METODOLOGIE din 17 februarie 2011de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează modul de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti care revin titularilor aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora  +  Secţiunea A Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional  +  Articolul 2 (1) Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei:T(x) = S x V(EXP) x P(ML) x Tp,în care:S = suprafaţa terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;V(EXP) = volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii, exprimat în mc/ha, ale cărei valori sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi stabilit în funcţie de specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi de bonitatea acestora;P(ML) = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;Tp = taxa procentuală forestieră, a cărei valoare este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exprimată în procente. (2) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosinţă "pădure" sau "clasă de regenerare", specia principală de bază se stabileşte corespunzător condiţiilor staţionale. (3) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional încadrate ca neproductive, se va considera ca specie principală de bază, în funcţie de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, una dintre următoarele specii la clasa a V-a de producţie: a) mesteacăn - în etajul forestier montan (FM1-FM3, FD4); b) carpen - în etajul forestier deluros (FD1-FD3); c) plop alb - în etajul forestier de câmpie şi silvostepă (CF, SS).Volumul acestor specii la vârsta exploatabilităţii tehnice se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie de 0,4. (4) În cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier naţional care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie se stabilesc pe baza condiţiilor staţionale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier naţional pe lungimea cea mai mare.  +  Secţiunea B Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional  +  Articolul 3 (1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:V(T) = S x Cr x n x P(ML) x N,în care:V(T) = valoarea terenului, exprimată în lei;S = suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;Cr = creşterea medie anuală la exploatabilitate, exprimată în mc/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, conform anexei nr. 4.În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;P(ML) = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;n = numărul de ani necesari de la înfiinţarea unui arboret şi până la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are următoarele valori:- 10 ani pentru speciile repede crescătoare: sălcii şi plopi;- 30 de ani pentru speciile de cvercinee;- 20 de ani pentru celelalte specii;N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3, atribuite terenului forestier în cauză. (2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice  +  Articolul 4 (1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:D(VML) = S x P(ML) x [V(EXP)-V(A)] x N(1),în care:D(VML) = contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimată în lei;S = suprafaţa terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;P(ML) = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent;V(EXP) = volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii tehnice, exprimat în mc/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principală majoritară din compoziţia arboretului existent şi clasa de producţie corespunzătoare acesteia;V(A) = volumul actual al masei lemnoase, exprimat în mc/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adaugă creşterea corespunzătoare numărului de ani scurşi de la data amenajării şi din care se scade volumul extras în aceeaşi perioadă;N(1) = coeficientul egal cu nota acordată pentru criteriul prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 (tipul funcţional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier naţional). (2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii. (3) Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.  +  Secţiunea D Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional  +  Articolul 5 (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii. (2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu compensarea echivalentă ca suprafaţă şi bonitate a acestora  +  Secţiunea A Taxa pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional  +  Articolul 6Calculul taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează conform formulei:T(x) = S x V(EXP) x P(ML),în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2.  +  Secţiunea B Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate  +  Articolul 7 (1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 36. alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte respectând următoarele: a) atât contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT), cât şi contravaloarea terenurilor care se preiau în compensare [VT(C)] se determină cu ajutorul următoarei formule:VT [VT(C)] = S x Cr x n x P(ML) x N,în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1); b) calculul contravalorii celor două categorii de terenuri se face în scopul stabilirii şi asigurării echivalenţei acestora; c) stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale. (2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte respectând următoarele: a) contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare [VT(C)] se determină cu ajutorul următoarei formule:VT [VT(C)] = S x Cr x n x P(ML) x N,în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 3 alin. (1); b) relaţia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional (VT) şi contravaloarea terenurilor preluate în compensare în fondul forestier naţional [VT(C)] este următoarea:VT(C) = 5 x VT; c) suprafaţa terenului oferit în compensare trebuie să fie de cel puţin 3 ori mai mare decât suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional; d) stabilirea speciei principale de bază şi a clasei de producţie a acesteia pentru terenurile care se preiau în compensare se face pe bază de studii pedostaţionale.  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice  +  Articolul 8 (1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publică se determină cu ajutorul formulei:D(VML) = S x P(ML) x [V(EXP) - V(A)] x N(1),în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 4 alin. (1). (2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privată se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii. (3) Pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice.  +  Secţiunea D Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe terenurile preluate în compensare se stabilesc în baza devizului întocmit de unitatea care a realizat studiul pedostaţional. (2) Devizul de împădurire şi întreţinere a culturilor forestiere până la închiderea stării de masiv este însuşit de proprietar, precum şi de ocolul silvic care va asigura serviciile silvice sau administrarea terenului oferit în compensare.  +  Secţiunea E Contravaloarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier naţional  +  Articolul 10 (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii. (2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, cu defrişarea vegetaţiei forestiere  +  Secţiunea A Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 11Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:T(x) = S x V(EXP) x P(ML),în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2.  +  Secţiunea B Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 12 (1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se calculează conform formulei:CH(A) = S x Cr x P(ML) x (1 + N),în care:CH(A) = chiria anuală, exprimată în lei;S = suprafaţa terenului care se ocupă temporar în fondul forestier naţional, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;Cr = creşterea medie anuală la exploatabilitate, exprimată în mc/ha, aferentă speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, ale cărei valori sunt prevăzute în anexa nr. 4. În cazul terenurilor din fondul forestier naţional care au altă categorie de folosinţă decât "pădure", "clasă de regenerare" sau "neproductiv", specia principală de bază şi clasa de producţie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;P(ML) = preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul prevăzut în anexa nr. 2, aferent speciei principale de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale;N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 3, atribuite terenului în cauză. (2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică se încasează anterior predării terenurilor. (3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publică pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an. (5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.  +  Secţiunea C Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice  +  Articolul 13 (1) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice se calculează conform art. 4 alin. (1). (2) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privată care fac obiectul ocupării temporare se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii. (3) Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice nu se calculează pentru arboretele care au depăşit vârsta exploatabilităţii tehnice.  +  Secţiunea D Cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se stabilesc în baza devizului întocmit de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocupării temporare. (2) Pentru terenurile ocupate temporar situate în fondul forestier proprietate privată, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv trebuie să fie însuşit de către proprietar şi de către ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea terenului.  +  Secţiunea E Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 15 (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii. (2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional, fără defrişarea vegetaţiei forestiere  +  Secţiunea A Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 16Garanţia pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:T(x) = S x V(EXP) x P(ML),în care semnificaţia termenilor este cea prevăzută la art. 2.  +  Secţiunea B Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 17 (1) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se calculează conform formulei:CH(A) = S x Cr x P(ML) x (1 + N),în care termenii au semnificaţia precizată la art. 12 alin. (1). (2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se încasează anterior predării terenurilor. (3) Plata chiriei în cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cazul ocupării temporare a unor terenuri din fondul forestier naţional pe o perioadă mai mică de un an, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, calculată conform formulei prevăzute la alin. (1), se diminuează proporţional cu fracţiunea din an. (5) Pentru terenurile proprietate privată, chiria pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul scoaterii, în condiţiile legii.  +  Secţiunea C Valoarea obiectivelor care se dezafectează ca urmare a ocupării terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 18 (1) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate publică, valoarea de înlocuire a obiectivelor care se dezafectează se stabileşte în condiţiile legii. (2) Pentru obiectivele existente în fondul forestier proprietate privată, contravaloarea obiectivelor care se dezafectează se stabileşte prin înţelegere între proprietarii de terenuri şi beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă, ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi pentru restituirea garanţiilor în cazul ocupărilor temporare  +  Secţiunea A Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional  +  Articolul 19 (1) Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru suprafeţele de până la 1,0 ha, pentru care competenţa de aprobare a fost delegată conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conţin:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află terenul;2. memoriu tehnico-justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocupării temporare a terenului din fondul forestier naţional, întocmit de către beneficiar, care să conţină justificarea modului de utilizare a suprafeţei solicitate, precum şi prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;3. memoriu justificativ întocmit de către direcţia silvică, în cazul terenurilor proprietate publică a statului, care va conţine obligatoriu: a) încadrarea obiectivului la excepţiile pentru care se permite reducerea suprafeţei fondului forestier naţional; b) justificarea acceptării amplasamentului de către direcţia silvică;4. plan de încadrare în zonă;5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;6. copie a hărţii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/prestarea de servicii silvice;7. fişa tehnică de transmitere-defrişare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. În cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier naţional cu compensare, se vor întocmi fişe tehnice şi pentru terenurile oferite în compensare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 12;8. studiu pedostaţional pentru terenurile oferite în compensare, în cazul solicitărilor de scoatere definitivă cu compensare, întocmit de unităţi atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul forestier;9. ridicarea topografică a suprafeţei solicitate pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional, întocmită de persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice, însuşită de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; aceasta va cuprinde şi limitele unităţilor amenajistice;10. documente, în copie, prin care se face dovada proprietăţii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional. Pentru dovada proprietăţii asupra terenurilor proprietate publică a statului se prezintă copii ale descrierii parcelare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic;11. extras