri; - bazine portuare şi şenale de acces în porturi, cu terenul aferentSuprafaţă, descriere
    8.18.03Bazinele, acvatoriile şi şenalele de acces, drumurile tehnologice în porturiSuprafeţe
    8.18.04Radele şi acvatoriile portuareSuprafeţe
    8.18.05Drumurile şi căile ferate din interiorul porturilor, poduri, pasaje şi pasareleCF, lungime
    8.18.06Terenuri câştigate asupra măriiSuprafaţă
    8.18.07Gări fluviale şi maritimeCF, regim înălţime, suprafaţă
    8.18.08Alte imobile şi construcţii cu destinaţie specială şi terenul aferent
    GRUPA: 8.19Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.19.01.Imobile cu destinaţie specială ale căror date de identificare sunt clasificate conform actelor normativeCodul, judeţul
    GRUPA: 8.20Pistele de decolare-aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe aeroporturile civile şi terenurile pe care sunt amplasate:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.20.01Suprafaţa şi infrastructura pistei de decolareaterizare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acesteiaSuprafaţă, CF
    8.20.02Terenul aferent zonei de siguranţă a pistei de decolare-aterizareSuprafaţă, CF
    8.20.03Suprafeţele şi infrastructura căilor de rulare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.20.04Terenul aferent zonelor de siguranţă a căilor de rulareSuprafaţă, CF
    8.20.05Suprafeţele şi infrastructura platformelor pentru îmbarcare-debarcare situate în cadrul amprizei, inclusiv terenul aferent acestoraSuprafaţă, CF
    8.20.06Terenul aferent zonei de siguranţă a platformelor pentru îmbarcare-debarcareSuprafaţă, CF
    8.20.07Pistele inerbate cu terenul aferentSuprafaţă, CF
    8.20.08Aerogări cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, CF
    8.20.09Hangare cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, CF
    8.20.10Depozite de carburanţi cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, CF
    8.20.11Turnuri de paraşutism cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, CF
    8.20.12Obiective de supraveghere şi control aerian cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, CF
    8.20.13Săli de pregătire fizică cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, CF
    8.20.14Garaje şi magazii de materiale cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, CF
    8.20.15Clădirile administrativeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, CF
    GRUPA: 8.21Statuile, monumentele şi memorialele declarate de interes public naţional:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.21.01Statui şi monumente declarate de interes public naţionalDescriere şi loc de amplasament
    8.21.02MausoleeDescriere, loc de amplasament, CF
    8.21.03Cimitire de interes public naţionalSuprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.22Bunuri arheologice şi monumente istorice:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.22.01Situri arheologice (terenuri)Denumire, suprafaţă, CF
    8.22.02Baze arheologice (imobile)Denumire, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.22.03MonumenteDescriere, dimensiuni
    8.22.04AnsambluriDescriere, dimensiuni
    8.22.05SituriSuprafaţă
    GRUPA: 8.23Cai de rasă:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
      Subgrupele se vor detalia de autoritatea în domeniu în funcţie de rasele de cai deţinuteSubrasa, anul naşterii, sexul, culoarea, locaţia de bază
    GRUPA: 8.24Imobile destinate culturii şi cultelor:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.24.01Muzee cu terenul aferentSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.24.02Case memoriale cu terenul aferentSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.24.03BiblioteciSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.24.04Săli cinematograficeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.24.05Săli de spectacoleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.24.06Colecţiile de artăNr. elemente, descriere, locaţia de bază
    8.24.07Alte echipamente culturaleDescriere
    8.24.08Biserici, mănăstiri şi alte edificii de cultDestinaţie, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.25Imobile cu destinaţie socială şi sanitară:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.25.01Spitale cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, nr. de paturi, CF
    8.25.02Penitenciare cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.25.03Centre de reeducare cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.25.04CapeleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.25.05CrematoriiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.25.06Alte clădiri cu destinaţie socialăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.25.07Alte clădiri cu destinaţie sanitarăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.26Imobile cu destinaţie de agrement, sport şi educaţie:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.26.01Tabere şcolare, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.02Imobile cu destinaţie sportivă, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.03Inspectorate şcolare, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.04Casele corpului didactic, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimuri de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.05Palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.06Cluburile sportive şcolare, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimuri de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.07Centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.08Centre logopedice, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.09Cabinete şcolare, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.26.10Alte imobile cu destinaţie de agrement, sport şi educaţieSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.27Imobile cu destinaţie agricolă şi silvică:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.27.01Clădiri agricole, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.27.02Cabane forestiere, cu terenurile aferenteSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.27.03SilozuriSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, capacitate, CF
    8.27.04Clinici, dispensare sanitar-veterinare şi circumscripţii sanitar-veterinareSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.27.05Puncte de inspecţie sanitar-veterinară situate la frontierăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.27.06Sere şi solarii şi terenul aferentSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, suprafaţă teren, CF
    8.27.07GrajduriSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.27.08Manejuri şi hipodromuriSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.28Imobile cu destinaţie tehnică:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.28.01Cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice, de calitate a apei, cu terenurile aferenteSuprafaţă teren, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, tip clădire, CF
    8.28.02Posturi hidrometrice, punţi limnimetrice, mire, secţiuni de control şi terenurile aferenteSuprafaţă teren, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, tip clădire, CF
    8.28.03Laboratoare, cu terenurile aferente acestoraSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.04Hale industrialeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.05Centre ITSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.06Imobile destinate cercetării ştiinţificeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.07Centre de întreţinere şi intervenţieSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.08GarajeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.09Puncte vamaleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.10Imobile cu destinaţie tehnică specialăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimuri de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.11Imobile destinate acţiunilor de protocolSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimuri de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.12Imobile cu destinaţie de locuinţeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.28.13Alte imobile cu destinaţie tehnicăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.29Imobile cu destinaţie de birouri (inclusiv terenul aferent):
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    8.29.01AmbasadeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.02Administraţia PrezidenţialăSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.03Guvernul RomânieiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.04SenatSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.05Camera DeputaţilorSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.06MinistereSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.07Alte organe de specialitate ale administraţiei publice centraleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.08Instituţiile publice subordonate ministerelor sau altor organe de specialitate ale administraţiei publice centraleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.09Instanţele judecătoreştiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.10Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreştiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.11Serviciile publice descentralizate ale ministerelorSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.12Serviciile publice descentralizate ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centraleSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.13PrefecturiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.14Banca Naţională a RomânieiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.15Administraţia Naţională a Rezervelor StatuluiSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    8.29.16Organele administraţiei publice localeSuprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regimul de înălţime, suprafaţă teren, CF
    GRUPA: 8.30Alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege:
    SUBGRUPADENUMIREAELEMENTELE-CADRU DE DESCRIERE TEHNICĂ
    Detalierea acestei grupe se va face de către Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea instituţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la precizări.
  -------