ORDIN nr. 1.007 din 13 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011  În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţii de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţie rutieră;- răspundere profesională;- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri."2. La articolul 6, alineatul (6^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6^1) Încălcările grave ale legislaţiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) (i) depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de două săptămâni;(îi) depăşirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50% sau mai mult, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore; b) lipsa tahografului şi/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto; c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice fără certificat valabil de inspecţie tehnică periodică (cu excepţia cazului în care vechimea vehiculului este mai mică decât termenul obligatoriu pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice) şi/sau cu o defecţiune tehnică periculoasă, la nivelul sistemului de frânare, al sistemului de direcţie, al jantelor/anvelopelor, al mecanismului de suspensie sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi care determină decizia de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului. d) transportul de mărfuri periculoase în situaţia în care transportul acestora este interzis sau transportul de mărfuri periculoase în ambalaje interzise sau neautorizate ori fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, punând astfel în pericol vieţile sau mediul într-o asemenea măsură încât aceasta determină o decizie de imobilizare a vehiculului; e) transportul de persoane sau de marfă fără a deţine un permis de conducere valabil sau de către o întreprindere care nu este deţinătoarea unei licenţe comunitare valabile; f) conducerea de către un conducător auto care foloseşte o cartelă de conducător auto falsificată, al cărei titular nu este sau care a fost obţinută pe baza unor declaraţii false şi/sau documente falsificate; g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone."3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Operatorul de transport rutier are obligaţia de a anunţa agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare apărută faţă de documentele care au stat la baza eliberării licenţei de transport, în termen de maximum 15 zile de la data apariţiei modificării."4. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Copia conformă a licenţei de transport se eliberează pentru perioade de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport. În cazurile în care valabilitatea licenţei de transport rămase este mai mică de un an, copia conformă se va elibera astfel încât aceasta să nu fie depăşită."5. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane, cu excepţia autobuzelor urbane utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi."6. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care operatorul de transport nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a licenţei de transport, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă."7. La articolul 11 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) efectuarea transportului rutier public fără a se face dovada că deţine licenţă de traseu, autorizaţie specială de transport, autorizaţie de transport internaţional, document de transport de persoane prin servicii ocazionale, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;".8. La articolul 11 alineatul (2), literele h) şi i) se abrogă.9. La articolul 12, alineatele (1), (1^1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. b)-g), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pe o perioadă de 30 de zile.(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere, în cazul achitării contravalorii amenzii. În situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzător şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport. (2) Copia conformă a licenţei de transport suspendate se va depune de către operatorul de transport rutier la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a licenţei de transport suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."10. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv;".11. La articolul 24, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru perioade de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu. În cazurile în care valabilitatea certificatului de transport în cont propriu rămasă este mai mică de un an, copia conformă se va elibera astfel încât aceasta să nu fie depăşită."12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se abrogă.13. La articolul 25, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care întreprinderea nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă."14. La articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a se face dovada că deţine autorizaţie specială de transport, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;".15. La articolul 27 alineatul (2), literele g) şi h) se abrogă.16. La articolul 28, alineatele (1), (1^1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. b)-f), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se va face pe o perioadă de 30 de zile.(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesuluiverbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere în cazul achitării contravalorii amenzii. În situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzător şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport. (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se va depune de către întreprindere la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare cu 60 de zile."17. La articolul 38, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) în cazul operatorilor de transport, să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi în situaţia cărora trebuie ca numărul persoanelor transportate să fie în limita numărului de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare al acestora, respectiv în cazul întreprinderilor, să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;".18. La articolul 38, după litera u) se introduc 10 noi litere, literele v)-ag), cu următorul cuprins:"v) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale; x) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării; cu precizarea că fişele profesionale pot să nu conţină informaţii din interiorul acestui termen; y) să deţină la sediul social tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent; z) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;(îi) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (îi) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit; aa) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat în prealabil că vehiculul cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(îi) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului; ab) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă; ac) să solicite în scris, în prealabil, expeditorului informaţiile necesare pentru fixarea mărfurilor care urmează a fi transportate; ad) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;(îi) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu; ae) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii; af) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;(îi) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu; ag) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005, şi respectă prevederile lit. z)."19. După articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înregistrează în registrul electronic al conducătorilor auto, pentru toţi conducătorii auto care efectuează operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:- datele de identificare ale conducătorului auto (numele şi prenumele, CNP, domiciliu);- centrul de pregătire şi perfecţionare profesională la care a urmat cursul;- tipul/tipurile de certificat/certificate de competenţă profesională deţinute;- întreprinderile la care a fost angajat cu contract de muncă în funcţia de conducător auto;- sancţiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor rutiere. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie protocoale cu alte instituţii privind furnizarea de informaţii referitoare la sancţiunile aplicate conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere.Art. 39^2. - (1) Pe baza datelor din registrul electronic al conducătorilor auto, agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează, la cererea conducătorului auto, fişa profesională a acestuia. (2) Cererea de eliberare a fişei profesionale a conducătorilor auto se depune la oricare agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.:(i) în format electronic pe adresa de e-mail a agenţiei teritoriale;(îi) în scris la sediul agenţiei teritoriale. (3) Eliberarea fişei profesionale a conducătorilor auto se face de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. unde conducătorul auto a depus cererea, în termen de 24 de ore. (4) Fişa profesională a conducătorilor auto este prevăzută în anexa nr. 34."20. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte şi se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R., cu consultarea prealabilă a organizaţiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale, avizează programele judeţene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, după armonizarea acestora cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean. (3) Modificarea programului de transport interjudeţean se poate face cel mult o dată pe an de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., astfel: a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În cazul în care cea mai lungă porţiune comună cu un traseu existent în programul de transport interjudeţean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport; b) prin suplimentarea curselor pe un traseu existent în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinător de licenţa de traseu pe traseul respectiv, cu respectarea unui decalaj de minimum 30 de minute între plecările din staţiile/autogările comune aferente traseelor interjudeţene cu segmente comune; c) prin reducerea curselor existente în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv, fără a depăşi 50% din numărul total de curse de pe acel traseu; d) prin modificarea graficelor de circulaţie, astfel:(i) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări. Dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările comune;(îi) modificarea orelor, în situaţia în care după monitorizarea cursei de către personalul desemnat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători sau îmbunătăţirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. În situaţia în care modificarea orei presupune micşorarea intervalului dintre plecările din staţiile/autogările comune care se regăsesc pe acelaşi segment de traseu aferent altor curse interjudeţene, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plecări. (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursă şi traseu câştigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire şi declarate câştigătoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obţinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevăzute la alin. (5). (5) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisă numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit şi are cel puţin aceeaşi capacitate după notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu. (6) În perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenţa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioară. (7) La solicitarea operatorilor de transport, înlocuirea autogării, a capacităţii de transport, precum şi suplimentarea/reducerea numărului de zile în care se efectuează cursele de pe un traseu se pot efectua numai cu aprobarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (8) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu."21. