HOTĂRÂRE nr. 120 din 16 februarie 2011privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INumerele MFP 149641 şi 149648 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Administraţia Fondului pentru Mediu.  +  Articolul IIIPredarea-preluarea imobilului prevăzut la art. II se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativvalorice.  +  Articolul VAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 120.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor înscrise în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluila nr. MFP 149641 şi 149648, modificate caurmare a măsurătorilor topografice şi a reevaluărilor
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Cod clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea de inventar - lei - Baza legală
  149641 8.29.06 Teren INCDPM - ICIM Bucureşti Suprafaţa terenului = 78.384,01 mý Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1951 39.545.939,4 Decizia nr. 944/1951 HG nr. 337/1999 HG nr. 1.159/2005 HG nr. 758/2006
  149648 8.29.06 Sediu INCDPM - ICIM Bucureşti Hale de modelare hidraulică (I+ II) Suprafaţa construită = 3.567 mý Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 2.361.400 HG nr. 337/1999
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil, proprietate publică a statului, care setransmite din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor -Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruProtecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediuluişi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu
  *Font 8*
   
  ┌──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────┐ │ │ Persoana juridică │ Persoana juridică │ │ │ │Locul unde este situat│ de la care se │ la care se │ Nr. MF │ Descrierea tehnică │ │ │ transmite │ transmite │ │ │ ├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────────────────────┤ │Municipiul Bucureşti, │Ministerul Mediului│Ministerul Mediului │ 149648 │- Clădire: HALA I-II │ │Splaiul Independenţei │şi Pădurilor - │şi Pădurilor - │(parţial)│- suprafaţa construită =│ │nr. 294, sectorul 6 │Institutul Naţional│Administraţia │ │= 420 mý │ │ │de Cercetare- │Fondului pentru Mediu│ │- suprafaţă desfăşurată │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │= 450 mý │ │ │Protecţia Mediului │ ├─────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ 149641 │suprafaţa terenului = │ │ │ │ │(parţial)│420 mý │ └──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────────────────────┘-------