ORDIN nr. 3.759 din 9 februarie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă structura CNATDCU prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Procesul validării doctoratelor susţinute până la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 se desfăşoară conform dispoziţiilor în vigoare la data susţinerii acestora. (2) Procesul de validare a concursurilor pentru ocuparea posturilor universitare iniţiate, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se finalizează potrivit reglementărilor în vigoare la data începerii acestuia. (3) Contestaţiile formulate împotriva rezoluţiilor CNADTCU emise pentru dosarele evaluate potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se soluţionează conform procedurilor aflate în vigoare la iniţierea concursului. (4) Analiza contestaţiilor prevăzute la alin. (3) se face de către comisii de analiză a contestaţiilor, numite de către preşedintele CNATDCU la propunerea membrilor Consiliului general al CNATDCU şi care funcţionează exclusiv pe perioada soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor pentru care au fost numite.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 28 octombrie 2010, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind constituirea Comisiilor de analiză a contestaţiilor la rezoluţiile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentului ordin.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală juridic şi contencios, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 3.759.  +  Anexa 1REGULAMENT 09/02/2011  +  Anexa 2STRUCTURAConsiliului Naţional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare ┌─────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┐ │ Panel │ Comisii │ Domenii ştiinţifice arondate │ ├────┬────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Chimie şi inginerie│Chimie │ │ │ │chimică ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie chimică │ │ │MATEMATICĂ ŞI ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ŞTIINŢE ALE │ │Geologie şi planetologie │ │ P1 │NATURII │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Geofizică şi geodezie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Geografie, geomorfologie, │ │ │ │Ştiinţele │hidrologie │ │ │ │Pământului ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţele atmosferei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Oceanografie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria mediului │ ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie civilă │Inginerie civilă şi instalaţii │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie electrică│Inginerie electrică │ │ P2 │ŞTIINŢE │şi energetică ├──────────────────────────────────┤ │ │INGINEREŞTI │ │Inginerie energetică │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Electronică şi │Electronică │ │ │ │telecomunicaţii ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Telecomunicaţii │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie geolo- │Inginerie geologică │ │ │ │gică, mine, petrol ├──────────────────────────────────┤ │ │ │şi gaze │Mine, petrol şi gaze │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie aerospaţială │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie aerospa- │Ingineria autovehiculelor │ │ │ │ţială, autovehicule├──────────────────────────────────┤ │ │ │şi transporturi │Ingineria transporturilor │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie marină şi navigaţie │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie forestieră │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Biotehnologii │ │ │ │Ingineria resur- ├──────────────────────────────────┤ │ │ │selor vegetale şi │Horticultură │ │ │ │animale ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Silvicultură │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Zootehnie │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Calculatoare, │Calculatoare şi tehnologia │ │ │ │tehnologia infor- │informaţiei │ │ │ │maţiei şi ingi- ├──────────────────────────────────┤ │ │ │neria sistemelor │Ingineria sistemelor │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie industri-│Inginerie industrială │ │ │ │ală şi management ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie şi management │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică │ │ │ │Inginerie mecanică,├──────────────────────────────────┤ │ │ │mecatronică şi │Mecatronică │ │ │ │robotică ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Robotică │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria materia- │Ingineria materialelor │ │ │ │lelor şi ├──────────────────────────────────┤ │ │ │nanotehnologie │Nanotehnologie │ ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Biologie şi │Biologie │ │ │ │biochimie ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Biochimie │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Medicină │Medicină │ │ P3 │ŞTIINŢE ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │BIOMEDICALE │Medicină veterinară│Medicină veterinară │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Medicină dentară │Medicină dentară │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Farmacie │Farmacie │ ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe juridice │Drept │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Sociologie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ │ │ │Sociologie, ştiinţe├──────────────────────────────────┤ │ │ │politice şi │Relaţii internaţionale şi studii │ │ │ │administrative │europene │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe administrative │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ştiinţe militare │ │ │ │Ştiinţe militare, ├──────────────────────────────────┤ │ P4 │ŞTIINŢE SOCIALE │informaţii şi │Informaţii şi securitate naţională│ │ │ │ordine publică ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Ordine publică şi siguranţă │ │ │ │ │naţională │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Economie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe economice │Finanţe │ │ │ │şi administrarea ├──────────────────────────────────┤ │ │ │afacerilor │Contabilitate │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Cibernetică, statistică şi │ │ │ │ │informatică economică │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Management │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Marketing │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Psihologie şi │Psihologie │ │ │ │ştiinţe ├──────────────────────────────────┤ │ │ │comportamentale │Ştiinţe ale educaţiei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Educaţie fizică şi sport │ ├────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Filologie │Filologie │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Filosofie │Filosofie │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Istorie şi │Istorie │ │ │ │studii culturale ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Studii culturale │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Teologie │Teologie │ │ P5 │ARTE ŞI ŞTIINŢE ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │UMANISTE │Arhitectură şi │Arhitectură │ │ │ │urbanism ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Urbanism │ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │Arte plastice │Arte plastice,decorative şi design│ │ │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Teatru │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │Artele │Coregrafie │ │ │ │spectacolului ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Cinematografie şi media │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┤ │ │ │ │Muzică │ └────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────┘----