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu/o cursă nu se prezintă la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, traseul/cursa va fi disponibil/disponibilă la următoarea şedinţă de atribuire."22. La articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) să comunice la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitentă a licenţei de traseu în fiecare zi de vineri situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta; j) să transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii."23. La articolul 59 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi, în cazul cărora trebuie ca numărul persoanelor transportate să fie în limita numărului de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare al acestora."24. La articolul 61 alineatul (1) litera c), punctul (îi) se abrogă.25. La articolul 61 alineatul (1) litera b), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:"(iv) când situaţiile referitoare la transportul persoanelor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier public potrivit legii nu sunt transmise în termenul prevăzut de prezentele norme sau când respectivele situaţii sunt eronate."26. La articolul 61 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului."27. La articolul 73, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) efectuarea de transport rutier public de persoane în trafic naţional pe baza autorizaţiei de transport internaţional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între două puncte de pe teritoriul României; d) la a treia sancţiune aplicată pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de transport internaţional. Operatorul de transport va fi notificat după aplicarea celei de-a doua sancţiuni."28. La articolul 75 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv."29. La articolul 86, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului."30. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări se eliberează întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională şi onorabilitate. (2) Condiţia de bază materială este îndeplinită dacă întreprinderea dispune de:- casa de bilete şi abonamente;- birou de mişcare şi informaţii;- minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursă;- grup sanitar propriu cu minimum două cabine;- sală de aşteptare pentru publicul călător, cu cel puţin 20 de locuri pe scaune şi o suprafaţă echivalentă de minimum 1 mý pentru fiecare loc pe scaun;- spaţiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător şi suficient a bagajelor;- afişaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron;- calculator şi conexiune la internet. (3) Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activităţi desfăşurate de autogară deţine certificat de competenţă profesională pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), valabil, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activităţi desfăşurate de autogară nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: a) a fost condamnată pentru infracţiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţii de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţie rutieră;- răspundere profesională;- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri; b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcţie la o întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara căreia i-a fost retrasă licenţa de activităţi conexe transportului rutier, din vina dovedită a acesteia."31. După articolul 123 se introduce un nou articol, articolul 123^1, cu următorul cuprins:"Art. 123^1. - În situaţia în care persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte această funcţie, întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară - are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate se consideră îndeplinite."32. Articolul 124 se abrogă.33. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 125. - Deţinătorii de licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - au următoarele obligaţii: a) să afişeze la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare; b) să monteze afişaje la peroanele de plecare/sosire a curselor; c) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron; d) să întocmească programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse; e) să asigure evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:(i) ora de plecare/sosire;(îi) numărul de circulaţie;(iii) traseul;(iv) operatorul de transport rutier;(v) observaţii; f) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită; g) să primească şi să înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii; h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport; i) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii; j) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăşi capacitatea autogării; k) să transmită on-line agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în formatul solicitat de aceasta, efectuarea curselor şi traseelor pe fiecare operator de transport deţinător de licenţă de traseu cu care aceasta a încheiat contract; l) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport; m) să remedieze deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R., în termenul stabilit de aceasta."34. La articolul 126, alineatul (1) literele b), d)-f) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului pe o perioadă de minim un an de la data solicitării;............................................................................................... d) aprobarea autorităţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea autogării; e) decizia de numire a persoanei desemnate posesoare a unui certificat de pregătire profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. valabil pentru transportul de persoane; f) cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane din care să reiasă că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 123 alin. (4) lit. a);.................................................................................................. (2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are sediul social, punctul de lucru sau sucursala, după caz, va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 123 alin. (2) şi va întocmi o notă de constatare."35. La articolul 126 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) actele persoanei desemnate să conducă activităţi desfăşurate de autogară, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(îi) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiunile prevăzute la art. 123 alin. (4) lit. a);(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(v) documentele prevăzute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii."36. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 129. - În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de autogară sau desfăşoară activităţi de autogară numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară pentru acestea, întreprinderea va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 123 şi va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursală un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursală, care va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme."37. Articolele 130-132 se abrogă.38. La articolul 133, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, după cum urmează:(i) abaterile pentru care la a doua repetare în decurs de 12 luni, cu notificare prealabilă, se aplică măsura retragerii licenţei sunt:1. nerespectarea programului autogării, potrivit căruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;2. refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;3. refuzul primirii şi/sau înregistrării tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară;4. refuzul încheierii contractelor de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în condiţiile respectării pct. 7;5. încheierea contractelor de acces în autogară cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decât perioada de valabilitate a programului de transport;6. aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;7. încheierea de contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogării;(îi) abaterile pentru care la a treia repetare, cu notificare prealabilă, se aplică măsura retragerii licenţei sunt următoarele:1. lipsa orarului de funcţionare la fiecare casă de bilete şi abonamente;2. lipsa afişajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor;3. repartizarea curselor pe peroane astfel încât nu sunt asigurate cel puţin 15 minute interval între două plecări/sosiri consecutive de la acelaşi peron;4. lipsa evidenţei curselor plecate şi sosite şi a ordinii cronologice de execuţie;5. necomunicarea on-line, în formatul solicitat, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a curselor efectuate pe fiecare operator de transport rutier sau comunicarea de date eronate;6. reclamaţii din partea publicului călător privind nerespectarea serviciilor desfăşurate de autogară, verificate şi confirmate, şi neremedierea de către întreprindere, în termenul stabilit de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R., a aspectelor semnalate în reclamaţii."39. La articolul 133 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) După retragerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară, agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea poziţiei respective din Registrul întreprinderilor."40. După articolul 135 se introduc două noi articole, articolele 135^1 şi 135^2, cu următorul cuprins:"Art. 135^1. - (1) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se eliberează întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională, onorabilitate şi capacitate financiară. (2) Condiţia de bază materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada deţinerii cu orice titlu a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii. (3) Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajată a întreprinderii, deţine certificat de competenţă profesională prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., valabil pentru transportul de mărfuri şi/sau persoane, după caz, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată. (4) Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajată a întreprinderii, nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: a) a fost condamnată pentru infracţiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţiile de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţia rutieră;- răspunderea profesională;- traficul cu fiinţe umane sau traficul de droguri; b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcţie la o întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public căreia i-a fost retrasă licenţa de activităţi conexe transportului rutier, din vina dovedită a acesteia. (5) Condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă întreprinderea prezintă documentele prevăzute la art. 136 lit. e).Art. 135^2. - În situaţia în care persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public nu mai îndeplineşte această funcţie, întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate se consideră îndeplinite."41. La articolul 136, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) actele persoanei desemnate să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, respectiv:(i) decizia de numire;(îi) certificatul de pregătire profesională prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., valabil pentru transportul de mărfuri şi/sau persoane, după caz;(iii) cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public din care să reiasă că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 135^1 alin. (4) lit. a);".42. La articolul 136, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) actele persoanei desemnate să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(îi) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată sau sancţionată pentru încălcări grave prevăzute la art. 123 alin. (4) lit. a);(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(v) documentele prevăzute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii."43. