HOTĂRÂRE nr. 138 din 16 februarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în municipiul Oradea, strada Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 138.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor care trece din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de inventar M.F.P
    Municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 2,judeţul Bihor CF 89554 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor Bucătărie porci 49-181-37 Suprafaţă construită = 227,20 mý Suprafaţă desfăşurată = 227,20 mý Valoare contabilă = 1.302,70 lei 34318 -parţial-
    __________