de carte funciară pentru terenul care se oferă în compensare sau extras de carte funciară pentru întreaga proprietate pe care o deţine beneficiarul, pe care să fie materializat de către persoane fizice sau juridice atestate să efectueze lucrări topografice perimetrul suprafeţei oferite în compensare;12. avizul favorabil emis de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în cazul terenurilor proprietate publică a statului;13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile solicitate;14. confirmarea ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în cazul solicitărilor de ocupare temporară, că beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele din proprietatea publică a statului, în care să se precizeze inclusiv că terenul nu este în litigiu sau că se încadrează în prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;16. acordul de mediu sau punctul de vedere al autorităţii de mediu, după caz. În cazul schimbării destinaţiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier naţional, urmată de defrişarea vegetaţiei forestiere, se aplică legislaţia specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Aceste acte trebuie să menţioneze denumirea obiectivului, amplasamentul şi suprafaţa, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrişarea, se vor menţiona inclusiv amplasamentul şi suprafaţa care se defrişează;17. copie de pe documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru folosirea temporară. În documentul de plată a taxei de scoatere definitivă sau a garanţiei pentru folosirea temporară trebuie să fie precizat obiectivul pentru care s-a făcut plata. (2) Documentaţiile necesare emiterii aprobărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, pentru care competenţa de aprobare este a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a Guvernului, conţin documentele prevăzute la alin. (1), la care se adaugă:1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitivă şi/sau de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;2. avizul conducătorului subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Secţiunea B Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional  +  Articolul 20 (1) Documentaţiile care se întocmesc în vederea obţinerii aprobărilor pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional conţin documentele prevăzute la art. 19, mai puţin actele administrative emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului. (2) Documentaţia care se întocmeşte în vederea obţinerii aprobării pentru prelungirea ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional va conţine copii de pe aprobările iniţiale şi fişa tehnică de transmitere defrişare care a stat la baza emiterii aprobării de ocupare temporară iniţială a terenului forestier. (3) La întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare, specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale şi bonităţii acestora, precum şi clasa de producţie a speciei principale de bază se preiau din fişele tehnice care au stat la baza emiterii aprobării iniţiale. În funcţie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garanţiei şi chiriei, conform legislaţiei în vigoare. (4) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se depun la autoritatea competentă să aprobe prelungirea ocupării temporare a terenului forestier, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporară.  +  Secţiunea C Conţinutul documentaţiilor care se întocmesc în vederea recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră  +  Articolul 21Documentaţiile necesare recuperării garanţiilor depuse în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie forestieră conţin:1. solicitarea de restituire a garanţiei, formulată de beneficiarul ocupării temporare, cu precizarea numărului de cont şi a băncii unde se doreşte restituirea sumei;2. copia aprobării de ocupare temporară;3. copia documentului cu care a fost achitată garanţia;4. procesul-verbal de reprimire în circuitul silvic a terenului forestier verificat şi vizat de subunităţile teritoriale silvice ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare pentru restituirea garanţiei şi a dobânzilor aferente.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare de terenuri din fondul forestier naţional pot fi persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 23 (1) Compensarea în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului. (2) Compensarea parţială cu terenuri în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier naţional este interzisă. (3) Plata taxei pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, a garanţiei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a chiriei pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, a cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv şi a valorii obiectivelor care se dezafectează se face de către beneficiarul scoaterii definitive/ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional.  +  Articolul 24 (1) Categoria de folosinţă pentru terenurile din fondul forestier naţional care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare este cea stabilită prin amenajamentele silvice în vigoare. (2) În cazul în care nu există amenajament silvic în vigoare, datele utilizate la întocmirea fişelor tehnice de transmitere-defrişare şi la calculul obligaţiilor băneşti, precum şi categoria de folosinţă se preiau din descrierea parcelară a unităţilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare. (3) Fişele de descriere parcelară prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajarea pădurilor şi vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 25Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier naţional şi a celui care se preia în compensare echivalentă ca suprafaţă şi bonitate prevăzut la art. 3 alin. (1) nu poate fi utilizat la evaluări în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică.  +  Articolul 26Întocmirea studiilor pedostaţionale se face de către unităţi atestate pentru efectuarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul forestier, cu obligaţia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de staţiune, a tipului natural fundamental de pădure, a speciei principale de bază corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, a productivităţii, a soluţiilor de împădurire şi a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care terenul care este oferit în compensare are suprafaţa mai mare de 100 mý, acesta nu poate să fie sau să aibă componente sub formă de fâşie/fâşii mai îngustă/înguste de 10 m. (2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier naţional se înţelege terenurile care au o latură comună cu terenurile care fac parte din fondul forestier naţional. Limitrofe pot fi considerate şi terenurile care sunt despărţite de fondul forestier naţional de un drum de pământ sau canale de irigaţie/drenaj care au lăţimea de maximum 6 m. (3) Terenurile oferite în compensare trebuie să fie apte a fi împădurite pentru speciile principale de bază. (4) Terenurile neproductive, terenurile degradate, precum şi cele situate în zonele de stepă, alpină şi subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional. (5) Cheltuielile privind instalarea vegetaţiei pe terenul oferit în compensare se achită de către beneficiarul scoaterii anticipat predării terenului care se oferă în compensare.  +  Articolul 28Fişele tehnice care se întocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocupării temporare trebuie să respecte următoarele reguli: a) pentru calculul obligaţiilor băneşti, în cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional sau în cazul terenurilor care se ocupă temporar, la stabilirea speciei principale de bază se alege provenienţa sămânţă, exceptând calculul pierderii de creştere datorate exploatării masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, situaţie în care se va ţine cont de provenienţa speciei principale majoritare din compoziţia arboretului existent; b) stabilirea clasei de producţie pentru terenurile din fondul forestier naţional care urmează să fie scoase definitiv/ocupate temporar, în vederea stabilirii obligaţiilor băneşti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, garanţia pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional şi chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier naţional, se face după cum urmează: clasa de producţie I pentru staţiuni de bonitate superioară, clasa de producţie III pentru staţiuni de bonitate mijlocie şi clasa de producţie IV pentru staţiuni de bonitate inferioară; c) în cazul terenurilor oferite în compensare, clasa de producţie pentru specia principală de bază corespunzătoare condiţiilor staţionale se preia din studiul pedostaţional întocmit pentru terenul respectiv.  +  Articolul 29În cazul aprobărilor de ocupare temporară emise pentru obiective care urmează să rămână în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată, reprimirea terenurilor în circuitul silvic se poate face în următoarele condiţii: a) terenurile să fie apte pentru a fi împădurite; b) să nu fie restricţii cu privire la soluţiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenţei obiectivelor respective în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată.  +  Articolul 30Emiterea avizelor şi deciziilor de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi a avizelor de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5-10.  +  Articolul 31Instituţiile care au competenţa de aprobare pot cere completarea documentaţiilor prevăzute la art. 19-21 cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licenţe, pentru clarificări, în funcţie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licenţelor.  +  Articolul 32În cazul în care realizarea unui obiectiv implică atât scoaterea definitivă, cât şi ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, se emite un singur aviz/o singură decizie, care să conţină elementele atât pentru scoaterea definitivă, cât şi pentru ocuparea temporară.  +  Articolul 33 (1) Emiterea aprobărilor de scoatere definitivă, respectiv de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, referitoare la consultarea publică. (2) Consultarea publică cu privire la scoaterea definitivă, respectiv la ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional se face conform prevederilor legale în vigoare de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 34 (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia, în cazul în care documentaţia este incompletă, de a transmite un răspuns solicitantului scoaterii definitive/ocupării temporare de terenuri din fondul forestier naţional, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei la această autoritate. (2) Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier este prevăzută în anexa nr. 13.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie, după cum urmează:- anexa nr. 1 - Volumul masei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii pe clase de producţie pentru principalele specii forestiere;- anexa nr. 2 - Defalcarea pe specii şi pe grupe de specii a coeficientului de corecţie a preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;- anexa nr. 3 - Criterii în baza cărora se determină coeficienţii N şi N1, utilizaţi la calculul contravalorii terenurilor [VT, VT(C)], al chiriei [CH(A)] şi, respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii [D(VML)];- anexa nr. 4 - Creşterea medie anuală la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere;- anexa nr. 5 - Aviz al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru scoaterea definitivă de terenuri din fondul forestier naţional;- anexa nr. 6 - Aviz al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional;- anexa nr. 7 - Decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de....;- anexa nr. 8 - Decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional....;- anexa nr. 9 - Aviz al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ....;- anexa nr. 10 - Aviz al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ....;- anexa nr. 11 - Fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru scoaterea definitivă/ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional;- anexa nr. 12 - Fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţional;- anexa nr. 13 - Schema procedurii de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional.  +  Anexa 1la metodologieVOLUMULmasei lemnoase ajunse la vârsta exploatabilităţii peclase de producţie pentru principalele specii forestiere
                                                              - mc/ha -
  Nr. CLASELE DE PRODUCŢIE
  crt. SPECIA
  I II III IV V
  1. Molid 1.039 859 668 507 350
  2. Brad 986 838 672 508 386
  3. Pin silvestru 695 531 360 209 96
  4. Pin negru 553 427 283 190 93
  5. Larice 953 796 602 395 252
  6. Fag din sămânţă 813 652 492 355 259
  7. Mesteacăn 352 294 195 141 94
  8. Gorun din sămânţă 768 600 453 335 232
  9. Gorun din lăstari 533 448 343 238 164
  10. Stejar din sămânţă 875 733 584 447 346
  11. Stejar din lăstari 565 462 375 283 201
  12. Cer din sămânţă 516 405 321 255 183
  13. Gârniţă din sămânţă 498 418 332 250 193
  14. Stejar brumăriu 334 292 208 113 81
  15. Stejar pufos 261 188 141 99 65
  16. Carpen din sămânţă 334 291 217 145 108
  17. Tei din sămânţă 518 449 356 256 163
  18. Salcâm din plantaţii 495 331 192 116 48
  19. Salcâm din lăstari 333 224 128 63 34
  20. Plop alb şi negru 529 405 272 155 92
  21. Salcie din reniş (şi plantaţie) 534 391 295 172 107
  22. Salcie din lăstari 360 289 209 153 73
  23. Salcie din sulinari 360 289 209 153 73
  24. Anin 483 415 325 233 163
  25. Plop selecţionat 629 407 310 207 114
  NOTĂ:Volumele sunt stabilite conform "Biometriei arborilor şi arboretelor din România", ediţia 1972, la vârstele exploatabilităţii, prevăzute în normele tehnice pentru amenajarea pădurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite în cazul modificării vârstei exploatabilităţii şi a tabelelor de producţie pentru arboreturi.