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 139. - În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public sau desfăşoară activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursală un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursală va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme."44. După articolul 139 se introduce un nou articol, articolul 139^1, cu următorul cuprins:"Art. 139^1. - Întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are următoarele obligaţii: a) să deţină la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursală un registru de evidenţă a activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfăşurate; b) să păstreze la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursală, pentru anul în curs şi anul precedent, documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfăşurate; c) să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai cu operatori de transport/transportatori autorizaţi; d) să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public de mărfuri periculoase numai dacă:(i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;(îi) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare; e) să respecte clauzele contractuale stabilite prin contractul comercial încheiat de aceasta cu operatori de transport/ transportatori autorizaţi şi/sau cu beneficiarul transportului."45. Articolele 140-142 se abrogă.46. La articolul 143, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, după cum urmează:(i) la a doua abatere în decurs de 12 luni, cu notificare prealabilă, privind nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de către deţinătorul licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilită de instanţa de judecată printr-o hotărâre judecătorească definitivă;(îi) la a treia abatere, cu notificare prealabilă, ce confirmă reclamaţiile beneficiarilor referitoare la serviciile oferite de deţinătorul licenţei de execuţie pentru activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, confirmate şi constatate prin nota de control;(iii) la a treia abatere, cu notificare prealabilă, privind deţinerea la sediul social sau la punctul de lucru ori la sucursală a documentelor prevăzute la art. 139^1 lit. a) sau b)."47. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 148. - Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 57^2 şi 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare."48. După articolul 170 se introduc două noi secţiuni, secţiunea V.3^1 "Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere" şi secţiunea V.3^2 "Verificarea respectării limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier", cu următorul cuprins:"V.3^1. Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiereArt. 170^1. - (1) Controlul tehnic în trafic se efectuează pentru toate vehiculele comerciale aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe naţionalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici. (2) Controlul tehnic în trafic cuprinde următoarele verificări: a) o verificare a raportului de control tehnic în trafic întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea inspecţiei tehnice periodice, denumită în continuare ITP, ori a inspecţiei tehnice periodice internaţionale, denumită în continuare ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora; b) o inspecţie vizuală a stării tehnice a vehiculului în staţionare; şi/sau c) o inspecţie ce vizează detectarea defecţiunilor privind starea tehnică a vehiculului. Această inspecţie se efectuează asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic. (3) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte că un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; este recunoscută ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberată în România. (4) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI. (5) Inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R care efectuează controale tehnice în trafic trebuie să fie atestaţi cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor aplicabile ale Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare.Art. 170^2. - (1) Înainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control prevăzute în raportul de control tehnic în trafic, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP ori ITPI şi/sau un raport de control tehnic în trafic prezentat de conducătorul auto şi care a fost întocmit recent fie de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau Regia Autonomă «Registrul Auto Român», fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractantă la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999. (2) Inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. poate, de asemenea, să ia în considerare un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" conform legislaţiei în vigoare, care atestă efectuarea unor reparaţii la vehiculul respectiv, prezentat, dacă este cazul, de conducătorul auto. (3) Atunci când aceste documente şi/sau raportul precizat mai sus furnizează proba că o inspecţie a fost deja efectuată în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenţa unei defecţiuni sau a unei neconformităţi evidente.Art. 170^3. - (1) Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectuează controlul tehnic în trafic, precum şi sancţiunile aplicate sunt prevăzute în anexa nr. 35. (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase valabil, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda şi la efectuarea operaţiunilor de verificări suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 la Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007. (3) Inspectorii de trafic verifică îndeplinirea cerinţelor privind încercările şi/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele şi limitatoarele de viteză prevăzute în anexa nr. 3 la Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007. (4) Aparatura utilizată la controlul tehnic în trafic trebuie să îndeplinească condiţiile precizate prin Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare. (5) Dacă inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. estimează că importanţa defecţiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranţa rutieră, de natură să justifice o inspecţie mai aprofundată, în special în ceea ce priveşte frânarea, echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la o staţie ITP autorizată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», situată în apropiere, pentru efectuarea unei inspecţii complexe. (6) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la staţia ITP autorizată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». (7) Echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. va solicita staţiei ITP autorizate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» efectuarea inspecţiei complexe prevăzute la alin. (5).Art. 170^4. - (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 36. (2) Inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marchează punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operaţiuni. (3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar celălalt pentru conducătorul auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului. (4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei şi dispune măsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, întocmind în acest sens un proces-verbal de reţinere a acestora. (5) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se consideră îndeplinită şi în situaţia în care s-au reţinut doar plăcuţele cu numărul de înmatriculare. (6) Modelul procesului-verbal de reţinere este prevăzut în anexa nr. 37. (7) Procesul-verbal de reţinere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se înmânează conducătorului autovehiculului sau, în cazul în care acesta refuză primirea, acesta se comunică contravenientului. (8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. notifică contravenientului măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. (9) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului/remedierea deficienţelor constatate inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe raza căruia/căreia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data procesului-verbal de reţinere.Art. 170^5. - Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.Art. 170^6. - (1) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate, eliberată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» conform Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare. (2) Restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi/sau a certificatului de înmatriculare se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi reprezentantul contravenientului. (3) În scopul redobândirii certificatului de înmatriculare ca urmare a efectuării controlului tehnic în trafic la un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie în alt stat, trebuie prezentat un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" conform legislaţiei în vigoare şi care atestă efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.Art. 170^7. - (1) În cazul vehiculelor comerciale ce aparţin unor nonrezidenţi şi la care în urma controlului tehnic în trafic au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizării vehiculelor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică Regiei Autonome «Registrul Auto Român» măsurile luate. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Regiei Autonome «Registrul Auto Român» datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi şi care se referă la numărul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzătoare din raportul de control tehnic în trafic şi pe ţări de înmatriculare, precum şi punctele controlate şi defecţiunile constatate şi marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de control tehnic în trafic, la fiecare 2 ani, înainte de date de 15 februarie, în formatul pus la dispoziţie de Regia Autonomă «Registrul Auto Român».V.3^2. Verificarea respectării limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutierArt. 