HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 2 decembrie 2010privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.227.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor care se reintroduc în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului
  *Font 8*
  Nr crt Adresa imobilului Nr. cadastru intern Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristici tehnice Valoarea contabilă M.F.P urmează să aloce număr în inventa- rul centra- lizat al bunu rilor din domeniul public al sta- tului Observaţii
  1. Municipiul Reşiţa, str. Calea Timişorii nr. 33, judeţul Caraş- Severin 45-133 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - U.M. 0435 Reşiţa 1. Ap. nr. 1 A: Sc = 245,90 mý 2. Ap. nr. 1 B: Sc = 73,20 mý 85.089,89 Spaţii administrative la parterul unui bloc de locuinţe
  2. Municipiul Gheorgheni, cartier Bucin, bl. 28, sc. B, judeţul Harghita 45-150 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - U.M. 0721 Gheorgheni 1. Ap. nr. 9: Sc = 54,00 mý 2. Ap. nr. 105: Sc = 30,00 mý 3. Ap. nr. 107: Sc = 30,00 mý 4. Ap. nr. 304: Sc = 30,00 mý 5. Ap. nr. 405: Sc = 30,00 mý 8.012,57 5 locuinţe de serviciu care la data intrării în vigoare a Legii nr. 562/ 2004 aveau destinaţia de locuinţe de intervenţie
  _________