   +  Anexa 2la metodologieDEFALCAREApe specii şi pe grupe de specii a coeficientului de corecţiea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
                                                              - mc/ha -
  Nr. crt. Specia sau grupa de specii Coeficientul care se aplică preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
  1. Răşinoase 1,20
  2. Fag 1,30
  3. Cvercinee, frasin 1,70
  4. Diverse specii tari 1,10
  5. Diverse specii moi 1,00
  NOTĂ:Indicatorul P(ML) pentru speciile sau grupele de specii înscrise în coloana 1 se determină prin înmulţirea coeficientului din coloana 2 cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior prevăzut la art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 3la metodologieCRITERIIîn baza cărora se determină coeficienţii N şi N(1), utilizaţi lacalculul contravalorii terenurilor [VT, VT(C)], al chiriei [CH(A)] şi,respectiv, al contravalorii pierderii de creştere determinate deexploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii [D(VML)]┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ │ Nota ││crt.│ Criterii │acordată│├────┼──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│Categorii de │Arboretele la care sunt interzise orice fel de │ ││ │arborete sau │intervenţii pentru extragerea de masă lemnoasă │ ││ │terenuri de │sau de alte produse nelemnoase, parcuri naţionale│ ││ │împădurit pe │rezervaţii naturale şi ştiinţifice, monumente ale│ ││ │tipuri │naturii, precum şi terenuri destinate împăduririi│ ││ │funcţionale │încadrate la tipul funcţional T(I) │ 15 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Arboretele la care nu este permisă sau nu este │ ││ │ │posibilă decât executarea tăierilor de igienă sau│ ││ │ │a lucrărilor speciale de conservare, precum şi │ ││ │ │terenuri destinate împăduririi, încadrate la │ ││ │ │tipul funcţional T(II) │ 10 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Arboretele la care sunt permise tratamente │ ││ │ │intensive, cum sunt cele de codru grădinărit sau │ ││ │ │cvasigrădinărit, precum şi terenuri destinate │ ││ │ │împăduririi, încadrate la tipul funcţional T(III)│ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Arboretele la care sunt permise tratamente cu │ ││ │ │perioada de regenerare normală sau mai mare, dar │ ││ │ │cu restricţii în executarea tăierilor, precum şi │ ││ │ │terenuri destinate împăduririi, încadrate la │ ││ │ │tipul funcţional T(IV) │ 3 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Arboretele cu funcţii de producţie şi de protec- │ ││ │ │ţie la care nu sunt restricţii privind tratamen- │ ││ │ │tele, precum şi terenuri destinate împăduririi, │ ││ │ │încadrate la tipurile funcţionale T(V) şi T(VI) │ 2 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Terenurile fără vegetaţie forestieră │ 1 │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│Amplasarea │2.A. Teren în intravilan şi până la 2 km de la │ ││ │terenului faţă│limita perimetrului construibil: │ ││ │de localităţi ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, │ ││ │ │climaterice sau turistice │ 150 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 120 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 90 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii │ 60 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- oraşe │ 40 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate reşedinţă de comună │ 20 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate │ 10 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │2.B. Între 2 şi 10 km de la limita perimetrului │ ││ │ │construibil: │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, │ ││ │ │climaterice sau turistice │ 80 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 60 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 40 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii │ 30 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- oraşe │ 20 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate reşedinţă de comună │ 10 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │2.C. Peste 10 km de la limita perimetrului │ ││ │ │construibil: │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipiul Bucureşti şi staţiuni balneare, │ ││ │ │climaterice sau turistice │ 40 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, peste 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 30 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii reşedinţă de judeţ, sub 100.000 │ ││ │ │de locuitori │ 20 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- municipii │ 10 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- oraşe │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate reşedinţă de comună │ 3 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- sate │ 1 │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│Amplasarea │3.A. Transport rutier (terenul este amplasat la │ ││ │terenului │o distanţă de cel mult 2 km faţă de calea de │ ││ │faţă de │transport): │ ││ │reţelele de ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │transport │- autostrăzi şi drumuri naţionale europene │ 40 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- alte drumuri naţionale, străzi din intravilanul│ ││ │ │municipiilor │ 30 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- drumuri judeţene, străzi din intravilanul │ ││ │ │oraşelor │ 20 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- drumuri comunale, străzi din intravilanul │ ││ │ │comunelor, străzi din intravilanul satelor │ 10 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │- drumuri forestiere, industriale şi alte asemenea 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │3.B. Transport feroviar (în cazul în care terenul│ ││ │ │se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă │ ││ │ │de staţie) │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │3.C. Transport fluvial (în cazul în care terenul │ ││ │ │se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă │ ││ │ │de port) │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │3.D. Transport maritim (în cazul în care terenul │ ││ │ │se află la o distanţă de cel mult 5 km faţă │ ││ │ │de port) │ 5 │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│Alte utilităţi│Reţele de apă-canal până la 500 m │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Reţele de distribuţie a energiei electrice până │ ││ │ │la 500 m │ 5 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Reţele de distribuţie a gazelor naturale până │ ││ │ │la 1.000 m │ 5 │├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5.