HOTĂRÂRE nr. 20 din 5 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 150.089 (parţial), reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Târgovişte, bd. Carol I nr. 49, judeţul Dâmboviţa, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 ianuarie 2011.Nr. 20.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului a cărui valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  Nr. MFP Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea de inventar actualizată
  150.089 45-340 Ministerul Admi- nistraţiei şi Internelor - Uni- tatea Militară 0705 Târgovişte Municipiul Târgo- vişte, bd. Carol I nr.49, judeţul Dâmboviţa 5.755.858,01 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice Numărul de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
  Municipiul Târgo- vişte, bd. Carol I nr. 49, judeţul Dâmboviţa Ministerul Admi- nistraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0705 Târgovişte Solar 45-340-08 Suprafaţa construită = = 63,00 mý Suprafaţa desfăşurată = = 63,00 mý Valoarea contabilă = = 0,1 lei 150.089 (parţial)
  Beci 1 45-340-10 Suprafaţa construită = = 170,00 mý Suprafaţa desfăşurată = = 170,00 mý Valoarea contabilă = = 41.309,84 lei
  Beci 2 45-340-11 Suprafaţa construită = = 170,00 mý Suprafaţa desfăşurată = = 170,00 mý Valoarea contabilă = = 42.207,88 lei
  Beci 3 45-340-12 Suprafaţa construită = = 173,00 mý Suprafaţa desfăşurată = = 173,00 mý Valoarea contabilă = = 21.552,96 lei
  --------