HOTĂRÂRE nr. 151 din 23 februarie 2011privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 3 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 169 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Planul naţional de paturi pentru perioada 2011-2013, după cum urmează: a) pentru anul 2011, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 129.524; b) pentru anul 2012, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 125.639; c) pentru anul 2013, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 123.127. (2) În sensul prevederilor prezentei hotărâri, Planul naţional de paturi reprezintă documentul strategic prin care Ministerul Sănătăţii stabileşte numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu spitalele publice şi private din România în vederea creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi asigurării accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale spitaliceşti.  +  Articolul 2 (1) Detalierea pe judeţe a numărului total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) se aprobă anual, până la data de 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor, prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), numărul total de paturi pentru anul 2011 se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii până la data de 15 martie 2011.  +  Articolul 3Pentru anul 2011, numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 2 alin. (2) se aplică începând cu data de 1 aprilie 2011.  +  Articolul 4Numărul total de paturi prevăzut la art. 1 alin. (1), aprobat anual la nivel naţional şi detaliat pe judeţe potrivit art. 2, reprezintă numărul maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu spitalele publice şi private din România, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 151.-----