HOTĂRÂRE nr. 72 din 26 ianuarie 2011privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 72.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiSuceava, care se transmit din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de înregis- trare atribu- it de M.F.P.
  Municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 9, judeţul Suceava Carte funciară nr. 22.941 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava Pavilion 33-01-13 "fânar" Suprafaţa construită = 56,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 56,00 mý Valoarea contabilă = 1.960,00 lei 34.827 (parţial
  Comuna Ulma, judeţul Suceava Carte funciară nr. 631 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava Pavilion 33-100-01 "post poliţie cu locuinţă de intervenţie" Suprafaţa construită = 125,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 125,00 mý Valoarea contabilă = 71.865,62 lei 111.351 (parţial
  Împrejmuire din lemn Lungimea = 75,00 ml Valoarea contabilă = 750 lei
  Pavilion 33-100-02 "magazie combustibil" Suprafaţa construită = 49,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 49,00 mý Valoarea contabilă = 1.960,00 lei
  -----------