HOTĂRÂRE nr. 163 din 23 februarie 2011privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 7 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la nr. 101.437 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Ploieşti, Str. Ghighiului nr. 3, judeţul Prahova, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0756 Ploieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 163.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şiInternelor, a cărui valoare de inventar se modifică
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea Adresa Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar actuali- zată - (lei) - Tipul bunului
  101.437 8.29.10 45-94 Municipiul Ploieşti, Str. Ghighiului nr. 3, judeţul Prahova 1997 323.548,12 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - U.M. 0756Ploieşti, care se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  ┌────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐│ Adresa │ Persoana │ Caracteristicile bunurilor │ Valoarea │Numărul ││ imobilului │ juridică ce │ care trec în domeniul │ contabilă│ de ││ │ administrează │ privat al statului │ - lei - │înregis- ││ │ imobilul │ │ │ trare ││ │ │ │ │atribuit ││ │ │ │ │de M.F.P.│├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤│Localitatea │Ministerul │Pavilion 45-94-06 "grajd" │ │ 101.437 ││Ploieşti, │Administraţiei │Suprafaţa construită = 54,00 mý │ 5.805,00 │(parţial)││Str. Ghighiului │şi Internelor - │Suprafaţa desfăşurată = 54,00 mý │ │ ││nr. 3, │U.M. 0756 ├─────────────────────────────────┼──────────┤ ││judeţul Prahova │Ploieşti │Pavilion 45-94-07 "bucătărie │ │ ││ │ │animale" │ 2.451,00 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 38,00 mý │ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 38,00 mý │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┤ ││ │ │Pavilion 45-94-08 "magazie" │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 144,00 mý │ 6.192,00 │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 144,00 mý│ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┤ ││ │ │Pavilion 45-94-11 "padoc porci" │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 187,00 mý │20.102,50 │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 187,00 mý│ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┼──────────┤ ││ │ │Pavilion 45-94-13 "castel apă" │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 19,00 mý │ 3.268,00 │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 19,00 mý │ │ │└────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘---------