ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2011    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea legislaţiei în domeniul autorizării artificierilor şi pirotehnicienilor şi prestarea liberă a acestor servicii specifice cu explozivi de uz civil şi articole pirotehnice în cadrul pieţei interne,ţinând cont de obligaţiile asumate de România la momentul aderării la Uniunea Europeană şi având în vedere prevederile tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum şi prevederile de instituire a Comunităţilor Europene referitoare la actele adoptate de Comisie şi de Consiliu şi la modalităţile de aplicare a acestora în sistemul de drept naţional,întrucât prezentul proiect face parte dintr-un demers complex de asigurare a compatibilităţii legislaţiei naţionale sectoriale cu cerinţele Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, al cărei termen de transpunere a expirat încă din data de 28 decembrie 2009, iar aceasta se consideră transpusă total doar după modificarea actelor normative sectoriale în acord cu dispoziţiile sale,văzând importanţa strategică şi impactul economic şi social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,în scopul reglementării acelor situaţii care ar împiedica buna implementare a cadrului normativ european în ceea ce priveşte libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri şi pirotehnicieni, ceea ce ar crea, în cazul României, probleme în asigurarea unui mediu concurenţial - în care se aplică aceleaşi reguli atât la nivel european, cât şi la nivelul fiecărui stat membru în parte -, probleme care sunt de natură a afecta atât prestatorii de servicii în domeniu, cât şi pe clienţii acestora,este absolut necesară modificarea şi promovarea actualului cadru legislativ naţional reglementat de Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive, republicată, cu maximă urgenţă, sub aspectul libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii şi al libertăţii de a furniza servicii în România.Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri conduce la prejudicii importante pentru România prin declanşarea procedurii de infringement şi aplicarea de sancţiuni pecuniare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,luând în considerare faptul că aspectele menţionate mai sus, referitoare la asigurarea mediului concurenţial şi la libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri şi pirotehnicieni, vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisă numai în condiţiile în care acestea respectă cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmăreşte să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului. (2) La introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale. (2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), articolele pirotehnice din categoriile 1 şi P1 pot fi deţinute şi utilizate de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, iar articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziţia persoanelor care au vârsta peste 15 ani şi care urmează un curs de formare în învăţământul de specialitate."3. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Condiţiile şi cerinţele pentru autorizarea calităţii de artificier şi de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului."4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice şi instrucţiunile producătorului."5. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. (2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca, la solicitarea justificată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate."6. Articolul 32 se abrogă.7. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28."8. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.9. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate."10. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. (2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii: a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale; b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri; c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane; g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri. (3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective."11. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Comercializarea materiilor explozive se face numai după înscrierea acestora în registrul prevăzut la art. 25 alin. (2) de către operatorii economici autorizaţi implicaţi."12. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - Condiţiile în care persoanele fizice şi juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori care sunt stabilite într-unul sau mai multe dintre aceste state, în înţelesul Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, pot să presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 28."13. La articolul 38 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26, 28 şi art. 29 alin. (2) şi (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;................................................................................... c) nerespectarea prevederilor art. 35, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;".14. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%."15. Articolul 43 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanţă a fost adoptată cu respectarea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 217 din 5 august 1998.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Karoly Borbely,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 9.--------