HOTĂRÂRE nr. 51 din 19 ianuarie 2011privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru funcţionarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel Opreap. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 51.  +  Anexa -----DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul publical statului, care se transmite din administrareaMinisterului Apărării Naţionale în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, pentruInspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se trans- mite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasi- ficare din în- ventarul bunu- rilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2 Statul român, din admini- strarea Ministeru- lui Apărării Naţionale Statul român, în administra- rea Ministeru- lui Administra- ţiei şi Internelor - Inspectora- tul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani - imobil 378 (parţial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.879 - valoarea de inventar: 14.923 lei - Suprafaţa construită = = 4.012,19 mý - Suprafaţa desfăşurată = 4.941,07 mý - Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = = 16.768,00 mý
    ----------