HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 2 decembrie 2010privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, judeţul Cluj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 13 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9, art. 12 alin. (1) şi (2), al art. 20 şi art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Cluj a imobilului situat în municipiul Turda, judeţul Cluj, identificat potrivit poziţiei nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 159/2010.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea a două imobile situate în municipiul Turda, judeţul Cluj, identificate potrivit poziţiilor nr. 2 şi nr. 3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2 se realizează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Justiţiei şi Consiliul Local al Municipiului Turda vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statp. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statp. Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Iulia Adriana Oana Badea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.224.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care fac obiectul schimbării titularilor dreptuluide proprietate şi de administrare
  Nr crt Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Municipiul Turda, Piaţa Romană nr. 12, judeţul Cluj Consiliul Local al Municipiului Turda Ministerul Justiţiei - Tribunalul Cluj Suprafaţă clădire = 957 mý Suprafaţă teren = 9.020 mý Lungime împrejmuire = 250 ml
  2. Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Cluj Ministerul Justiţiei Consiliul Local al Municipiului Turda Suprafaţă construită = 2.399 mý Suprafaţă construită desfăşurată=6.570 mý Terenul aferent construcţiei=7.752 mý Numar M.F.: 155290
  3. Municipiul Turda, Piaţa Republicii nr. 5,judeţul Cluj Ministerul Justiţiei Consiliul Local al Municipiului Turda Regim de înălţime: D + P + 1E Suprafaţă construită = 2.051,4 mý Suprafaţă desfăşurată = 4.160,8 mý Numar M.F.: 39083
  __________