│Ponderea │Până la 16% │ 50 ││ │suprafeţei ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │fondului │16,1-20% │ 40 ││ │forestier ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │naţional │20,1-30% │ 30 ││ │în cadrul ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │judeţului │30,1-40% │ 20 ││ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │ │Peste 40% │ 10 │└────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┘NOTE:1. Coeficientul N se determină ca suma a notelor acordate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor menţionate.2. Coeficientul N(1) reprezintă nota acordată numai pentru îndeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 "Categorii de arborete sau terenuri de împădurit pe tipuri funcţionale".3. Pentru criteriul "Amplasarea terenului faţă de localităţi", în cazul în care diferenţa dintre distanţa faţă de localitatea cea mai apropiată şi distanţa faţă de o localitate încadrată la o categorie de importanţă mai mare aflată în apropiere este mai mică de 10 km, se ia în considerare distanţa faţă de localitatea de cea mai mare categorie.4. În cazul scoaterii definitive a terenurilor necesare realizării obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, aferente staţiunilor turistice care organizează Festivalul Olimpic pentru Tineretul European - ediţia 2013, ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale, coeficienţii aferenţi criteriului "Amplasarea terenului faţă de localităţi" se diminuează cu 80%.5. În cazul criteriului "Amplasarea terenului faţă de reţelele de transport", se cumulează, în funcţie de situaţie, valorile notelor de la pct. 3.A,3.B,3.C şi 3.D.6. În cazul pct. 3.A se alege doar criteriul îndeplinit de obiectiv cu punctajul cel mai mare.7. Pentru stabilirea criteriilor se iau în considerare distanţele cele mai scurte, în proiecţie orizontală.  +  Anexa 4la metodologieCREŞTEREA MEDIE ANUALĂla exploatabilitate a arboretului total pentruprincipalele specii forestiere*)
                                                              - mc/an/ha -
  Nr. Clasa de producţie
  crt. Special principală
  I II III IV V
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Molid 13,8 12,2 10,5 8,1 5,7
  2. Brad 12,7 10,8 9,4 7,8 5,9
  3. Pin silvestru 12,1 9,4 7,4 5,2 3,0
  4. Pin negru 10,9 8,6 6,6 4,6 2,8
  5. Fag 11,0 9,1 7,6 6,0 4,4
  6. Mesteacăn 9,4 7,9 6,4 4,8 3,2
  7. Gorun din sămânţă 7,5 7,0 5,5 4,7 3,3
  8. Gorun din lăstari 8,6 7,2 5,7 4,4 3,1
  9. Stejar din sămânţă 10,6 8,8 7,6 6,2 4,7
  10. Stejar din lăstari 9,2 7,5 5,9 4,9 3,9
  11. Tei 12,7 10,8 9,1 7,2 5,2
  12. Cer 8,8 7,8 6,3 4,9 3,9
  13. Gârniţă 6,8 5,9 5,2 4,4 3,5
  14. Carpen 10,2 8,8 7,5 5,9 4,6
  15. Salcâm (plantaţii) 18,7 14,7 10,3 6,4 3,3
  16. Salcâm (lăstari) 16,5 13,2 9,3 5,7 3,1
  17. Plop alb şi negru 19,5 15,0 11,6 7,8 4,8
  18. Salcie din sămânţă 27,5 23,9 19,2 14,2 9,5
  19. Salcie din sulinari 20,8 18,9 16,5 12,4 8,2
  20. Plop selecţionat 30,1 23,7 18,0 13,0 8,2
  21. Larice**) 10,5 8,9 7,5 5,7 3,6
  ------- Notă *) Conform "Biometriei arborilor şi arboretelor din România", ediţia 1972. Notă **) Arboret principal.
   +  Anexa 5la metodologieAntetul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publicecentrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. ........./...............AVIZNr. ......./.........pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenuluiîn suprafaţă de ......, aflat în proprietatea ....., de către ......,pentru realizarea obiectivului ........, beneficiar .......Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ......., având în vedere documentaţia înaintată de ........, înregistrată cu nr. ........, în baza prevederilor:- ........ (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul),a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......, emis de către .....................,a Avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. ...../........,a verificărilor în teren efectuate de domnul ......, în data de ......., pentru care ....... (s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ...........,eliberează următorulAVIZ1. Se avizează: a) scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ......., administrat de .......... şi localizat în U.P. ....., u.a. ......, pentru realizarea obiectivului .......; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......, emis de ......, astfel: u.a. ...... = ...... ha, u.a. ...... = ...... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ....., proprietate a ......, localizat în ........... (tarla, parcelă), conform ........ . Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. ......., U.P. ......., u.a. ......... .2. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului, a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ........ din fondul forestier naţional.3. Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ............ va comunică administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.Viza Compartimentului juridic.......................................(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centralecare răspunde de silvicultură,....................................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 6la metodologieAntetul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publicecentrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. ......./...........AVIZNr. ......./............pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional însuprafaţă de ..........., aflat în proprietatea .........,pentru realizarea obiectivului ........Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ......, având în vedere documentaţia înaintată de ......, înregistrată cu nr. ......., în baza prevederilor:- ........ (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul),a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......, emis de către ...................,a Avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. ......./.........,a verificărilor în teren efectuate de domnul ........, în data de ......, pentru care ........ (s-a depus/urmează să fie depusă) în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ..............,eliberează următorulAVIZ1. Se avizează: a) ocuparea temporară, de la data prezentului aviz până la data de ........ (se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz), a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de .........., aflat în proprietatea ....., administrat de ...... şi localizat în U.P. ...., u.a. ....., pentru realizarea obiectivului ...............; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ......., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......, emis de ........., astfel: u.a. ..... = ...... ha, u.a. ..... = ..... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi serveşte numai pentru obţinerea aprobării pentru ocuparea temporară a terenului în suprafaţă de .............. din fondul forestier naţional.3. Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ....... va comunică administratorului terenului şi solicitantului prezentul aviz, precum şi actele necesare pe care trebuie să le conţină documentaţia care va fi înaintată spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.Viza Compartimentului juridic.....................................(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centralecare răspunde de silvicultură,...................................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 7la metodologieAntetul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publicecentrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. ........./...............DECIZIENr. ....../.......pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenuluiîn suprafaţă de ......, aflat în proprietatea .........,de către ......, pentru realizarea obiectivului ........,beneficiar ..............Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........, având în vedere documentaţia înaintată de ....., înregistrată cu nr. ......., în baza prevederilor:- ......... (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia),a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ............, emis de către ................,a Avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. ....../.........,a verificărilor în teren efectuate de domnul ........, în data de ........, pentru care s-a depus în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică taxa de scoatere definitivă a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........., cu ......... (documentul de plată),emite următoareaDECIZIE1. Se aprobă: a) scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......, aflat în proprietatea ........, administrat de .......... şi localizat în U.P. ..... u.a. ......, pentru realizarea obiectivului ........; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ........, conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ......., emis de ......., astfel: u.a. ...... = ..... ha, u.a. ...... = ...... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ......, proprietate a ......., localizat în ......... (tarla, parcelă), conform ............Terenul oferit în compensare este limitrof fondului forestier naţional: O.S. .........., U.P. .........., u.a. ............ .2. Predarea terenului se va face numai după achitarea tuturor obligaţiilor băneşti prevăzute de lege, pe bază de proces-verbal de predare-primire.3. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de ........ din fondul forestier naţional.4. Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........... va comunică prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului.Viza Compartimentului juridic................................(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centralecare răspunde de silvicultură,....................................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 8la metodologieAntetul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţiipublice centrale care răspunde de silvicultură .....................(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. .........../..................DECIZIENr. ....../......pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional însuprafaţă de ......., aflat în proprietatea ......., pentru realizareaobiectivului ............Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........., având în vedere documentaţia înaintată de ......... şi înregistrată cu nr. ........, analizată şi avizată conform Adresei nr. ..................., în baza prevederilor:- ............ (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emisă decizia),a Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ........., emis de către ..............,a Avizului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. ...../.......,a verificărilor în teren efectuate de domnul ......., în data de ........, pentru care s-a depus în Fondul de ameliorarea fondului funciar cu destinaţie silvică garanţia pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional, în valoare de ........, cu ........... (documentul de plată),emite următoareaDECIZIE1. Se aprobă: a) ocuparea temporară, până la data de ....... (se menţionează data până la care este valabilă decizia), a terenului din fondul forestier naţional, în suprafaţă de ......, aflat în proprietatea ......, administrat de ....... şi localizat în U.P. ....., u.a. ....., pentru realizarea obiectivului .........; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ........., conform Actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ...... emis de ......, astfel: u.a. ..... = ..... ha, u.a. ...... = ...... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare.2. Prezenta decizie este valabilă cu condiţia menţinerii soluţiei de amplasare a obiectivului şi a respectării prevederilor din actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.3. Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ....... va comunică prezenta decizie administratorului terenului şi solicitantului.4. În cazul în care este necesară prelungirea termenului de ocupare temporară, beneficiarul va depune documentaţia completă, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului, la instituţia competentă să aprobe ocuparea temporară a terenului.Viza Compartimentului juridic...............................(numele, prenumele şi semnătura)Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centralecare răspunde de silvicultură,....................................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 9la metodologieAntetul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. ........./.................AVIZNr. ....../.......pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenuluiîn suprafaţă de ......., aflat în proprietatea ........, decătre ......., pentru realizarea obiectivului ..........,beneficiar ............Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având în vedere documentaţia înaintată de ........, înregistrată cu nr. ........., în baza prevederilor:- ......................................................;- etc. (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis acordul),având în vedere:- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ...../......., emis de ....................;- etc. (se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului),eliberează următorulAVIZ1. Pentru: a) scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de ......, aflat în proprietatea ......, administrat de ....... şi localizat în U.P. .... u.a. ...., pentru realizarea obiectivului .............; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ........., astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ...... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c) introducerea în circuitul silvic în compensare echivalentă a terenului în suprafaţă de ......, proprietate a ......, localizat în ...... (tarla, parcelă), conform ............. d) compensarea cu un teren limitrof fondului forestier naţional: O.S. ....., U.P. ........, u.a. .........; e) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b), conform prevederilor legale în vigoare; f) încadrarea în prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; terenul prevăzut la lit. a) nu este în litigiu.2. Predarea terenurilor prevăzute la pct. 1 lit. a) şi c) se va face pe bază de procese-verbale de predare-primire între părţi, încheiate prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a) obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b) achitarea tuturor obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice.3. ........... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.Director general,................