HOTĂRÂRE nr. 1.287 din 15 decembrie 2010privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, precum şi trecerea acestui imobil în domeniul public al oraşului Titu şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Titu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilului prevăzut la poziţia nr. M.F. 100457 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al oraşului Titu şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, în vederea amenajării spaţiului pentru desfăşurarea activităţii serviciului de ambulanţă.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Local al Oraşului Titu are obligaţia de a menţine destinaţia de unitate sanitară a imobilului. (2) În situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiei privind păstrarea destinaţiei imobilului, prevăzută la alin. (1), imobilul revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza datele din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.287.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Sănătăţii Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa
  *Font 9*
  ┌──────┬───────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │Codul │ │ Datele de identificare ││M. F. │ de │ Denumirea ├────────────┬───────────────────────┬─────────────────┤│ │clasi- │ │ Descrierea │ Vecinătăţile │ Adresa ││ │ficare │ │ tehnică │ │ │├──────┼───────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤│100457│8.29.13│Clădire laborator│P, suprafaţa│N - teren │România, judeţul ││ │ │teritorial Titu │construită =│E - str. N. Grigorescu │Dâmboviţa, ││ │ │ │320 mý │S - proprietate privată│oraşul Titu, ││ │ │ │ │V - Dispensar TBC │str. Nicolae ││ │ │ │ │ │Grigorescu ││ │ │ │ │ │nr. 100 │└──────┴───────┴─────────────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a JudeţuluiDâmboviţa, care se transmite în domeniul public al oraşului Titu şi înadministrarea Consiliului Local al Oraşului Titu
  Denumirea imobilului care face obiectul actului normativ Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Nr. de identificare M.F.
  Clădire laborator teritorial Titu Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa Oraşul Titu - Consiliul Local al Oraşului Titu - judeţul Dâmboviţa 100457
  ________