HOTĂRÂRE nr. 1.366 din 23 decembrie 2010pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului şi a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului înscris în domeniul public al statului înregistrat la poziţia MF nr. 27.060 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşani în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Garda Financiară a unor imobile situate în municipiul Botoşani, str. Cuza Vodă nr. 2, judeţul Botoşani, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.366.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului înscris în domeniul public al statului la nr. M.F. 27.060
  Adresa imobilului Denumirea şi suprafaţa Caracteristicile tehnice Valoarea de inventar (lei)
  Str. Cuza Vodă nr. 2, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani Clădire cu suprafaţa construită desfăşurată de 589,57 mp Fundaţie beton, zidărie, cărămidă 855.512,30
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unor imobile, proprietate publică a statului, carese transmit din administrareaMinisterului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de AdministrareFiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Botoşaniîn administrarea Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Garda Financiară
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului Persoana juri- dică de la care se transmite imobilul Persoana juri- dică la care se transmite imobilul Denumirea şi suprafaţa Caracte- risticile tehnice Numărul de identifi- care M.F. Valoarea de inventar (lei)
  Str. Cuza Vodă nr. 2, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani Ministerul Finanţelor Pu- blice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Gene- rală a Finanţe- lor Publice a Judeţului Botoşani Ministerul Finanţelor Pu- blice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Garda Financiară Clădire cu suprafaţa construită desfăşurată de 589,57mp Fundaţie beton, zidărie, cărămidă MF 27.060 855.512,30
  Str. Cuza Vodă nr. 2, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani Ministerul Finanţelor Pu- blice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Gene- rală a Finanţe- lor Publice a Judeţului Botoşani Ministerul Finanţelor Pu- blice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Garda Financiară Teren (aferent clădirii) de 71 mp Teren curţi- construc- ţii în cotă indiviză cu loca- tarii din blocul de locuinţe MF 145.144 3.922,08
  ----