170^8. - Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la operaţiunile de transport rutier se determină din documentele de transport sau prin însumarea cântăririlor tuturor axelor vehiculului rutier.Art. 170^9. - Conducătorii auto au obligaţia manevrării vehiculului rutier care face obiectul cântăririi întocmai cu indicaţiile transmise de către inspectorul de trafic.Art. 170^10. - Ca urmare a efectuării cântăririi se eliberează tichet de cântar.Art. 170^11. - În cazul în care în urma efectuării cântăririi nu se constată depăşirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, tichetul de cântar cu semnătura şi ştampila inspectorului de trafic se înmânează conducătorului auto al vehiculului cântărit.Art. 170^12. - În cazul constatării depăşirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul de trafic întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează tichetul de cântar cu semnătura şi ştampila sa."49. Articolul 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 181 - Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de către inspectorii de trafic în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă; b) încălcarea prevederilor legale în vigoare de către operatorul de transport străin, care atrage aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare şi achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta; c) efectuarea de transport rutier de mărfuri cu un vehicul rutier care depăşeşte masa totală maximă autorizată; d) efectuarea de transport rutier de persoane, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, cu mai multe persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului; e) efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare. (2) În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunţa imediat reprezentanţii poliţiei rutiere cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în traficul rutier."50. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 182. - În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârşite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia."51. Articolul 184 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 184. - Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către inspectorii de trafic, se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz: a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b) formularul de control în trafic; c) buletinul de control ADR; d) diagrama tahograf/imprimate din tahograful digital; e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state."52. Articolul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 185. - Locurile unde se controlează şi se imobilizează vehiculele pot fi private sau publice şi trebuie să asigure condiţii de siguranţă şi securitate."53. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 186. - Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii."54. Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 215. - Anexele nr. 1-37 fac parte integrantă din prezentele norme."55. Anexa nr. 9 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.56. După anexa nr. 33 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 34-37, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-5 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţia transport rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, întreprinderile/operatorii de transport au obligaţia să transmită on-line Autorităţii Rutiere Române A.R.R., în formatul solicitat, situaţia conducătorilor auto angajaţi cu contract de muncă.  +  Articolul VÎntreprinderile care la data intrării în vigoare a prezentului ordin deţin licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier vor îndeplini condiţiile prevăzute în acesta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare; în caz contrar, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier deţinută va fi retrasă.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 13 decembrie 2010.Nr. 1.007.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 9 la norme)
  *Font 8*
                                       (faţă)
      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
      Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Operator de transport rutier
      Agenţia A.R.R. ................... ............................
                    GRAFICUL DE CIRCULAŢIE AL LICENŢEI DE TRASEU
                           Seria ....... nr..........*1)
               Transport de persoane prin servicii*2) ...............
      A. Denumire traseu: ...........................................
      Cod traseu: ...................................................
  -------
      *1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.
      *2) Se înscrie "regulate" sau "regulate speciale", după caz.
   
  DUS Km Nr. staţie Denumirea staţiei ÎNTORS
  Ora de plecare C1 C2 C3 Cn Ora de plecare C1 C2 C3 Cn
                                                                                 Emitent,
  (verso)B. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:1. Zilele în care circulă:2. Numărul de autovehicule necesare:3. Amenajările şi dotările autovehiculului4. Numărul de şoferi necesarC. Contractele pentru utilizarea autogărilor/staţiilor:
  Nr. crt. Autogara (staţia) Nr./Data contractului Valabil până la ......
      Operator de transport rutier, Şeful agenţiei A.R.R. ..............,
    ............................... ...................................
        (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)
    Data emiterii ................
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 34 la norme)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Agenţia A.R.R. ...................FIŞA PROFESIONALĂNr. ..... din ...........Numele ........................Prenumele .....................CNP ........................... deţinător atestat/certificat de competenţă profesională din domeniul transportului rutier:*Font 9*           CPIa Marfa Nr. atestat Persoane Nr. atestat        ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │        └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘           CPI        ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │        └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘           CPC        ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │        └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ └──────────┘ └─────────────┘         Transport rutier cu vehicul având         mese şi/sau dimensiuni de gabarit Nr. atestat         depăşit ┌──────────┐ ┌─────────────┐                                                          │ │ │ │                                                          └──────────┘ └─────────────┘         ADR         Altele decât cisterne Cisterne Clasa 1 Clasa 7 Nr. atestat        ┌────────────────────┐ ┌────────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌─────────────┐        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │        └────────────────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └─────────────┘        Nu figurează cu menţiuni/        Figurează cu următoarele menţiuni:        Abaterea Data comiterii Observaţii        Eliberăm prezenta fişă profesională pentru a-i servi ...........................        Şef agenţie A.R.R.        -----------------        (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 3 (Anexa nr. 35 la norme)Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectueazăcontrolul tehnic în trafic, precum şi sancţiunile aplicate
                   
    PunctulMetodaPrincipale motive de respingereCategorie defecţiuniAmenda contravenţionalăSuspendare drept utilizare vehicul + amendă contravenţională
    DMiDMaDP
    12345678
    0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
    0.1. Placa (plăcile) cu numărul de înmatriculare (dacă este cerut de cerinţele specifice)Inspecţie vizualăa) Lipsa plăcii (plăcilor) cu numărul de înmatriculare sau placă (plăci) neconformă cu standardul   X   X  
    b) Placa (plăcile) cu numărul de înmatriculare fixată necorespunzător (încât este posibil să cadă pe carosabil)   X   X  
    c) Numărul de înmatriculare ilizibil total   X   X  
    d) Numărul de înmatriculare ilizibil parţialX     X  
    e) Neconcordanţă cu documentele vehiculului   X   X  
    0.2. Identificarea vehiculului/şasiu, caroserie/număr de identificareInspecţie vizualăa) Lipseşte sau este poansonat neconform   X   X  
    b) Incomplet, ilizibil   X   X  
    c) Neconcordanţă cu documentele vehiculului sau cu înregistrările RAR   X   X  
    0.3. Alte probleme de identificareInspecţie vizualăa) Cod motor diferit faţă de documentele vehiculului   X   X  
    b) Tip motor diferit faţă de documentele vehiculului   X   X  
    c) Plăcuţă cu seria de motor prinsă atipic lipsă, serie de motor poansonată neconformă sau lipsă   X   X  
    d) Categorie, subcategorie (rubrica caroserie din CIV), culoare diferite faţă de cele menţionate în documentele vehiculului   X   X  
    1. SISTEMUL DE FRÂNARE
    1.1. Stare mecanică şi funcţionare
    1.1.1. Axul pedalei de acţionare a frânei de serviciuInspecţia vizuală a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat Notă: Vehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit.a) Pedală prea strânsă pe ax   X   X  
    b) Uzură avansată/joc excesiv   X   X  
    c) Lipsă siguranţă pedală   X   X  
    1.1.2. Starea şi cursa pedalei de acţionare a frâneiInspecţia vizuală şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat Notă: Vehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit.a) Cursă excesivă sau insuficientă   X   X  
    b) Pedala nu revine corect.   X   X  
    c) Lipsă îmbrăcăminte pedală, fixare incorectă, uzată, pedală deformatăX     X  
    d) Pedală deformată excesiv, care împiedică buna funcţionare a celorlalte pedale   X   X  
    1.1.3. Pompa de vacuum, compresorul şi rezervoarele de aerInspecţia vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru, funcţionarea dispozitivului de avertizare, a supapei de protecţie multicircuit şi a supapei de suprapresiunea) Presiune insuficientă pentru frânare repetată (cel puţin două frânări) după declanşarea semnalului de avertizare (sau dacă manometrul indică o valoare de pericol)     X   X
    b) Supapa de protecţie multicircuit sau supapa de suprapresiune nu funcţionează.   X   X  
    c) Pierdere de aer care provoacă o scădere sensibilă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă   X   X  
    d) Deteriorare exterioară care poate afecta funcţionarea sistemului de frânare   XX   X
    e) Pierderi mari de ulei la compresorX        
    1.1.4. Manometru pentru presiune joasă sau indicatorVerificarea funcţionăriia) Funcţionare incorectă a indicatorului sau a manometruluiX        
    b) Nefuncţionarea indicatorului sau a manometrului   X   X  
    1.1.5. Supapa de control pentru frâna de staţionareInspecţia vizuală şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Fisurată sau deteriorată, uzată excesiv   X   X  
    b) Dispozitiv de acţionare supapă defect sau supapă defectă   X   X  
    c) Neetanşeitate în sistem, conexiuni slabe   X   X  
    d) Funcţionare incorectă   X   X  
