HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 ianuarie 2011privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia M.F.P. 35259 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.026/1996 privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 28 octombrie 1996, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 67.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului situat în municipiul Bucureşti,str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1, pentrucare se modifică caracteristicile tehnice caurmare a executării lucrărilor de cadastru, conform legii
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Baza legală Caracteristicile tehnice
    Municipiul Bucureşti Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sectorul 1 Curtea de Conturi a României Hotărârea Guvernului nr. 1.026/1996 privind transmiterea unui imobil din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curţii de Conturi Memoriul tehnic cadastral nr. 29/3.09.2010 - suprafaţa construită la sol C1 (Corp A + Corp B + Corp legătură) = 1.814,0 mý - suprafaţa construită la sol C2 (Corp C) = 404,0 mý - suprafaţă construită la sol C3 (Cabină poartă) = 37,0 mý - suprafaţă construită la sol C4 (Anexe + Garaj) = 137,0 mý - suprafaţă construită la sol C5 (Cabină poartă) = 6,0 mý - suprafaţă construită la sol C6 (Anexe) = 16,0 mý - suprafaţă curte = 3.203,0 mý - suprafaţă totală incintă = 5.617,0 mý Nr. M.F.P. - 35259
    NOTĂ:Caracteristicile tehnice ale imobilului sunt conforme cu documentaţia topografică privind întocmirea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în vederea obţinerii numărului cadastral şi intabulării în Cartea funciară.-----