ORDIN nr. 61 din 18 ianuarie 2011pentru modificarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (2) şi (4), coroborate cu prevederile lit. A.i) din anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 691/1.459/288/2007,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul IReglementarea tehnică "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Comisiile de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumite în continuare comisii de examinare, se constituie fiecare din 5 membri, astfel: a) un membru, specialist selectat din cadrul autorităţii competente; b) 4 membri, specialişti selectaţi dintre propunerile formulate de către instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi de către asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri. (2) Membrii fiecărei comisii de examinare, cu excepţia reprezentanţilor autorităţii competente, sunt cadre didactice universitare - profesori/conferenţiari -, atestaţi auditori energetici pentru clădiri grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii, cu activitate recunoscută în elaborarea reglementărilor tehnice şi diseminarea informaţiilor tehnice din domeniul performanţei energetice a clădirilor."2. La articolul 27, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minimum 3 membri, cu participarea obligatorie a preşedintelui/vicepreşedintelui şi a reprezentantului desemnat al autorităţii competente."3. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar de statBucureşti, 18 ianuarie 2011.Nr. 61.----