    1.1.6. Frână de staţionare, levier de comandă, dispozitiv de blocareInspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Sistemul de blocare nesigur   XX   X
    b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levieruluiXX   X  
    c) Cursă prea mare (reglat incorect)   XX   X
    1.1.7. Supape de frânare (robineţi de frânare, supape de descărcare, regulatoare de presiune etc.)Inspecţia vizuală şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Supapă deteriorată sau neetanşă (pierderi aer în exces)   XX   X
    b) Supapă fixată necorespunzător   X   X  
    c) Pierderi de lichid de frână   XX   X
    1.1.8. Dispozitive de cuplare pentru remorci echipate cu sistem de frânare (electric şi/sau pneumatic)Deconectarea tuturor sistemelor de frânare, dispozitivelor de cuplare dintre vehiculul tractor şi remorcă Inspecţia vizuală şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Robineţi de închidere sau ventile cu etanşare automată defecte   X   X  
    b) Fixare necorespunzătoareX        
    c) Montaj incorect   X   X  
    d) Pierderi excesive de aer fără pericol de blocare a roţilor   X   X  
    e) Pierderi excesive de aer cu pericol de blocare a roţilor     X   X
    f) Funcţionare incorectă   XX   X
    1.1.9. Cilindri acumulatori, rezervoare de aer comprimatInspecţie vizuală şi auditivăa) Deteriorate, corodateXX   X  
    b) NeetanşeX        
    c) Robinet de purjare defect   X   X  
    d) Fixare nesigură/montaj incorect   X   X  
    1.1.10. Dispozitiv de servoasistare pentru frână, cilindrul principal (sisteme hidraulice)Inspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Dispozitiv de servofrână deteriorat sau ineficientXX   X  
    b) Cilindru principal defect     X   X
    c) Cilindru principal neetanş   X   X  
    d) Fixare nesigură a cilindrului principal   X   X  
    e) Cantitate insuficientă de lichid de frână   X   X  
    f) Capacul rezervorului de lichid de frână lipsăX        
    g) Martor de nivel pentru lichid de frână aprins sau defectX        
    h) Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă este prevăzut de constructor)X        
    1.1.11. Conducte de frână rigideInspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Risc de deteriorare sau rupere     X   X
    b) Neetanşeităţi la conducte   X   X  
    c) Deteriorări sau coroziuni excesive ale conductelor   XX   X
    d) Amplasare greşită a conductelorXX   X  
    1.1.12. Conducte flexibile (furtunuri) de frânăInspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Risc de deteriorare sau rupere     X   X
    b) Furtunuri defecte, puncte de frecare   X   X  
    c) Furtunuri prea scurte sau răsuciteX        
    d) Neetanşeităţi la furtunuri sau racorduri   XX   X
    e) Umflare excesivă a furtunurilor la presiune   X   X  
    1.1.13. Garnituri de frânăInspecţie vizualăa) Lipsă garnituri frână     X   X
    b) Uzură foarte avansată   X   X  
    c) Prezenţa uleiului, unsorii care atacă garniturile (la o roată)   X   X  
    d) Prezenţa uleiului, unsorii care atacă garniturile (la mai multe roţi)     X   X
    1.1.14. Tamburi de frână, discuri de frânăInspecţie vizualăa) Uzură foarte avansată (în funcţie de nr. roţilor), apariţie de şanţuri, fisuri, spărturi sau alte defecţiuni care compromit siguranţa   XX   X
    b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei, unsoare etc. (în funcţie de nr. roţilor)   XX   X
    c) Platoul fixat greşit, joc platou   X   X  
    1.1.15. Cabluri de frână, timonerieInspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Lipsă cabluri sau elemente timonerie     X   X
    b) Cabluri deteriorate sau cu buclă   X   X  
    c) Componentă excesiv de uzată sau corodată   XX   X
    d) Joncţiuni ale cablului sau tijelor nesigure   X   X  
    e) Ghidaj cabluri deteriorat   X   X  
    f) Cursă insuficientă a timoneriei care nu asigură acţionarea frânei de staţionare   X   X  
    g) Curse anormal de mari ale timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive   X   X  
    1.1.16. Cilindri de frână (inclusiv frâne cu arc sau cilindri hidraulici)Inspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Cilindri fisuraţi sau deterioraţi     X   X
    b) Cilindri neetanşi   XX   X
    c) Cilindri fixaţi necorespunzător/montaj incorect     X   X
    d) Coroziune excesivă a cilindrilor   X   X  
    e) Protecţia de etanşare la praf lipsă sau foarte deterioratăX        
    1.1.17. Regulator automat al frânării în funcţie de încărcareInspecţia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionata) Timonerie defectă   X   X  
    b) Timonerie reglată incorect   X   X  
    c) Mecanism gripat, ineficient   X   X  
    d) Supapă lipsă     X   X
    e) Lipsa plăcuţei cu datele tehnice principale (pentru vehicule din clasa a III-a)X        
    f) Date ilizibile sau neconforme cu cerinţele specificateX        
    1.1.18. Leviere pentru came cu reglaj automatInspecţie vizualăa) Mecanism gripat sau cursă excesiv de mare datorită reglajului incorect sau uzurii excesive   X   X  
    b) Reglaj defectuos   X   X  
    c) Incorect instalat   X   X  
    1.1.19. Frână de încetinire (în măsura în care există sau este cerută)Inspecţie vizualăa) Montaj incorect sau conexiuni nesigure   X   X  
    b) Funcţionare defectuoasă   X   X  
    c) Lipsă   X   X  
    1.1.20. Funcţionarea automată a frânelor remorciiDecuplarea dispozitivului de frânare dintre vehicul şi remorcăFrâna remorcii nu acţionează automat la deconectarea dispozitivului de cuplare.     X   X
    1.1.21. Întregul sistem de frânareInspecţie vizuală şi auditivăa) Alte dispozitive ale sistemului (pompa antigel, uscătorul de aer etc.) deteriorate la exterior sau corodate excesiv astfel încât afectează funcţionalitatea sistemului de frânare   X   X  
    b) Pierderi excesive de aer sau antigel   X   X  
    c) O componentă nesigură sau montată neadecvat   X   X  
    d) Reparaţii necorespunzătoare sau modificarea unei componente     X   X
    1.1.22. Conectori tester diagnosticare (unde aceştia există sau sunt obligatorii)Inspecţie vizualăa) Lipsă   X   X  
    b) Deterioraţi, neutilizabili   X   X  
    c) NeetanşeităţiX        
    1.2. Frâna de serviciu, performanţă şi eficacitate
    1.2.1. Performanţă (E)Încercare pe un stand de testare a forţelor de frânare, acţionare progresivă a frânei până la efortul maxima) Forţă de frânare la o roată mai mică decât 70% din forţa de frânare maximă înregistrată la cealaltă roată de pe aceeaşi axă   X   X  
    b) Frânare fără variaţie graduală (blocare)     X   X
    c) Timp de răspuns prea mare la una dintre roţi   X   X  
    d) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul fiecărei rotiri complete a roţii   X   X  
    1.2.2. Eficacitate (E)Încercare pe un stand de testare a forţelor de frânare, acţionare progresivă a frânei până la efortul maxim sau verificare cu ajutorul decelerometrului (conform procedurii din RNTR 1)Coeficient de frânare mai mic de:     X   X
    - categoriile M1, M2 şi M3: 50%1)       X  
    - categoriile N1: 45%       X  
    - categoriile N2 şi N3: 43%2)       X  
    - categoriile 02, 03 şi 04: 40%3)       X  
    Deceleraţie mai mică decât valorile echivalente ale coeficienţilor de frânare precizaţi anterior       X  
    1.3. Frâna de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat), performanţă şi eficacitate
    1.3.1. Performanţă (E)Dacă sistemul de frânare de securitate este separat de sistemul de frânare de serviciu, se utilizează metoda specificată la pct. 1.2.1.a) Forţă de frânare la o roată mai mică decât 70% din forţa de frânare înregistrată la cealaltă roată de pe aceeaşi axă   X   X  
    b) Frânare fără variaţie graduală (blocare)   X   X  
    c) Sistemul automat de frânare pentru remorcă nu funcţionează.   X   X  
    1.3.2. Eficacitate (E)Dacă sistemul de frânare de securitate este separat de sistemul de frânare de serviciu, se va utiliza metoda specificată la pct. 1.2.2.Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de frânare mai mic de 50%4) din coeficientul frânei de serviciu indicat la pct. 1.2.2 (sau deceleraţie, după caz)     X   X
    1.4. Frâna de staţionare, performanţă şi eficacitate
    1.4.1. Performanţă (E)Încercare pe un stand de testare a forţelor de frânareFrâna nu funcţionează pe una sau pe mai multe roţi.     X   X
    1.4.2. Eficacitate (E)Încercare pe un stand de testare a forţelor de frânare sau verificare cu ajutorul decelerometrului (conform procedurii din RNTR 1)Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de frânare mai mic de 16% sau, pentru ansambluri de vehicule, mai mic de 12% (raportat la masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule)     X   X
    Deceleraţie mai mică decât valorile echivalente ale coeficienţilor de frânare precizaţi anterior
    1.5. Sistem antiblocare
    1.5.1. Sistem antiblocare (ABS)Inspecţie vizuală a dispozitivului de avertizareFuncţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare sau acesta indică o defecţiune a sistemuluiXX   X  
    2. SISTEMUL DE DIRECŢIE
    2.1. Stare mecanică
    2.1.1. Starea casetei de direcţieInspecţie vizuală a casetei de direcţie în timpul rotirii volanuluia) Uzură excesivă a axului     X   X
    b) Deplasare excesivă a axului   XX   X
    c) NeetanşeităţiX        
    2.1.2. Fixarea casetei de direcţie + (E)Inspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie în timp ce volanul este rotit stânga-dreapta (utilizând un detector de jocuri corespunzător, după caz)a) Caseta de direcţie nu este fixată corect.     X   X
    b) Lipsa şuruburilor de fixare sau şuruburi rupte     X   X
    c) Casetă de direcţie deteriorată   XX   X
    2.1.3. Starea mecanismului de direcţie + (E)Inspecţie vizuală a componentelor mecanismului de direcţie în ceea ce priveşte starea acestora în timp ce volanul este rotit stânga-dreapta (utilizând un detector de jocuri corespunzător, după caz)a) Mişcare relativă între componentele care ar trebui să fie fixe     X   X
    b) Joc excesiv în articulaţii     X   X
    c) Fisuri sau deformări ale oricărei componente     X   X
    d) Absenţa dispozitivelor de blocare   X   X  
    e) Aliniere defectuoasă a componentelor (de exemplu, bara de conexiune, bara de comandă a direcţiei)   X   X  
    f) Reparaţii inadecvate, modificări   X   X  
    g) Burduf de protecţie la praf lipsă sau deterioratX        
    2.1.4. Funcţionarea mecanismului de direcţieInspecţie vizuală a modului de funcţionare a mecanismului în timp ce volanul este rotit cu roţile pe sol şi motorul în funcţiunea) Cursă incompletă a mecanismului de direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a saşiului)   X   X  
    b) Limitatoare casetă direcţie nefuncţionale   X   X  
    c) Nealiniere sau atingerea componentelor   XX   X
    2.1.5. ServodirecţieVerificarea servodirecţiei şi a nivelului rezervorului hidraulic (dacă este vizibil) Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând, se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect.a) Neetanşeităţi uşoare sau excesiveXX   X  
    b) Lichid insuficientXX   X  
    c) Mecanismul nu funcţionează.   X   X  
    d) Mecanism fisurat sau nesigur     X   X
    e) Reparaţii sau modificări neadecvate   X   X  
    f) Cabluri/Furtunuri deteriorate, corodate excesiv   X   X  
    2.2. Volanul şi coloana de direcţie
