HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 28 decembrie 2010privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focşani, judeţul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 14 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vrancea a unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, identificat potrivit poziţiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 75/2010.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, identificat potrivit poziţiei nr. 2 din anexă, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Justiţiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Consiliul Judeţean Vrancea va opera modificările corespunzătoare ale Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.386.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care fac obiectul schimbăriititularilor dreptului de proprietate şi de administrare
  *Font 9*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  0 1 2 3 4
  1. Str. Lupeni nr. 7, municipiul Focşani, judeţul Vrancea Consiliul Judeţean Vrancea Ministerul Justiţiei - Tribunalul Vrancea Teren pentru construirea Palatului de Justiţie Vrancea S = 11.338 mý CF/2010 53279
  2. Str. Cuza Vodă nr. 8 municipiul Focşani, judeţul Vrancea Ministerul Justiţiei Consiliul Judeţean Vrancea Regim de înălţime: S+P+E Suprafaţă construită = 1.734,3 mý Suprafaţă desfăşurată = 4.968 mý Suprafaţă teren = 2.134 mý M.F. 36278
  ----------