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 10la metodologieAntetul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail etc.)Nr. ........./...........AVIZNr. ....../..........pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţionalîn suprafaţă de ........, aflat în proprietatea .........., pentrurealizarea obiectivului ...............Directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având în vedere documentaţia înaintată de ......., înregistrată cu nr. ......., în baza prevederilor:- ........................................;- etc. (se trec prevederile legale în baza cărora a fost emis avizul),având în vedere:- Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nr. ..../......, emis de ..............;- etc. (se menţionează actele care au stat la baza emiterii avizului),eliberează următorulAVIZ1. Pentru: a) ocuparea temporară, până la data de ........ (se menţionează data până la care este valabil avizul sau perioada de valabilitate a avizului, fără a fi precizate datele calendaristice, după caz), a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de ..........., aflat în proprietatea ............, administrat de ......... şi localizat în U.P. ...., u.a. ........., pentru realizarea obiectivului .................; b) defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafaţa totală de ............, astfel: u.a. ...... = ....... ha, u.a. ..... = ....... ha etc. Masa lemnoasă va fi exploatată potrivit prevederilor legale în vigoare; c) precomptarea masei lemnoase rezultate din defrişarea vegetaţiei forestiere de pe terenul prevăzut la lit. b) conform prevederilor legale în vigoare.2. Prezentul aviz este valabil cu condiţia menţinerii soluţiei de proiectare din documentaţia anexată.3. Predarea terenului prevăzut la pct. 1 lit. a) către ....... (numele beneficiarului) se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între părţi, încheiat prin împuterniciţii acestora, numai după îndeplinirea integrală şi cumulativă a următoarelor condiţii: a) obţinerea aprobării de la instituţia competentă, conform art. 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; b) achitarea tuturor obligaţiilor băneşti prevăzute de lege pentru ocuparea temporară de terenuri forestiere în alte scopuri decât cele silvice.4. ......... (numele beneficiarului) este obligat să respecte limitele perimetrului delimitat şi să nu producă prejudicii vegetaţiei forestiere şi terenurilor limitrofe acestuia, încălcarea acestor prevederi fiind supusă sancţiunilor prevăzute de lege.5. La expirarea termenului aprobat, beneficiarul este obligat să predea ...... (numele direcţiei silvice) terenul prevăzut la pct. 1 lit. a), în condiţii care îl fac apt pentru a fi împădurit.Director general,................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 11la metodologieAntetul instituţieiNr. ......../........Aprobat.─────────Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centrale care răspundede silvicultură,.............................FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE - DEFRIŞAREpentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului în suprafaţăde ......, în scopul realizării obiectivului ...........I. Descrierea terenurilor
  Nr. crt. Descrierea terenurilor TOTAL
  1. Unitatea de producţie
  2. Unitatea amenajistică
  3. Suprafaţa totală u.a. (ha)
  4. Suprafaţa solicitată (ha)
  5. Tipul de pădure/G.E. (cod)
  6. Caracterul actual - tipul de pădure
  7. Categoria funcţională
  8. Compoziţia arboretului
  9. Vârsta medie a arboretului
  10. Clasa de producţie
  11. Consistenţa
  12. Volumul la hectar (mc)
  13. Volumul aferent suprafeţei solicitate (mc)
  14. Suprafaţa de defrişat (ha)
  15. Volumul de defrişat (mc)
  II. Obligaţii băneşti:1. Taxa/Garanţia: ......... leipe care titularul aprobării trebuie să o depună în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvicăPlata taxei/garanţiei se face către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, având codul fiscal ......., la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, în contul ........... .2. Contravaloarea terenurilor/Chiria anuală:........ lei, plus TVA .............. lei3. Contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice:........ lei, plus TVA .............. lei4. Contravaloarea obiectivelor dezafectate:........ lei, plus TVA .............. lei5. Cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv:........ lei, plus TVA .............. leiIII. Condiţii de ocupare a terenurilor......................................................................................................................................Ocolul silvic ........... nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii.Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de ........... de către domnul ............ .Întocmit.─────────.....................(semnătura)Şef ocol/Director/Administrator,.....................Pentru terenurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, fişa tehnică a fost verificată la data de ....... de către domnul ..........., din cadrul Direcţiei Silvice .............. .Verificat.──────────.....................Hotărârea de aprobare a comitetului directorNr. ........... din data de ............Director,.....................Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul .........., conducătorul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........................... .Verificat.────────────.....................(semnătura)NOTĂ:Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti.
   +  Anexa 12la metodologieAntetul instituţieiNr. ......./...........Aprobat.─────────Conducătorul subunităţii teritoriale de specialitatea autorităţii publice centrale care răspundede silvicultură,.........................FIŞA TEHNICĂ DE TRANSMITERE - DEFRIŞAREpentru terenul care se oferă în compensare în fondul forestier naţionalîn suprafaţă de ......, în scopul realizării obiectivului ............I. Descrierea terenurilor
  Nr. crt. Descrierea terenurilor TOTAL
  1. Destinaţia actuală a terenului
  2. Extras CF nr. ....
  3. O.S./Unitatea de producţie limitrofă
  4. Unitatea amenajistică limitrofă
  5. Suprafaţa oferită în compensare (ha)
  6*) Specia principală de bază
  7*) Clasa de producţie
  ---------- Notă *) Datele se preiau din studiul pedostaţional.II. Contravaloarea terenului oferit în compensare: ..... lei, plus TVA ......... leiIII. Condiţii cu privire la terenul care se oferă în compensare:1. Devizul cu cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv a fost înregistrat la Ocolul Silvic ....... (numele ocolului silvic care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice) la nr. ....... în data de ........... .2. Ocolul Silvic ..........., care va prelua în administrare/va asigura serviciile silvice, nu va întreprinde nicio acţiune legată de transmiterea terenului solicitat înainte ca beneficiarul să obţină aprobarea şi să achite integral toate obligaţiile băneşti care îi revin potrivit legii.Şef ocol,................................(numele, prenumele şi semnătura)Prezenta fişă tehnică a fost întocmită la data de .......... de către domnul ................ .Întocmit.──────────.....................(semnătura)Fişa tehnică a fost verificată scriptic şi pe teren de domnul ......., din cadrul subunităţii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ................... .Verificat.────────────..............(semnătura)NOTĂ:Fişa tehnică de transmitere-defrişare va avea ataşat calculul detaliat al obligaţiilor băneşti.
   +  Anexa 13la metodologieSCHEMAprocedurii de scoatere definitivă sau de ocuparetemporară de terenuri din fondul forestier naţional--------