    2.2.1. Starea volanuluiCu roţile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta, într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie, şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos o forţă slabă Se inspectează vizual jocurile.a) Mişcare relativă între volan şi coloana de direcţie care indică un joc   X   X  
    b) Absenţa dispozitivului de reţinere (siguranţei) pe butucul volanului     X   X
    c) Fisurarea sau slăbirea butucului, coroanei sau a spiţelor volanului     X   X
    2.2.2. Coloana de direcţieSe împinge şi se trage de volan în linie cu coloana, se împinge de volan în diferite direcţii perpendiculare pe coloana de direcţie. Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii.a) Deplasare excesivă a centrului volanului în sus sau în jos   X   X  
    b) Deplasare excesivă a capului coloanei radial faţă de axa coloanei   X   X  
    c) Cuplaj elastic deteriorat sau cardanic (joc anormal)   X   X  
    d) Fixare defectuoasă   X   X  
    2.2.3. Jocuri în mecanismul de direcţieCu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă, se roteşte uşor volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a mişca roţile. Se verifică vizual mişcarea liberă.Joc excesiv (de exemplu, deplasarea unui punct de pe coroana volanului care depăşeşte o cincime din diametrul volanului)   X   X  
    3. VIZIBILITATE
    3.1. Câmp de vizibilitateInspecţie vizuală de pe scaunul şoferuluiObstrucţionarea câmpului de vizibilitate al şoferului care îi afectează vederea în faţă sau lateral   X   X  
    3.2. Starea geamurilorInspecţie vizualăa) Parbriz sau alt geam fisurat ori cu transparenţă neconformă cu cerinţele specificeXX   X  
    b) Parbriz sau alt geam neconform cu cerinţele specificeXX   X  
    c) Parbriz sau alt geam în stare inacceptabilă   X   X  
    3.3. Oglinzi retrovizoareInspecţie vizualăa) Oglindă lipsă sau nefixată conform cerinţelor specificexdrxst   X  
    b) O oglindă care nu asigură vizibilitate adecvată spre înapoixdrxst   X  
    c) Oglindă deteriorată, lipsă sau fixată nesigurxdrxst   X  
    3.4. Ştergătoare de parbrizInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Ştergătoare care nu funcţioneazăxdrxstg   X  
    b) Lamela ştergătorului lipsă sau în mod evident deterioratăxdrxstg   X  
    3.5. Spălătoare de parbrizInspecţie vizuală şi funcţionalăSpălătoare care nu funcţionează adecvatxdrxstg   X  
    3.6. Sistem de dezaburireInspecţie vizuală şi funcţionalăSistem care nu funcţionează sau în mod evident este deterioratX        
    4. INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ŞI AUXILIARĂ
    4.1. Faruri
    4.1.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă far sau dispersorXXX   X
    b) Sursă de lumină defectă   X   X  
    c) Dispersoare necorespunzătoare   X   X  
    d) Fixare nesigură care poate conduce la căderea pe carosabil   X   X  
    e) Fixare necorespunzătoare   X   X  
    4.1.2. Verificare reglaj + (E)Inspecţie vizuală şi funcţionalăa) Far reglat necorespunzătorXX   X  
    b) Sursă de lumină montată incorect       X  
    4.1.3. ComutatorInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu cerinţele specifice.   X   X  
    b) Funcţionarea dispozitivului de comandă defectuoasă   X   X  
    4.1.4. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Becul, culoarea luminii emise, poziţia nu sunt în conformitate cu cerinţele specifice.XX   X  
    b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise   X   X  
    4.1.5. Dispozitive de reglare a farurilor în funcţie de încărcare (atunci când sunt obligatorii)Inspecţie vizuală şi funcţionalăa) Dispozitivul nu funcţionează.X     X  
    b) Dispozitivul manual nu poate fi acţionat de pe scaunul şoferului.X     X  
    4.1.6. Ştergător de far + spălător (atunci când există)Inspecţie vizuală şi funcţionalăŞtergătorul şi/sau spălătorul nu funcţionează.X     X  
    4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate, lămpi de gabarit
    4.2.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lampă lipsă   X   X  
    b) Sursă de lumină defectă   X   X  
    c) Dispersor lipsă sau/şi necorespunzătorX     X  
    d) Lampă montată nesigur, cu pericol de cădere pe carosabil   X   X  
    e) Lampă montată nesigurX        
    4.2.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Becul şi culoarea luminii emise nu sunt în conformitate cu cerinţele specifice.   X   X  
    b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise   X   X  
    c) Întrerupătorul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.   X   X  
    4.3. Lămpi de stop
    4.3.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă lampă   XX   X
    b) Sursă de lumină defectă   XX   X
    c) Dispersor lipsă, necorespunzător sau decolorat   X   X  
    d) Lampă montată nesigur, cu pericol de cădere pe carosabil   X   X  
    e) Lampă montată nesigurX        
    4.3.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Becul, culoarea luminii emise sau poziţia nu este în conformitate cu cerinţele specifice.   X   X  
    b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise   X   X  
    c) Întrerupătorul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.   X   X  
    4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi lămpi de avarie
    4.4.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă lampăXX   X  
    b) Sursă de lumină defectă   X   X  
    c) Dispersor necorespunzător   X   X  
    d) Lampă montată nesigur   X   X  
    4.4.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăCuloarea luminii emise nu este în conformitate cu cerinţele specifice.   X   X  
    4.4.3. ComutatorInspecţie vizuală şi funcţionalăÎntrerupătorul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.   X   X  
    4.4.4. Frecvenţa de aprindere intermitentăInspecţie vizuală şi funcţionalăRitmul aprinderii intermitente nu este conform cerinţelor specifice.   X   X  
    4.5. Faruri de ceaţă faţă şi spate (în funcţie de dotarea vehiculului)
    4.5.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă lampă   X   X  
    b) Sursă de lumină defectă   X   X  
    c) Dispersor necorespunzător   X   X  
    4.5.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Culoarea luminii emise nu este în conformitate cu cerinţele specifice.   X   X  
    b) Sistemul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.X        
    4.6. Lămpi de mers înapoi (în funcţie de dotarea vehiculului)
    4.6.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă lampăX     X  
    b) Sursă de lumină defectăX     X  
    c) Dispersor necorespunzătorX     X  
    d) Lampă montată nesigurXX   X  
    4.6.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Culoarea luminii emise nu este în conformitate cu cerinţele specifice.X     X  
    b) Sistemul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.X     X  
    4.7. Lampă/Lămpi de iluminare a plăcii de înmatriculare spate
    4.7.1 Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lipsă lampăX        
    b) Sursă de lumină defectăX        
    c) Dispersor necorespunzătorX        
    d) Lampă montată nesigurXX   X  
    4.7.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăSistemul nu funcţionează conform cerinţelor specifice.X        
    4.8. Catadioptri, dispozitive reflectorizante laterale şi plăci de identificare spate
    4.8.1. Stare, fixareInspecţie vizualăa) Dispozitiv reflectorizant lipsă, defect sau deterioratX        
    b) Dispozitiv reflectorizant montat nesigurX        
    c) Plăci de identificare montate nesigur, cu pericol de cădere pe carosabil   X   X  
    4.8.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizualăAmplasare sau tip neconformă/ neconform cu cerinţele specificeX        
    4.9. Martori luminoşi
    4.9.1. Stare şi funcţionareInspecţie vizuală şi funcţionalăNefuncţionaliX        
    4.9.2. Conformitatea cu cerinţele specificeInspecţie vizuală şi funcţionalăNeconformi cu cerinţele specificeX        
    4.10. Conexiuni electrice dintre autovehiculul trăgător şi remorcă sau semiremorcăInspecţie vizuală; dacă este posibil, se va examina continuitatea dintre vehicule.a) Componente fixate nesigur   X   X  
    b) Izolaţie deteriorată   X   X  
    c) Conexiunile electrice ale remorcii sau autovehiculului trăgător nu funcţionează corect.   X   X  
    4.11. CablajInspecţie vizuală, inclusiv în compartimentul motor, dacă este accesibila) Cablaj securizat neadecvatXX   X  
    b) Izolaţie deteriorată   X   X  
    4.12. Lămpi neobligatoriiInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Lampa nu este montată conform cerinţelor specifice.X        
    b) Funcţionarea lămpii nu este conform cerinţelor specifice.X        
    c) Lampă montată nesigur (pentru exterior)X        
    4.13. Baterie (acumulator)Inspecţie vizualăa) NefixatăX        
    b) Scurgeri de lichidX        
    c) Întrerupător defect (dacă este prevăzut)   X   X  
    d) Siguranţe defecte (dacă sunt prevăzute)   X   X  
    e) Neventilată corespunzător (dacă este cazul)   X   X  
    5. PUNŢI, JANTE, ANVELOPE ŞI MECANISM DE SUSPENSIE
    5.1. Punţi
    5.1.1. Punţi + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)a) Punte ruptă sau deformată     X   X
    b) Fixare nesigură pe vehicul   X   X  
    c) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare   X   X  
    5.1.2. Fuzete + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar). Se aplică o forţă laterală sau verticală pe fiecare roată.a) Fuzetă ruptă     X   X
    b) Uzură excesivă a pivotului fuzetei şi/sau a bucşelor   X   X  
    c) Mişcare excesivă între fuzetă şi puntea rigidă   XX   X
    d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte     X   X
    5.1.3. Rulmenţi roţi + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar). Se roteşte şi se oscilează roata sau se aplică o forţă laterală pe fiecare roată.a) Joc excesiv la un rulment   X   X  
    b) Rulment prea strâns, blocat   X   X  
    c) Zgomot anormal constatat la rotirea roţii   X   X  
    5.2. Jante şi anvelope
    5.2.1. Butucul roţiiInspecţie vizualăPiuliţe sau şuruburi lipsă   XX   X
    5.2.2. JanteInspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţia) Jantă fisurată sau defectă   XX   X
    b) Inelele elastice de reţinere a anvelopei fixate incorect   X   X  
    c) Jantă deformată puternic   X   X  
    d) Dimensiunile sau tipul jantei nu sunt în conformitate cu vehiculul omologat.   X   X  
    5.2.3. AnvelopeInspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoi sau prin suspendarea şi rotirea roţii pentru vehicule din clasa IIa) Dimensiunea anvelopei, capacitatea de încărcare sau indicele de viteză nu sunt conform cerinţelor specifice.   X   X  
    b) Anvelope pe aceeaşi punte sau la roţi jumelate de dimensiuni diferite   X   X  
    c) Anvelope pe aceeaşi punte de construcţie diferită (radială/ diagonală)X        
    d) Deteriorări importante   X      
    e) Tăieturi importante   XX   X
    f) Adâncimea profilului benzii de rulare neconformă cu cerinţele specifice   X   X  
    g) Frecarea anvelopei de alte componente ale caroseriei/şasiului   XX   X
    h) Anvelope reşapate neconforme cu cerinţele specifice   X   X  
    5.3. Mecanism de suspensie
    5.3.1. Arcuri + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)a) Fixare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu sau punte   XX   X
