HOTĂRÂRE nr. 94 din 2 februarie 2011privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificarea ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 94.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorpentru care se actualizează valorile de inventar, caurmare a reevaluării, precum şi datele de identificare
  Nr. MFP Denu- mirea imobi lului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea contabilă actualizată
  152.264 68-01 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală anticorupţie Cod de clasificare 8.29.09 Şos. Olteniţei nr. 390A, sectorul 4, municipiul Bucureşti 10.555.274,54 lei
  153.864 68-02 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală anticorupţie Cod de clasificare 8.29.10 Bd. N. Grigo- rescu nr. 12A, sectorul 3, municipiul Bucureşti 647.647,05 lei
  -------