HOTĂRÂRE nr. 1.343 din 23 decembrie 2010privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Denumirea şi valoarea de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia MF nr. 38621, se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a efectuării lucrărilor de reevaluare, în condiţiile legii.2. Denumirea, valoarea de inventar şi baza legală a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia MF nr. 38624, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării lucrărilor de reevaluare şi a îndreptării unor erori materiale, în condiţiile legii.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM─MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.343.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea CERONAV ale cărui denumire,valoare de inventar şi bază legală se modifică
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  2. Ordonator secundar de credite 15566688 CERONAV
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonan- ţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglemen- tarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. MFCod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    386218.29.06Teren punct de lucru CERONAVS = 2.825,43 mpS, E - Str. DezrobiriiŢara: România19911.925.765Ord. MApN nr. 84/1991 Hotărârea Guvernuluinr. 1.746/2005În administrare   imobil
    Judeţ: Constanţa Localitatea: Constanţa Str. Baba Novac nr. 101A
    S, V - Şcoala maiştri militari marină
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aparţinând domeniului public al statului alecărui denumire, valoare de inventar şi bază legală se modifică
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    2. Ordonator secundar de credite15566688CERONAV
    3. Ordonator terţiar de credite  
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. MFCod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    386248.29.06Teren punct de lucru Baza NauticăS = 8.700 mpN-V, N - Lac MamaiaŢara: România19808.708.752Decizia Consiliului Popular al Judeţului Constanţa nr. 11/1980În administrare   imobil
    Judeţ: Constanţa
    E - SCH - S.A.
    SiutghiolLocalitatea: Mamaia nr. -
    S,S-E - teren consiliu local
  -------