ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011    Având în vedere existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, conform art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, respectiv faptul că menţinerea prevederilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti are drept consecinţe negative şi imediate depăşirea termenelor calendarului programului strategic, depăşire ce implică: blocarea potenţialului de dezvoltare pe termen lung a acestei infrastructuri aeroportuare publice, plata de despăgubiri/daune către proprietarii terenurilor ce nu sunt expropriaţi la timp sau care sunt afectaţi de necorectarea limitelor de extindere, plata de despăgubiri pentru lipsa exproprierii, aspecte total dezavantajoase pentru statul român, în calitatea sa de expropriator, mai ales în condiţiile crizei economico-financiare actuale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1)."2. Anexa nr. 1^1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şiinfrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 13.  +  Anexa (Anexa nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999)PROGRAMUL STRATEGIC DE DEZVOLTAREa infrastructurii aeroportuare la AeroportulInternaţional Henri Coandă - Bucureşti pentru perioada 2007-2022Etapa I1 martie 2007-1 septembrie 2012Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007-31 decembrie 2020Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007-31 martie 2013Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 iulie 2009-2020Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;II.4. 1 iulie 2010-2020Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2014-2022Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;III.2. 1 ianuarie 2014-2022Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2017-2022Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.-------