    b) Componentă a arcului deteriorată sau fisurată   X   X  
    c) Arc lipsă   X   X  
    5.3.2. AmortizoareInspecţie vizualăa) Fixare necorespunzătoare a amortizoarelor pe şasiu sau punte   X   X  
    b) Amortizor neetanşX        
    c) Amortizor lipsă   X   X  
    5.3.3. Bare de torsiune, bare şi leviere ale suspensiei + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)a) Fixare necorespunzătoare a unei componente pe şasiu sau punte   X   X  
    b) O componentă deteriorată, fisurată sau corodată excesiv   X   X  
    c) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare   X   X  
    d) Lipsă bară stabilizatoare   X   X  
    5.3.4. Articulaţiile suspensiei + (E)Inspecţie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)a) Lipsă bolţ şi/sau bucşe de la articulaţiile suspensiei     X   X
    b) Uzură excesivă a bolţului şi/sau a bucşelor de la articulaţiile suspensiei   X   X  
    c) Burduful de protecţie pentru praf lipsă sau deterioratX        
    5.3.5. Suspensie pneumaticăInspecţie vizualăa) Sistem inoperabil, neetanşeităţi   XX   X
    b) O componentă defectă, modificată sau deteriorată astfel încât ar putea afecta funcţionarea sistemului   X   X  
    6. SAŞIU ŞI ELEMENTE ALE SAŞIULUI
    6.1. Saşiu sau cadru şi elemente ataşate
    6.1.1. Stare generalăInspecţie vizualăa) Fisurarea sau deformarea oricărei părţi sau oricărui element de structură   XX   X
    b) Instabilitatea plăcilor de rigidizare sau a elementelor de fixare   XX   X
    c) Coroziune excesivă care afectează rigidizarea ansamblului   XX   X
    6.1.2. Conducte de evacuare şi amortizoare de zgomot (sistem de evacuare gaze arse)Inspecţie vizualăa) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanş   X   X  
    b) Infiltrări de gaze arse în cabină sau în compartimentul pasagerilor     X   X
    6.1.3. Rezervor de combustibil şi conducte alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru dispozitivul de încălzire şi conductele aferente)Inspecţie vizualăa) Rezervor sau conducte fixate neconform   XX   X
    b) Scurgeri de combustibil sau buşon lipsă ori ineficient, neetanş   XX   X
    c) Conducte deteriorate sau uzate prin frecare   X   X  
    d) Robinetul de închidere (dacă este prevăzut) nu funcţionează corect.   X   X  
    e) Risc de incendiu din cauza: - scurgerilor de combustibil; - protejării incorecte a rezervorului sau a sistemului de evacuare; - stării compartimentului motor     X   X
    f) Sistem GPL/GNC neconform cu cerinţele specifice   XX   X
    6.1.4. Bare de protecţie, protecţie laterală şi dispozitive de protecţie antiîmpănareInspecţie vizualăa) Fixări necorespunzătoare sau deteriorări care ar putea cauza răniri   X   X  
    b) Dispozitiv în mod evident neconform cu cerinţele specificeXX      
    6.1.5. Suport pentru roata de rezervă (dacă este prevăzut)Inspecţie vizualăa) Suport fisurat sau fixat necorespunzător   X   X  
    b) Roată de rezervă fixată slab în suport   X   X  
    c) Fixare defectuoasă a roţii de rezervă cu pericol de cădere pe carosabil     X   X
    6.1.6. Mecanisme de cuplare şi echipament de remorcare + (E)Inspecţie vizuală şi funcţională atunci când este posibil (cu atenţie mărită la orice dispozitiv de siguranţă montat şi/sau la utilizarea calibrelor de măsurare)a) Componentă defectă, deteriorată sau fisurată     X   X
    b) Uzură excesivă a unei componente   X   X  
    c) Element de cuplare defect     X   X
    d) Dispozitiv de siguranţă care nu funcţionează corect sau lipsă   XX   X
    e) Orice indicator care nu funcţionează   X   X  
    f) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare   X   X  
    6.1.7. TransmisieInspecţie vizualăa) Şuruburi de siguranţă, ştifturi lipsă sau slabe   X   X  
    b) Uzură excesivă a lagărelor arborelui de transmisie   X   X  
    c) Uzură excesivă a articulaţiilor   X   X  
    d) Cuplaje elastice deteriorate   X   X  
    e) Arbore încovoiat sau deteriorat   X   X  
    f) Carcasa lagărului fisurată     X   X
    g) Carcasa lagărului nesigură   X   X  
    h) Apărătoarea de praf lipsă sau deterioratăX        
    6.1.8. Suporţi motorInspecţie vizualăSuporţi deterioraţi, lipsă sau fisuraţi   X   X  
    6.2. Cabină şi caroserie
    6.2.1. StareInspecţie vizualăa) Panou, parte lipsă sau deteriorată care ar putea produce răniri     X   X
    b) Parte lipsă sau deteriorată din panou   X   X  
    c) Montant nesigur   X   X  
    d) Neetanşeităţi care permit infiltrarea gazelor de carter sau a gazelor de evacuare în habitaclu     X   X
    e) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare   X   X  
    6.2.2. MontareInspecţie vizualăa) Caroserie sau cabină fixată necorespunzător   XX   X
    b) Caroserie/Cabină amplasată în mod evident inegal pe şasiu   X   X  
    c) Elemente de fixare a caroseriei/cabinei pe şasiu sau pe un element de structură lipsă ori nesigur   X   X  
    d) Coroziune excesivă în punctele de fixare a caroseriei   X   X  
    6.2.3. Uşi şi încuietori de uşiInspecţie vizualăa) Uşă care nu se deschide/închide corect   X   X  
    b) Uşă care se poate deschide accidental sau uşă care nu poate sta închisă     X   X
    c) Uşă, balamale, încuietori, montant lipsă   X      
    d) Uşă, balamale, încuietori, montant slabe sau deteriorateX        
    6.2.4. PodeaInspecţie vizualăPodea nesigură sau deteriorată, cu coroziuni străpunse   XX   X
    6.2.5. Scaunul şoferuluiInspecţie vizualăa) Scaun lipsă sau cu structură deteriorată   XX   X
    b) Mecanism de reglare care nu funcţionează corect   X   X  
    6.2.6. Alte scauneInspecţie vizualăa) Scaune în stare proastă sau nesigureXX   X  
    b) Scaune care nu sunt fixate conform cerinţelor specifice   X   X  
    6.2.7. Comenzi necesare conduceriiInspecţie vizuală şi funcţionalăOrice comandă necesară utilizării în siguranţă a vehiculului care nu funcţionează corect   X   X  
    6.2.8. Scări pentru acces în cabinăInspecţie vizualăa) Treaptă sau grup de trepte nesigureX        
    b) Treaptă sau grup de trepte nesigure sau într-o stare care ar putea duce la rănirea utilizatorilor   X   X  
    6.2.9. Alte echipamente şi accesorii interioare şi exterioareInspecţie vizualăa) Fixare necorespunzătoare a echipamentului sau accesoriului, după caz   X   X  
    b) Echipament sau accesoriu neconform cu cerinţele specifice, după cazXX   X  
    c) Scurgeri în cazul unui echipament hidraulicX        
    d) Scurgeri excesive în cazul unui echipament hidraulic   X   X  
    6.2.10. Apărători de noroi (aripi), dispozitive antiîmproşcare (dacă au fost prevăzute de constructor)Inspecţie vizualăa) Lipsă, fixate necorespunzător sau corodate excesivXX   X  
    b) Spaţiu insuficient pentru roată   X   X  
    c) Nu sunt în conformitate cu cerinţele specifice   X   X  
    7. ALTE ECHIPAMENTE
    7.1. Centuri de siguranţă/catarame
    7.1.1. Siguranţa montăriiInspecţie vizualăPuncte de ancoraj cu deteriorări importante   X   X  
    7.1.2. StareInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau nefixate   X   X  
    b) Centură de siguranţă deteriorată   X   X  
    c) Centură de siguranţă neconformă   X   X  
    d) Catarama centurii deteriorată sau nu funcţionează corect   X   X  
    e) Retractor defect sau care nu funcţionează corect   X   X  
    f) Verificare martor centură siguranţăX        
    7.2. Martor airbag (dacă este prevăzut)Inspecţie vizualăFuncţionare defectuoasă martor airbagX        
    7.3. Stingător de incendiuInspecţie vizualăa) Lipsă   X   X  
    b) Nu este conform cu cerinţele specifice.   X   X  
    7.4. Triunghi de presemnalizareInspecţie vizualăa) Lipseşte sau este incomplet.X        
    b) Nu este conform cu cerinţele specifice.X        
    7.5. Trusă de prim ajutorInspecţie vizualăLipseşte, este incompletă sau nu este conformă cu cerinţele specifice.X        
    7.6. Cale de blocare a roţilor (dacă sunt obligatorii)Inspecţie vizualăLipsesc sau nu sunt în bună stare.XX   X  
    7.7. Avertizor sonorInspecţie vizuală şi funcţionalăa) Nu funcţionează.   X   X  
    b) Comandă nesigurăX        
    c) Nu este conform cu cerinţele specifice.   X   X  
    7.8. VitezometruInspecţie vizualăa) Nu este fixat conform cerinţelor specifice.   X   X  
    b) Nu funcţionează.   X   X  
    c) Nu poate fi iluminat.X        
    7.9. Tahograf (dacă este obligatoriu)Inspecţie vizualăa) Autovehiculul nu este dotat cu tahograf conform cerinţelor specifice.   X   X  
    b) Tahograf neomologat   X   X  
    c) Dimensiune anvelope necorespunzătoare   X   X  
    d) Placa de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat   X   X  
    e) Sigilii sau alte elemente de protecţie lipsă sau violate   X   X  
    f) Falsificare sau manipulare evidentă   X   X  
    g) Funcţionare necorespunzătoare   X   X  
    7.10. Limitator de viteză (dacă este obligatoriu) + (E)Inspecţie vizuală şi funcţională (dacă echipamentul este disponibil)a) Autovehiculul nu este dotat cu limitator de viteză, conform cerinţelor specifice   X   X  
    b) Funcţionare necorespunzătoare   X   X  
    c) Limitator de viteză neomologat   X   X  
    d) Placa de montare lipsă, ilizibilă sau cu termen de valabilitate expirat   X   X  
    e) Sigilii sau alte elemente de protecţie lipsă sau violate   X   X  
    f) Viteza reglată este prea mare (dacă se poate verifica)   X   X  
    8. ZGOMOTUL
    8.1. Sistem de reducere a zgomotuluiInspecţie vizuală şi auditivăa) Nivel de zgomot excesiv   X   X  
    b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului slabă, lipsă, deteriorată, fixată incorect sau modificată în mod evident astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de zgomot   X   X  
    c) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nefixată corespunzător, cu posibilitate de cădere pe carosabil     X   X
    8.2. Emisii poluante
    8.2.1. Emisii ale motoarelor cu aprindere prin scânteie (benzină/GPL)              
    8.2.1.1. Echipament de control al emisiilor poluanteInspecţie vizualăa) Echipament de control al emisiilor montat de constructor lipsă sau defect în mod evidentXX   X  
    b) Neetanşeităţi care ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor   X   X  
    8.2.1.2. Emisii poluante + (E)Pentru vehiculele supuse cerinţelor privind controlul emisiilor, măsurarea se face utilizând un analizor de gaze, conform cerinţelor specifice. Pentru vehiculele echipate cu un sistem de diagnoză la bord, funcţionarea corectă a sistemului de control al emisiilor poate fi verificată prin citirea corespunzătoare a dispozitivului OBD şi a verificării funcţionării corecte a sistemului OBD în locul măsurării unor emisii, în conformitate cu cerinţele specifice. La motoarele cu alimentare duală benzină/GPL, controlul va fi efectuat pentru ambele moduri de funcţionare.a) Emisiile de CO(cor) depăşesc:   X   X  
    1. pentru autovehiculele fără sistem de reglare perfecţionat al emisiilor, la turaţia de mers în gol încet:
    - 4,5%; sau
    - 3,5%, în funcţie de anul fabricaţiei; 2. pentru autovehiculele cu sistem de reglare perfecţionat al emisiilor:
    - la turaţia de mers în gol încet: 0,5%;
    - la turaţia de mers în gol accelerat: 0,3% pentru autovehicule EURO 2; sau
    - la turaţia de mers în gol: 0,3%;
    - la turaţia de mers în gol accelerat: 0,2% pentru autovehicule M1, M2 şi N1, EURO 3 sau EURO 4.
