HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 23 decembrie 2010privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţiile M.F. nr. 99691, 100100 şi 144392 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa proprie şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.340.  +  Anexa Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 2. Ordonator secundar de credite 3. Ordonator terţiar de credite 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonan- ţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglemen- tarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 26369185 26752660 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORI- ALĂ DURABILĂ "URBAN-INCERC"
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. MFCod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    996918.29.06Clădire administrativă pentru birouriClădire parter   Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 219951.190.281,32Hotărârea Guvernului 522/1995În administrare   Imobil
    S = 514 mp
    1001008.29TerenS = 8.537 mpN -str. TârnavaTimişoara, str. Traian Lalescu nr. 219591HCM/1677/ 20.11.1959În administrare   Imobil
    S - IPT
    E - Str. Oltului
    V - str. T. Lalescu
    1443928.29.06TerenS = 59.127,59 mpN - blocuriBucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 219511Dec. 249/30.01.1951 a MCÎn administrare   Imobil
    S - FRB
    E - str. I. Polizu
    V - vecini
  -------