HOTĂRÂRE nr. 1.357 din 23 decembrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 16/A, judeţul Sălaj, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.357.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia învederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoare de inventar Numar de inventar atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 16/A, judeţul Sălaj CF nr. 7836/N Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj 1. Padoc porci 30-01-14 Suprafaţa construită = 146 mý Suprafaţa desfăşurată = 146 mý 2. Solar acoperit cu sticlă 30-01-17 Suprafaţa construită = 135 mý Suprafaţa desfăşurată = 135 mý 13.153,77 lei 26.518,00 lei 36157 (parţial)
  -------