ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 martie 2011pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2011    Având în vedere că, potrivit art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ până la 31 decembrie 2011, a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice indiferent de modul de finanţare, cu excepţia unui procent de maximum 15% din posturile care se vacantează ulterior, la nivelul fiecărei instituţii şi autorităţi publice,ţinându-se seama de faptul că blocarea ocupării posturilor vacante a generat unele disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii unor instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale care au aprobat un număr redus de posturi, fapt ce nu permite ocuparea posturilor aferente funcţiilor unice, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,apreciind că intervenţia legislativă este justificată de necesitatea unei reglementări prin care ordonatorii principali să fie abilitaţi să poată aproba ocuparea posturilor vacante aferente funcţiilor unice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, în funcţie de priorităţile identificate în desfăşurarea activităţii acestor instituţii, cu avizul Guvernului,întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2^3) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^4)-(2^6), cu următorul cuprins:"(2^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, exclusiv cele din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute la alin. (2^1), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2^5) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2^4) se face numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la propunerea prefectului, pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.(2^6) Prin post unic, în sensul alin. (2^4), se înţelege: a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică; ori b) un post dintre posturile aflate în compartimentele în care există numai posturi vacante."2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) şi (2^4) se face în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 2 martie 2011.Nr. 23.-----