HOTĂRÂRE nr. 1.226 din 2 decembrie 2010privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Coloana 5 a poziţiei nr. M.F.P. 101.182 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "174.247,57".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a imobilului identificat potrivit datelor corespunzătoare poziţiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 199/2010, identificat potrivit datelor corespunzătoare poziţiei nr. 2 din anexă. (2) Se constituie în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor dreptul de servitute gratuită asupra terenului identificat potrivit datelor corespunzătoare poziţiei nr. 2 din anexă.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.226.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniulpublic al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj,precum şi ale imobilului trecut din domeniul public al judeţului Doljîn domeniul public al statului, care se transmite din administrareaConsiliului Judeţean Dolj în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor
  *Font 8*
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare
  1. Comuna Gherceşti, T41/P472/1, judeţul Dolj, nr. cadastral 62/O.N.C.G.C., Carte funciară nr. 769 Gherceşti Statul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Judeţul Dolj, în administrarea Consiliului Judeţean Dolj Teren în suprafaţă de 82.713 mý Valoarea de inventar= 88.639,13 lei 101.182 parţial 8.29.10
  2. Municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr. 325 A, judeţul Dolj, Carte funciară nr. 62.968 Craiova, nr. cadastral 23.250/2 Din administrarea Consiliului Judeţean Dolj În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Teren în suprafaţă de 21.296 mý Valoarea de inventar = 6.006.750 lei Construcţii (hangar şi spaţii tehnice): Sc = 2.501 mý Sd = 2.566 mý Valoarea de inventar = 536.000 lei Construcţie pentru transformator: Sc = 26 mý Sd = 26 mý Valoarea de inventar = 1.000 lei M.F.P. va atribui număr în inven- tarul domeniu- lui public al statului -
  2.' Se constituie în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor dreptul de servitute gratuită asupra unui teren aflat în domeniul public al judeţului Dolj şi în adminis- trarea Consiliului Judeţean Dolj, în suprafaţă de 2.068 mý ,cu nr. cadastral 23.250/3, înscris în Cartea funciară nr. 62.968 Craiova. Valoarea de inventar: 583.300 lei
  __________