HOTĂRÂRE nr. 517 din 21 mai 2010privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere."2. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) taxe provenind din autorizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;".3. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.Se consideră absenţă situaţia în care un membru al Consiliului nu participă fizic, inclusiv situaţia în care participă prin mandat, la şedinţele Consiliului.Absenţele se consideră a fi motivate în următoarele situaţii:(i) incapacitate datorată bolii;(îi) imposibilitatea de participare datorată unei situaţii familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru al familiei);(iii) altă situaţie aprobată în prealabil de Consiliu."4. La articolul 17, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) elaborează şi adoptă Procedura de autorizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului, precum şi procedurile de monitorizare, reautorizare şi retragere a autorizaţiei furnizorilor de servicii de formare în domeniul medierii;".5. La articolul 17, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) acreditează formatorii, examinatorii, evaluatorii şi experţii evaluatori în domeniul medierii şi ia măsuri pentru asigurarea calităţii activităţii acestora."6. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în cazul în care membrul respectiv absentează la 3 şedinţe consecutive. Încetarea calităţii de membru în Comisia permanentă se constată de către Consiliu prin hotărâre, conform legii."7. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 46, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator."9. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniul medierii şi în standardele de formare continuă, elaborate de Consiliu. (2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare. (3) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structură care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică."10. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare iniţială a mediatorilor în ceea ce priveşte: a) structura pe arii tematice; b) calificarea şi experienţa formatorilor; c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică; precum şi d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării."11. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Standardele de formare iniţială şi continuă adoptate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligatorii pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare a mediatorilor."12. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin: a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliu, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare; b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliu."13. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin: a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie; b) programul de formare propus; c) lista formatorilor propuşi; d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii; e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii."14. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) În termen de 60 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere. (2) Autorizaţia este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare. (3) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii. (4) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de mediere, astăzi.......». (5) Autorizaţia emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului. (6) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, prevăzut la art. 51 lit. a). (7) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliului aprobarea pentru orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare prevăzut la art. 51 lit. b) şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare, prevăzută la art. 51 lit. c)."Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 21 mai 2010.Nr. 517.-------