HOTĂRÂRE nr. 156 din 23 februarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 3 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, după caz, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 156.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala deCăi Ferate Bucureşti, aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care trecdin domeniul public al statului în domeniul privat al statului,în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificăriiGrupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    *Font 7*
     
    ┌─────┬────────┬────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┬────────┬───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │Situaţia│ │ │ │ │ │ │ Datele de identificare │ │ │ juridică │juridică│ │ │ │ │ │ │ │ Anul │ Valoarea │ │actuală │ │ │ Nr. │ Nr. │ Codul │ ├─────────────┬──────────┬────────┤dobândirii/│ de inventar ├────────┬────────┼────────┤ Tipul │ │ crt.│inventar│ de │ Denumirea │ │ │ │ dării în │ actualizată │ Baza │ În │concesi-│bunului│ │ │ M.F. │clasifi-│ │ │ │ │ folosinţă │ - lei - │ legală │admini- │une/ │ │ │ │ │ care │ │ Descrierea │Vecinătăţi│ Adresa │ │ │ │strare/ │închi- │ │ │ │ │ │ │ tehnică │ │ │ │ │ │ În │riat/dat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │concesi-│cu titlu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ une │gratuit │ │ ├─────┼────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │Linie curentă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ploieşti Est-│ │Ploieşti│ │ │ │ │ │ │ │ 1. │ │ │ Linii ferate de │Dimbu-fir II │Regionala │Est- │ 1978 │1.009.149,06 │ │concesi-│concesi-│imobil │ │ │ 147.766│ 8.10_ │ circulaţie şi │km 0+146 - │CFR │Dimbu │ │ │L 219/ │onat │onat │ │ │ │ parţial│ │ aparate de cale │2+048: tip 49│Bucureşti │ │ │ │/1998, │ │ │ │ │ │ │ │ interoperabile │ecartament │ │ │ │ │HG 581/ │ │ │ │ │ │ │ │ │normal │ │ │ │ │/1998, │ │ │ │ │ │ │ │ │traverse │ │ │ │ │HG 1743/│ │ │ │ │ │ │ │ │lemn/beton │ │ │ │ │/2006, │ │ │ │ │ │ │ │ │lungime = │ │ │ │ │HG 1657/│ │ │ │ │ │ │ │ │1,902 km │ │ │ │ │/2008 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ ├─────────────┤ ├────────┼───────────┼─────────────┤ ├────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │Aparat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2. │ │ │ │cale staţia │ │staţia │ 1978 │ 34.537,92 │ │concesi-│concesi-│imobil │ │ │ │ │ │Dimbu - nr. │ │Dimbu │ │ │ │onat │onat │ │ │ │ │ │ │TDJ 1/1A - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tip 49; nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │buc. = 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │Linii ferate de │Linie cf │Regionala │ │ │ │L 219/ │ │ │ │ │ │147.766 │8.10_ │circulaţie şi │simplă = │CFR │ │ │1.043.686,98 │/1998, │ │ │ │ │TOTAL│parţial │ │aparate de cale │1,902 km; │Bucureşti │ │ │ │HG 581/ │concesi-│concesi-│imobil │ │ │ │ │interoperabile │nr. aparate │ │ │ │ │/1998, │onat │onat │ │ │ │ │ │ │cale = 1 buc.│ │ │ │ │HG 1743/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2006, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG 1657/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008 │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │Pod cf km │ │Ploieşti│ │ │ │ │ │ │ │ 1. │ │ │ │1+154 linia │ │Est- │ 1978 │1.098.641,83 │ │concesi-│concesi-│imobil │ │ │ │ │ │Ploieşti Est-│ │Dimbu │ │ │L 219/ │onat │onat │ │ │ │147.768 │ 8.10_ │ │Dimbu - │ │ │ │ │/1998, │ │ │ │ │ │parţial │ │ │tablier │ │ │ │ │HG 581/ │ │ │ │ │ │ │ │Poduri, tuneluri, │metalic │Regionala │ │ │ │/1998, │ │ │ │ ├─────┤ │ │viaducte şi alte ├─────────────┤CFR ├────────┼───────────┼─────────────┤HG 1742/├────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │lucrări de artă │Pod cf km 1+ │Bucureşti │ │ │ │/2006, │ │ │ │ │ │ │ │interoperabile │+ 674 linia │ │ │ │ │HG 1572/│ │ │ │ │ │ │ │ │Ploieşti Est-│ │Ploieşti│ │ │/2007, │concesi-│concesi-│imobil │ │ 2. │ │ │ │Dimbu - podeţ│ │Est - │ 1978 │ 124.835,55 │Protocol│onat │onat │ │ │ │ │ │ │de protecţie │ │Dimbu │ │ │RI/69/ │ │ │ │ │ │ │ │ │din beton │ │ │ │ │/2008- │ │ │ │ │ │ │ │ │armat - │ │ │ │ │4203/ │ │ │ │ │ │ │ │ │elemente │ │ │ │ │/2008, │ │ │ │ │ │ │ │ │prefabricate │ │ │ │ │HG 251/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG 418/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008 │ │ │ │ ├─────┼────────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L 219/ │ │ │ │ │ │ │ │Poduri, tuneluri, │ │Regionala │ │ │ │/1998, │ │ │ │ │TOTAL│147.768 │ 8.10_ │viaducte şi alte │ poduri = │ CFR │ │ │1.223.477,38 │HG 581/ │ │ │ │ │ │parţial │ │lucrări de artă │ 2 buc. │Bucureşti │ │ │ │/1998, │concesi-│concesi-│imobil │ │ │ │ │interoperabile │ │ │ │ │ │HG 1742/│onat │onat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2006, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG 1572/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2007, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protocol│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RI/69/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4203/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG 251/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG 418/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2008 │ │ │ │ └─────┴────────┴────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘-----