HOTĂRÂRE nr. 18 din 5 ianuarie 2011privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a unui imobil situat în oraşul Sântana, judeţul Arad, trecut în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a unui imobil situat în oraşul Sântana, str. Mihai Eminescu nr. 24/A, judeţul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Sântana nr. 140 din 20 octombrie 2009, cu destinaţia sediu al Poliţiei Oraşului Sântana.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 ianuarie 2011.Nr. 18.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unităţii adminis- trativ-teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite în administrare imobilul Caracteristicile teh- nice ale imobilului Nr. MFP
  Oraşul Sântana, str. Mihai Eminescu nr. 24/A, judeţul Arad Hotărârea Consiliu- lui Local al Oraşului Sântana nr. 140 din 20 octombrie 2009 Ministerul Adminis- traţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad Teren: 936,0 mý Suprafaţa construită: 271,0 mý Nr. cadastral (top):408-410/1 Se va atribui
  --------