HOTĂRÂRE nr. 58 din 26 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijlocului fix prevăzut la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 58.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijlocului fix aflat în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., caretrece din domeniul public al statului în domeniul privatal acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de CăiFerate "CFR" - S.A., de pe raza de activitate a SucursaleiRegionale de Căi Ferate Bucureşti, aferent lucrărilorde reabilitare, modernizare, sistematizare sau desfiinţare*Font 7* ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │ │Nr. ├───────┬──────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬─────────────────┬───────┬──────┤ │crt.│Nr.M.F.│Codul │Denumirea│ Date de identificare │ Anul │ Valoarea │ │Situa- │Tipul │ │ │ │de │mijlocu- ├─────────────────────┬─────────┬─────────┤dobân-│ de │ │ţia │bunu- │ │ │ │clasi-│lui fix │ Descrierea tehnică │ Vecină- │ Adresa │dirii/│ inventar │Situaţia juridică│juri- │lui │ │ │ │ficare│ │ │ tăţi │ │An PIF│ (lei) │ │dică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │actu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬──────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Baza │În ad-│Conce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ legală │minis-│sionat/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/│Închi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conce-│riat/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune │Titlu │ │ ├────┼───────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────┼───────┼──────┼─────────┼─────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1 │147768 │8.10_ │Poduri, │Pod metalic linia 800│Reg. cf. │Secţia L3│ 1971 │287.622,41│ Legea │conce-│conce- │imobil│ │ │parţial│ │tuneluri,│Bucureşti-Constanţa │Bucureşti│Bucureşti│ │ │nr. 219/ │sionat│sionat │ │ │ │ │ │viaducte │km 19+330 - fir I │ │ Obor │ │ │1998, │ │ │ │ │ │ │ │şi alte │nr. inv. 2138 │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │lucrări │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │de artă │ │ │ │ │ │nr. 581/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1998 │ │ │ │ └────┴───────┴──────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┘----