    b) Coeficientul lambda în afara domeniului 1 ± 0,03 sau în conformitate cu specificaţia constructorului (la turaţia de mers în gol accelerat pentru autovehiculele cu sistem de reglare perfecţionat al emisiilor)          
    c) OBD indică un defect de funcţionare.          
    8.2.2. Emisii ale motoarelor cu aprindere prin comprimare (motorină)              
    8.2.2.1. Echipament de control al emisiilor poluanteInspecţie vizualăa) Echipament de control al emisiilor montat de constructor lipsă sau defect în mod evidentXX   X  
    b) Neetanşeităţi care ar putea afecta semnificativ măsurarea emisiilor   X   X  
    8.2.2.2. Opacitate + (E)Măsurare în accelerare liberă utilizând un opacimetru, în conformitate cu cerinţele specifice. Pentru autovehiculele înmatriculate în alte state cu an de fabricaţie mai mic de 1980 nu se va efectua măsurarea indicelui de opacitate.Indice de opacitate mai mare de:   X   X  
    - pentru motoarele cu aspiraţie naturală: 2,5 m-1;
    - pentru motoarele supraalimentate: 3,0 m-1; sau:
    - 1,5 m-1 pentru autovehiculele N1 echipate cu motoare EURO 4 şi pentru autovehiculele M2, M3, N2 şi N3 echipate cu motoare EURO 4, EURO 5 sau EEV.
    8.3. Alte aspecte referitoare la mediu
    8.3.1. Emisii vizibile de fumExaminare vizualăFum în exces care ar putea împiedica vizibilitatea   X   X  
    8.3.2. Scurgeri de lichideExaminare vizualăOrice scurgere în exces de lichid care ar putea dăuna mediului sau ar putea constitui un risc pentru siguranţa altor utilizatori ai drumului   X     X
  E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 36 la norme)RAPORT DE CONTROL TEHNIC ÎN TRAFICRoadside technical inspecţion report Directive 2000/30/EC
  *Font 7*
   
  ┌─────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Dată/Oră efectuare CTT: │ │ │Stat/Nr. înmatriculare: │ │ ├─────────────────────────┼───────────────┴────────────────┼───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤ │Loc efectuare CTT: │ │Serie certificat înmatriculare sau dovadă │ │ │ │reţinere: │ ├─────────────────────────┼────┬──────────┬──────┬─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Tip drum: A │DN │ │DJ/DC │ │ │ ├─────────────────────────┼────┴──────────┴──────┼─────────┼──────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤ │Vehicul nou │ITP expirată │ │CIV │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────┴────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ITP falsă │Lipsă acte │ │Categorie omologare*1):│ │ ├─────────────────────────┴──────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Dată expirare ITP: │ │Categorie utilizare*1):│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Staţie/Reprezentanţă la care s-a efectuat ITP: │ │Marcă şi tip: │ │ ├─────────────────────────────┬──────────────────┴─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Nr. înregistrare ITP: │ │Serie caroserie/şasiu: │ │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────┬───────┴────────┬──────────┬───────────────────────┤ │Nr. ştampilă ITP: │ │An fabricaţie: │ │Kilometraj│ │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────────────┤ │Serie folie securizare: │ │ Tip motor │ ├─────────────────────────────┴────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬────────┬──────────────┤ │Termen valabilitate ITP │mas │ │mas K │ │mac N │mac T │ │ ├────────────────┬────────────┬────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┼────────┴──────────┴────────┼──────────────┤ │6 luni │1 an │2 ani │Tip tahograf │Analogic │Digital │ ├────────────────┴────────────┼──────┬───────┬──────┬──────┼───────────────────────┴────────────────────────────┼──────────────┤ │Aplicare ecuson ITP │DA │ │NU │ │Tip vehicul ADR*2) │ │ ├────────────────┬─────┬──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────────────┬────────────────┬──────────┬────────┼──────────────┤ │ITPI valabil │NA │ │DA │ │NU │ │EX/II │ │EX/III │ │ │ ├────────────────┴─────┴──────┼──────┴───────┴──────┴──────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │Conducător auto │ │FL │OX │AT │ │ │ │(naţionalitatea): │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┴────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┼────────┼──────────────┤ │Operator de transport (nume şi stat de înregistrare): │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┴───────────────┼────────────────┼──────────┼────────┴──────────────┤ │Valoare măsurată emisii: │.......% CO │n ≥ 2.000 rot./min.: │.......% CO │lamba ... │k .........m^-1 │ ├─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │Puncte de control │Controlate │Conforme │ Neconforme │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │0) identificare │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │1a) sistem de frânare şi elemente ale sistemului de frânare (inclusiv │ │ │ │ │eficacitate)*3) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │1b) sistem de frânare şi elemente ale sistemului de frânare (fără │ │ │ │ │eficacitate) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │2) sistem de direcţie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │3) vizibilitate │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │4) instalaţie electrică de iluminare, semnalizare şi auxiliară │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │5) punţi, jante, anvelope, suspensie │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │6) şasiu şi elemente ale şasiului │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │7) alte echipamente, inclusiv tahograf*3) şi limitator de viteză*3) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │8) zgomot, emisii poluante*3), scurgeri de carburant şi/sau ulei │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────┤ │Verificări suplimentare la vehicule agreate pentru transport de mărfuri │ │ │ │ │periculoase │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────────────┤ │Detalierea neconformităţilor constatate │ ├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┤ │ │ │Amendă contravenţională │DA/NU│ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ Rezultatele │Reţinerea certificatului de înmatriculare │DA/NU│ ├────────────────────────────────────────────┤ controlului ├─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │Reţinerea plăcuţelor cu numărul de │ │ │ │ │înmatriculare şi a certificatului de │ │ │ │ │înmatriculare │DA/NU│ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │Suspendarea dreptului de utilizare a │ │ │ │ │vehiculului │DA/NU│ ├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │Inspector de trafic al ARR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Semnătură inspector de trafic al ARR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Luat la cunoştinţă conducător autovehicul (semnătură): │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Elementele menţionate cu caractere italice se completează numai pentru vehicule înmatriculate sau înregistrate în România.*1) În conformitate cu prevederile Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.*2) În conformitate cu prevederile Reglementărilor prind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, cu modificările şi completările ulterioare.*3) În conformitate cu verificările prevăzute în anexa nr. 3 la Reglementările privind control tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007.
   +  Anexa 5 (Anexa nr. 37 la norme)ROMÂNIAMinisterul Transporturilor şi InfrastructuriiAutoritatea Rutieră Română - A.R.R.Agenţia A.R.R. ..........................PROCES - VERBALde reţinere a plăcuţelor cu numărul deînmatriculare şi a certificatului de înmatriculareSeria ....... nr. ..............În ziua ..... luna ............. anul ........., locul ..................., localitatea ......................., judeţul (sectorul) ...................Subsemnatul, ........................, în calitate de ...................... la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. - Agenţia ........................., legitimaţia de control nr. ................, în temeiul art. .......... din ................................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ................., drept care am procedat la reţinerea următoarelor:- [] DA/[] NU Certificatul de înmatriculare nr. ................... al vehiculului (marca) ...................... nr. ............; sau Dovada seria ..... nr. ............ din data de ................., deţinător ................................Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece ...............................................................;- Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ..............................., deoarece vehiculul prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, respectiv ....................................................................,......................................................................................................................................................................................................................................................,fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria ...... nr. ................... din data de: ziua ....... luna ................ anul .............. .Starea plăcuţelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:- plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ..................................;- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ........................................ .Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate la Agenţia A.R.R. ..........., cu sediul în ............................ .Împotriva măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Conducerea autovehiculului ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare au fost reţinute constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura inspectorului de trafic ......................Semnătura de primire a unui exemplar din prezentul proces-verbal ...........................Data ...................-------