DECRET nr. 19 din 23 ianuarie 1959privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor artistice de spectacole
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 23 ianuarie 1959



     +  Articolul 1Instituţiile artistice de spectacole se organizează şi funcţionează în scopul educării şi culturalizarii maselor.  +  Articolul 2Instituţiile artistice de spectacole pot fi instituţii de stat sau ale organizaţiilor obşteşti.Instituţiile artistice de spectacole se înfiinţează: a) prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri la propunerea Ministerului Învăţămîntului şi Culturii, dacă sînt instituţii de stat; b) prin actul organelor centrale ale organizaţiilor obşteşti, cu prealabilă autorizare a Ministerului Învăţămîntului şi Culturii, dacă aparţin organizaţiilor obşteşti.  +  Articolul 3Instituţiile artistice de spectacole sînt persoane juridice în condiţiile legii. Ele se înregistrează la Ministerul Învăţămîntului şi Culturii.  +  Articolul 4Orientarea generală cu caracter ideologic-artistic a instituţiilor artistice de spectacole se realizează de către Ministerul Învăţămîntului şi Culturii.În problemele de specialitate sau de ordin tehnic, Ministerul Învăţămîntului şi Culturii da instrucţiuni şi dispoziţii normative obligatorii pentru toate instituţiile artistice de spectacole, indiferent de subordonarea acestora şi controlează aplicarea lor.  +  Articolul 5Instituţiile artistice de spectacole sînt indrumate şi controlate, în funcţie de subordonarea lor: a) de către Ministerul Învăţămîntului şi Culturii ori de către alte organe centrale ale administraţiei de stat sau de către organizaţii obşteşti centrale; b) de către sfaturile populare.Subordonarea se stabileşte prin hotărîrea sau actul organelor prevăzute la art. 2 alin. 2. Ea se poate modifica prin dispoziţia organului în subordonarea căruia se afla instituţia artistică de spectacole, data cu acordul Ministrului Învăţămîntului şi Culturii.  +  Articolul 6Contractele de muncă privind angajaţii din instituţiile artistice de spectacole se pot încheia: a) pe durata determinata pînă la doi ani sau pentru o stagiune, iar pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt artistic repartizaţi, pe durata de trei ani; b) pe durata nedeterminată; c) pentru realizarea unui anumit spectacol sau turneu.Angajaţii din instituţiile artistice de spectacole ale căror contracte sînt încheiate conform prevederilor literelor a şi c de mai sus se bucura de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii ca şi angajaţii pe durata nedeterminată.Vechimea în munca a angajaţilor din instituţiile artistice de spectacole se considera neîntreruptă şi în cazul în care şi-au întrerupt munca din cauza expirării contractului dacă în termen de 90 de zile se încadrează într-o alta munca.  +  Articolul 7Transferarea la cererea angajatului sau desfacerea contractului de muncă de către acesta se poate face pentru personalul artistic, numai în intervalul dintre stagiuni, în afară de cazul în care exista acordul instituţiilor artistice de spectacole.În cazul desfacerii contractului de muncă de către angajat cu încălcarea prevederilor alineatului precedent, acesta va fi obligat sa despăgubească instituţia artistică de spectacole de daunele suferite prin aceasta, în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.  +  Articolul 8Contractele de muncă ale angajaţilor care fac parte din personalul artistic încetează prin pensionare.Personalul artistic pensionat poate fi angajat în condiţiile art. 6 lit. a sau c.  +  Articolul 9Normele privitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor artistice de spectacole şi la condiţiile de angajare a personalului din aceste instituţii se vor stabili prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 10Legea nr. 265 din 18 iulie 1947 pentru organizarea teatrelor, operelor şi filarmonicilor de stat, precum şi pentru regimul spectacolelor publice, ca şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret se abroga.Prin derogare de la dispoziţiile alineatului precedent, prevederile art. 252 din legea sus menţionată se menţin în vigoare.-------------