HOTĂRÂRE nr. 136 din 16 februarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia nr. MFP 34.159, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în Municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sectorul 6, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 136.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului la care se modifică valoarea contabilă,ca urmare a reevaluării
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată - lei - Tipul bunului
  34.159 8.29.10 49-01 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sectorul 6 5.105.017,62 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,care trece din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice Numărul de înregistrare al imobilului depus la MFP
  Municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sectorul 6 CF nr. 72.394 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Pavilion nr. 49-01-09 remiză auto Suprafaţa construită = 208 mý Suprafaţa desfăşurată = 208 mý Valoarea contabilă = 134.322,38 lei 34.159
  ------