HOTĂRÂRE nr. 63 din 26 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării mijlocului fix prevăzut la art. 1, după caz, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 63.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijlocului fix aflat în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructuriişi în concesiunea Companiei Naţionale deCăi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionalade Căi Ferate Bucureşti, care trece din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune, casării şivalorificării, după cazInfrastructura feroviară publică neinteroperabilă                                                                                                                            -lei-
    GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea mijlocului fixDatele de identificareAnul dobân- dirii/ Anul PIFValoarea de inventarSituaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneconcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    123456789101112
    147773 (parţial)8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare, neinteroperabileInstalaţie SCB staţia Ţepeş VodăRegionalele Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaSecţia CT 2 Bucureşti - staţia Ţepeş Vodă linia Titu-Pietroşiţa, între staţiile Fieni şi Pietroşiţa197052.222,92Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernuluinr. 581/1998concesionareconcesionareimobil
  ---------